Selectează o Pagină

MTSST (Masteratul în Traducere Specializată şi Studii Terminologice) funcţionează în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, în continuarea primilor 3 ani de studii-licenţă de la Secţia  traducători, interpreţi, terminologi, pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană şi rusă.

Programul de Masterat în Traduceri Specializate şi Studii Terminologice este a doua direcţie de pregătire realizată ca urmare a iniţiativei Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Acest program s-a conturat ca răspuns la nevoia din ce în ce mai accentuată de a avea un număr suficient de mare de traducători şi terminologi profesionişti care să activeze pe piaţa muncii, aceasta din urmă fiind, de fapt, generatoarea cererii mari de astfel de specialişti. Este momentul cel mai indicat acum, când integrarea României în Uniunea Europeană a devenit o realitate, astfel încât s-au intensificat toate contactele cu lumea europeană. Iată de ce se consideră propice să se acorde toată atenţia pregătirii corespunzătoare a unor specialişti, buni cunoscători ai limbii române, ca şi ai limbilor străine respctive, capabili să abordeze profesional un text de specialitate şi să-l transpună corect şi coerent în limba ţintă.

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine dispune de cadrele didactice calificate să predea tipul de cursuri şi seminarii necesare într-un astfel de program, căci este vorba de profesori cu o mare experienţă în domeniu, profesori care au beneficiat de stagii de pregătire la universităţi europene cu programe similare, specialişti în arta traducerii.

Programul le oferă studenţilor toate modulele necesare pregătirii, sub toate aspectele – modul de curs, modul de seminar, modul de practică –, astfel încât să se acopere cât mai bine o arie largă de pregătire. Programul are mai multe componente pe lângă cea lingvistică, aceasta fiind prima şi de altfel esenţială. În conţinutul planului de învăţământ există componente care se referă la istorie, economie, politică, drept; scopul final fiind să li se ofere studenţilor o viziune cât mai largă şi mai cuprinzătoare asupra lumii moderne.

Masteratul în traducere specializată şi studii terminologice cuprinde mai multe direcţii de studiu:

  1. Studiul textului contemporan neliterar
  2. Studiul teoriilor şi tehnicilor de traducere ce pot facilita abordarea pertinentă a unui text, atât literar, cât şi neliterar
  3. Studii de terminologie şi standardiazre a termenilor în vederea creării şi dezvoltării deprinderii de a selecta termenii specifici unui domeniu şi de a alcătui glosare terminologice
  4. Aprofundarea cunoştinţelor de limba română în vederea medierii contactelor dintre română şi limbile în care sunt redactate de obicei documentele Comunităţilor Europene
  5. Abordarea textului specializat prin intermediul traducerii
  6. Aprofundarea cunoaşterii limbilor străine participante la program prin intermediul actului complex al traducerii, act ce este văzut ca o activitate de mediere culturală între limba sursă şi limba ţintă
  7. Facilitarea creării unui orizont cultural larg (cunoştinţe de istorie, drept, economie, geopolitică), deosebit de necesar unui traducător performant
  8. Adaptarea la cerinţele pieţei muncii.

Masteratul le face cunoştinţă studenţilor cu o largă paletă de texte cu care au avut mai puţin contact în timpul studiilor de licenţă, cum ar fi texte economice, texte tehnice, texte ştiinţifice, texte medicale, texte de presă etc. Masteranzii se familiarizează cu trăsăturile specifice ale acestor tipuri de texte, fac comparaţii între formatul acestor texte în română şi în limbile străine studiate, ceea ce îi ajută să găsească cele mai pertinente soluţii de transpunere a acestor texte dintr-o limbă într-alta. Prin studierea textelor neliterare se urmăreşte dezvoltarea capacităţii studenţilor de a analiza un text din perspectivă pragmatică, ţinând cont de nivelul de analiză sintactic, semantico-lexical, cât şi de funcţionalitatea textului, de modalitatea de redactare şi de formatul textului. Din acest unghi de vedere textul este abordat la nivelul macrostructural al expresiei lingvistice. Studiul se concentrează, de asemenea, pe identificarea contextului socio-cultural al textelor, în sensul analizei de discurs.

Masteratul porneşte de la ideea că traducerea este un proces deopotrivă complex şi multidisciplinar, din familia practicilor interpretative.Ca atare, traducătorul profesionist va trebui să fie şi un bun cunoscător şi mânuitor al tehnicilor de înţelegere şi de traducere a textului. Traducerea este prezentată ca o profesie complexă, ce presupune şi rigoarea ştiinţifică, şi percepţia artistică, tot aşa după cum impune o ancorare pragmatică în realitate şi o întemeiere filozofică. Ca urmare, se parcurg concis şi esenţializat principalele perspective critice contemporane şi metodele diferite de interpretare a discursului în paralel cu tehnicile de traducere derivate ori corespondente. Accentul acestui modul este unul practic, oferindu-se permanent exemple şi teme, diferenţiate după tipologiile textului contemporan, analizându-se comparativ atât ilustraţiile, cât şi producţiile cursanţilor. Această componentă a studiilor masterale urmăreşte conştientizarea actului de traducere ca act intercultural şi interlingvistic, de intermediere şi negociere a mesajului transmis, de unde derivă şi valenţele interpretative ale mesajului tradus. Viitorul traducător este în egală măsură şi un interpret al textului al cărui conţinut îl transferă în altă limbă, limba-ţintă. Aşadar, traducătorul este în situaţia de a comunica un mesaj în formă scrisă, de a intermedia şi comunica între două culturi, de a fi deci un mediator şi negociator al sensului transmis prin intermediul limbii.

Modulul de limbă română îşi propune în primul rând să formeze şi să dezvolte capacitatea de a recunoaşte şi de a utiliza diferenţele de registru şi variaţiile stilistice şi socio-lingvistice ale limbii române. Acest tip de abilitate stilistică este orientată atât către practica traducerii literare (în care diferenţele de registru funcţionează adesea ca forme de mimesis), cât şi către traducerile non-literare. De asemenea, se urmăreşte transmiterea de informaţii teoretice şi formarea de deprinderi în utilizarea unor mecanisme lingvistice esenţiale pentru constituirea textului (literar şi non-literar): mijloace de realizare a coerenţei discursive, de reliefare, de marcare a perspectivei şi a atitudinii. Vor fi inventariate, în manifestarea unor procedee general-lingvistice, trăsăturile specifice limbii române. Chestiunile lingvistice sunt încadrate într-un context mai larg intercultural, alegând din problematica stilisticii lingvistice româneşti zonele cele mai relevante pentru traducerea din şi în limba română. Modulul îmbină aspectele teoretice (prezentări sintetice şi discuţii cu masteranzii pe baza lecturii bibliografiei) cu cele practice: analiza unor texte din zone stilistice cât mai diferite ale limbii române, mai ales a unor texte care includ aspecte stilistice diverse. În scopul conştientizării actului traducerii, se examinează şi texte traduse în română, cărora li se apreciază gradul de adecvare stilistică.

Domeniile specializate ale limbilor străine – instituţii europene, economic, juridic, medical, ştiinţific, tehnic, presă – sunt abordate din perspectiva traducerii acestor tipuri de texte. Modulul acesta pleacă de la ideea că astăzi piaţa muncii impune tinerilor absolvenţi o cunoştere cât mai profundă a limbilor străine şi, cu atât mai mult, a domeniilor specializate. Prin intermediul traducerii textelor de mare dificultate şi de înaltă specializare, studenţii fac cunoştinţă cu aspectele majore legate de vocabularul specific acestor domenii, ca şi de tipologia textelor ce apar cel mai frecvent în aceste zone ale limbilor străine. Componenta de traducere specializată este divizată în mai multe module, pentru a facilita contactul unitar al studenţilor cu asemenea texte:

  • Modulul economic, care abordează teme precum: tipuri de societăţi comerciale şi lumea afacerilor, piaţa şi inflaţia, de la întreprinderi mici şi mijlocii la marile corporaţii, cadrul legal al lumii afacerilor etc.
  • Modulul juridic, cu teme cum ar fi: originile şi formarea vocabularului juridic, sistemul juridic britanic (sursele dreptului britanic), concepte juridice de bază (common law, equity, doctrina precedentului, jurisprudenţa, legislaţia scrisă), dreptul european (instanţele europene, directivele europene) etc.

Un traducător performant are nevoie de cunoştinţe de limbi străine profunde şi riguroase. La sfărşitul celor patru semestre de masterat studenţii ating nivelul de referinţă C2 din paşaportul lingvistic european, ceea ce înseamnă că vor putea să înţeleagă practic fără efort tot ce se citeşte şi tot se se ascultă. Vor fi capabili să redea argumente şi fapte colectate din diverse surse orale sau scrise, prezentând un rezumat coerent. Se vor putea exprima firesc, cu mare fluenţă şi exactitate, vor avea capacitatea de a distinge nuanţe subtile de sens referitoare la diverse subiecte complexe. Nivelul de referinţă C2 se va reflecta în abilităţile pe care le-au dobândit studenţii şi care pot fi grupate în trei mari categorii de deprinderi, şi anume: înţelegere, vorbire (exprimare orală şi participarea la o conversaţie) şi scriere (exprimarea scrisă, redactare). Accentul cel mai mare al pregătirii în acest modul se pune pe întărirea capacităţii de exprimare scrisă, de transpunere adecvată şi pertinentă a mesajului din limba sursă în limba ţintă, respectând registrul, tonul şi stilul textului sursă, dar fiind şi fidel mesajului transmis.

Considerăm că este un modul indispensabil formării traducătorilor, ce pot concura cu succes pe piaţa europeană a muncii, deoarece îşi propune să prezinte sintetic evoluţia, în primul rând politică, a secolului al XX-lea. Se insistă asupra momentelor de importanţă majoră – constituirea statelor naţionale unitare; funcţionarea sistemul politic; democraţie–totalitarism; politică externă; participarea Europei la cel de-al doilea război mondial, cu accent pe implicarea României în această conflagraţie mondială. Se prezintă condiţiile instaurării regimului comunist, astfel încât studenţii să aibă o viziune globală şi informată asupra acestei perioade. De asemenea, se va avea în vedere formarea unei viziuni sintetice asupra perioadei respective prin dezvoltarea discursului istoric. De asemenea, această direcţie de studiu îşi propune să prezinte modul în care factorii de ordin geografic au influenţat evoluţia politică în general şi reevaluarea istoriei recente a Europei. Modulul oferă cunoştinţe despre Uniunea Europeană, atât de necesare, mai ales acum, când România a devenit membră a Uniunii Europene.

Persoană de contact:

Conf. dr. Roxana-Cristina Petcu

petcu.roxana@clicknet.ro