Admitere masterat 2018

Programele de admitere și mai multe informații despre programele de studiu pot fi găsite pe paginile programelor AICI.

Rezultatele finale au fost afișate AICI.

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Locurile disponibile și modalitățile de admitere pot fi consultate AICI.

 • 3-8 septembrie – înscrierea candidaților – Decanat (sediul din Edgar Quinet, et. 2, stânga, prima ușă)
 • 10-18 septembrie – examene – planificarea poate fi consultată AICI

 

IULIE 2018

Locurile disponibile și modalitățile de admitere pot fi consultate AICI.
Calendarul probelor poate fi consultat AICI.
Rezultatele pot fi consultate AICI.

Acte necesare

Pentru depunerea dosarului de admitere la mai multe programe se va aduce un singur set de acte și un dosar plic suplimentar pentru fiecare program. Taxa se plătește separat pentru fiecare înscriere.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

 • dosar plic
 • fișă tip de înscriere – poate fi descărcată aici, în format DOC/ PDF;
 • diploma de licență în original, copie legalizată sau copie certificată cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2018*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, copie legalizată sau copie certificată cu originalul;
  • diplomele se aduc în original, dacă au fost emise, cu excepția cazului în care originalul este în evidența unei alte facultăți, caz în care se aduce și o adeverință în acest sens;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii 3/4 cm;
 • B.I./C.I./pașaport în copie simplă;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere  de 250 RON la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București.
 • Certificat de căsătorie, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate / certificate conform cu originalul după certificate de deces ale părinților (în  cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali;
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

ATENȚIE! Prin copie conform cu originalul se înțelege prezentarea unei copii simple (xerox) și a originalului documentului respectiv la înscriere. Personalul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va verifica autenticitatea copiei care rămâne la dosar, originalul fiind păstrat de candidat.

O persoana poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

*Actele solicitate în original (diplomele de studii / adeverințele care țin locul acestora până la emitere) trebuie depuse la dosar în original pentru toți candidații care doresc să ocupe un loc bugetat. În caz contrar, candidații respectivi nu vor putea confirma decât locuri cu taxă.

Taxe

Taxa de admitere este de 250 RON/program și se achită la casieria din Facultatea de Drept sau online: 

Începând din 2017, plata taxei de înscriere se poate face și online, aici: http://www.po.unibuc.ro/master.php

Pașii sunt următorii:
a) se selectează Limbi și Literaturi Străine
b) se selectează cuantumul taxei (250)
c) se completează datele candidatului (din buletin)
d) se urmăresc pașii aplicației de plată
e) se imprimă și se adaugă la dosar dovada plății (primită prin email)

Taxa anuală de școlaritate (în cazul ocupării unui loc cu taxă) pentru seria 2018-2020 este de 3500 RON.

Share This