Selectează o Pagină

Coordonarea practicii studenților

Practica profesională este o disciplină obligatorie la nivel de licență și de master, organizată intramural (în cadrul FLLS, UB) sau extramural (în colaborare cu parteneri de practică externi) în conformitate cu planurile de învățământ și cu Regulamentul intern privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

Coordonatorul de practică:

• informează și îndrumă studenții în efectuarea practicii profesionale;
• verifică protocoalele de practică profesională predate spre semnare;
• păstrează și actualizează anual evidența partenerilor de practică intra și extramurală;
• arhivează protocoalele și adeverințele de practică ale studenților și masteranzilor;
• la sfârșitul fiecărui semestru, trece în catalog notele corespunzătoare acestei discipline.

Practica pedagogică este o disciplină prevăzută în planul de învățământ al modulului psihopedagogic de certificare pentru profesia didactică, organizat de Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Practica pedagogică se efectuează în baza unui acord de colaborare încheiat anual între Universitatea din București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București și a unui contract de colaborare încheiat pentru fiecare specializare la nivel de licență și de master prin grija cadrului didactic coordonator de practică pedagogică.

Practica pedagogică se desfășoară în unități de învățământ preuniversitar din București conform planului de învățământ corespunzător nivelului de studii, LICENȚĂ (monospecializare), LICENȚĂ (dublă specializare) sau MASTER.

Rezultatele obținute de studenți la practica pedagogică se trec în catalog la Secretariatul DPPD (Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic) al Facultății de Psihologie și Științele Educației, aflat în Complex Leu, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, corp A, etaj 5, tel. 021.318.15.52.

CALENDAR

Octombrie: semnarea contractului de practică pedagogică
Până la 10 ale lunii: predarea fișei de pontaj și a adeverinței de salarizare la Resurse Umane
Noiembrie – ianuarie: desfășurarea practicii pedagogice în semestrul I
Februarie – aprilie: desfășurarea practicii pedagogice în semestrul al II-lea

REGLEMENTĂRI
Acord-cadru de colaborare 2021-2021
OM cu privire la bazele de practică (2021)
Contract de colaborare 2021-2022 (se va semna pentru fiecare specializare)
Procedură privind plata practicii pedagogice