Selectează o Pagină

Traducere și Interpretare

Traducere și Interpretare

<strong>01</strong> Despre

Programul de studii de licență Traducere și interpretare îți oferă ocazia să studiezi o combinație între două limbi moderne A și B, la alegere dintre: engleză, franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă (cu excepția combinațiilor între italiană și spaniolă).

Este bine să știi că se acceptă grupe de începători la oricare dintre limbi, cu excepția limbii engleze.

Programul pornește de la ideea că traducerea este un proces deopotrivă complex și multidisciplinar din familia practicilor interpretative. Ca atare, traducătorul profesionist va trebui să fie și un bun cunoscător și mânuitor al tehnicilor de înţelegere şi traducere a textului.

Traducerea este prezentată ca o profesie complexă, ce presupune și rigoare științifică, dar și percepţie artistică, tot așa după cum impune o ancorare pragmatică în realitate și o întemeiere filosofică. Ca urmare, se parcurg concis și esențializat principalele perspective critice contemporane şi metodele diferite de interpretare a discursului în paralel cu tehnicile de traducere derivate ori corespondente.

Pe parcursul studiilor se accentuează constant dimensiunea practică, oferindu-se permanent exemple și teme, diferențiate după tipologiile textului contemporan, analizându-se comparativ atât ilustrațiile, cât și producțiile cursanților.

Se urmăreşte astfel conștientizarea actului de traducere ca act intercultural și interlingvistic, de intermediere și negociere a mesajului transmis, de unde derivă și valențele interpretative ale mesajului tradus.

Viitorul traducător este în egală măsură și un interpret al textului al cărui conținut îl transferă în altă limbă, limba-țintă. Așadar, traducătorul este în situația de a comunica un mesaj în formă scrisă, de a intermedia și comunica între două culturi, de a fi deci un mediator și negociator al sensului transmis prin intermediul limbii.

Vei descoperi că dimensiunea academică, ce oferă o pregătire teoretică, se îmbină cu dimensiunea profesională, care asigură contextul potrivit aprofundării unor concepte din diferite domenii, cu stagii de practică intra muros (în cadrul Universității din București) sau extra muros (în colaborare cu parteneri externi).

Componentele academică şi profesională ale acestui program sunt completate de dimensiunea cercetării, concretizată în practica de cercetare.

De asemenea, vei avea posibilitatea de a urma facultativ Modulul psihopedagogic, un program de formare a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar primar și gimnazial.

<strong>02</strong> Competențe

Competenţe instrumentale (cunoştinţe generale de bază în studii din domeniul limbilor moderne aplicate, cunoaşterea a două limbi și străine, capacitatea de a folosi diferite tehnici de producere şi de interpretare de text).

Competenţe interpersonale (abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii, de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea, de a lucra într-un context european şi internaţional).

Competenţe sistemice (capacitatea de a înţelege şi de a interpreta cultura proprie şi pe cea a altor ţări); competenţe psiho-sociale (pregătirea filologică permite predarea limbilor străine studiate la nivel preuniversitar, cu condiţia absolvirii modulului psiho-pedagogic).

<strong>03</strong> Discipline

Mai multe detalii despre discipline găsești în planul de învățămînt și în fișa disciplinei.

 

<strong>04</strong> Cursuri și seminare

Anul universitar se împarte în două semestre. În fiecare dintre acestea, orarul tău va cuprinde între 24 și 28 de ore de curs și de seminar distribuite între cele două specializări.

Cursul, de caracter teoretic, se adresează unei serii (peste 50 de studenți), pe când seminarul, de natură practică, presupune lucrul cu grupe (între 15 și 30 de studenți).

<strong>05</strong> Ce înseamnă A și B?

Aceste etichete desemnează cele două limbi pe care le vei studia, însă celor două specializări le corespunde un număr egal de discipline, de ore și de credite.

<strong>06</strong> După absolvire...

Ai luat cu brio examenul de licență și vrei să știi ce faci mai departe: studiezi în continuare sau te angajezi?

STUDII

Te va interesa oferta de programe de master a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

ANGAJARE

Programul Traducere și interpretare te pregătește pentru diverse profesii și domenii de activitate: interpret, traducător, redactor-publicist, tehnoredactor, referent, lector în presa scrisă, în audio-vizual (mass-media) şi în sectorul editorial, cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetător ştiinţific, angajat în diverse companii, de profil sau mixte etc.

Alegerea

Ioana-Daniela Cuțudi, studentă în anul III la Traducere și Interpretare Engleză-Germană ne va povesti puțin despre ea și experiența ei la FLLS.

Andrei-Daniel Duman, student în anul II la Traducere și Interpretare Engleză-Spaniolă ne va povesti puțin despre el și experiența lui la FLLS.