Informații despre practica profesională

Practica profesională la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine este în curs de implementare, așadar subiectul este reglementat diferit, în funcție de specializare (planuri de învățământ) și de anul admiterii.

LISTA RESPONSABILILOR DE PRACTICĂ DIN PARTEA DEPARTAMENTELOR POATE FI CONSULTATĂ – AICI.

Specializarea Limbi Moderne Aplicate

Studenții de la specializările  Limbi  Moderne Aplicate și masteratul Cultura și Limbajul Organizațiilor Europene vor respecta următoarea procedură:

 1. Discipline– practica profesională este notată în cadrul disciplinei Practică profesională (semestrele 3 și 4 – L.M.A. și semestrele 1, 2, 3 și 4 – master C.L.O.E.-, 1 credit ECTS, forma de examinare Verificare pe parcurs) . Atenţie! Reglementările privind examinările funcţionează şi pentru această disciplină (în cazul în care formularele nu sunt aduse conform termenelor de mai jos, disciplinele vor fi considerate restante). ATENŢIE! Studenţii din anul 2 de studii implicaţi în programe de mobilitate academică (ex. Erasmus) în urma cărora sunt ECHIVALATE disciplinele pentru cel puţin un semestru (30 de credite) vor avea echivalată şi practica profesională din semestrul respectiv!
 2. Notarea pentru disciplinele Practică profesională  se va face respectând următoarea convenţie: pentru efectuarea practicii profesionale conform normelor de mai jos, dovedită prin depunerea formularului de practică  în termenul stabilit, se va acorda nota propusă de îndrumătorul de practică de la firma/compania la care este efectuată practica. Pentru nerespectarea condiţiilor, se va acorda nota 4 sau menţiunea absent.
 3. Numărul de ore de practică– pentru disciplina Practică profesională se vor efectua minimum 25 de ore de practică profesională/semestru.
 4. În cuantificarea activităților de practică profesională se vor lua în calcul orele fizice de prezență ale studentului/studentei. În cazul proiectelor de cercetare și documentare, coordonatorul practicii va decide cuantumul de ore ce se vor acorda studentului/studentei în funcție de dificultatea și anvergura proiectului respectiv.
 5. Deşi disciplina practică profesională este inclusă administrativ în planul de învăţământ pentru specializarea A, studenţii pot efectua practica profesională la oricare dintre cele două specializări.
 6. Termene – predarea formularelor va avea loc în ultimele două săptămâni ale semestrelor în care se desfăşoară practica, coordonatorului de practică profesională.
 7. Formularul de practică conţine următoarele informaţii: numele studentului,  anul de studiu, durata, locul de practică, activitatea, număr de ore efectuate, numele îndrumătorului, nota propusă, semnătura și ștampila instituției la care s-a efectuat practica.
 8. Perioada desfăşurării practicii – practica profesională  va fi  efectuată în timpul anilor de studiu. Studenţii implicaţi în mobilităţi academice pot aduce adeverinţe de participare la activităţi extracurriculare în cadrul mobilităţilor respective (respectând numărul de ore necesar).
 9. Tipuri de activităţi acceptate ca practiă profesională – conform regulamentului: “Se va omologa ca practică profesională participarea la activități de traducere, recenzare, de comunicare și relații cu publicul, de protocol, secretariat, prospectare a pieții, documentare, organizare evenimente, editare, procesare date, legătura cu clienți, înregistrare cărți,  etc.

ATENŢIE! Conform deciziei Consiliului FLLS, studenţii angajaţi pot aduce adeverinţă de angajat în locul adeverinţei de practică, dacă locul de muncă respectă domeniile de activitate acceptate pentru practică. De asemenea, conform legii, voluntariatul este acceptat ca practică profesională. Practica pedagogică din cadrulul modulului psihopedagogic NU este, însă, echivalată cu practica profesională.

 • Adeverințele de practică vor avea următorul model: formular LMA respectiv formular CLOE;
 • Partenerii de practică – firme multinaționale, firme de traduceri, firme de marketing research, firme de IT, firme de administrașie publică, firme de traduceri, biblioteci, birouri juridice etc pe bază de  protocol de colaborare între FLLS/UB şi instituţia/compania respectivă.
 • Convenţiile de practică (protocolul), locurile oferite de Facultate şi firmele acceptate pot fi găsite la fiecare departament (pentru mai multe informaţii, puteţi consulta cadrele didactice responsabile din partea fiecărui departament/fiecărei secţii AICI).
 • Pentru firmele/instituţiile care NU se află pe lista de parteneri a departamentelor, studenţii pot intermedia încheierea unui protocol de colaborare.
 • Nu este obligatoriu ca practica profesională să se desfăşoare în Bucureşti, sunt acceptaţi parteneri de practică din orice localitate.
 • Protocolul de practică se poate descărca mai jos, se completează cu datele firmei/instituţiei, se imprimă în patru exemplare şi se datează şi numerotează, semnează şi ştampilează de către firmă/instituţie. Acestea se aduc pentru semnare directorilor de departament(sau se depun în casetele de corespondenţă ale departamentelor de la Decanatul Facultăţii) şi se semnează ulterior de către Decan.
 • Cele patru exemplare sunt destinate: departamentuluisecretariatului Facultăţiifirmei/instituţiei partenereşi (opţional) studentului care a iniţiat colaborarea;
 • Pentru mai mulţi studenţi care fac practică la aceeaşi firmă/instituţie este suficient UN SINGUR protocol;
 • Studenții nu au obligația de a aduce formularele de practică sau alte dovezi la înscrierea la examenul de licență/disertație. Dovezile practicii vor fi păstrate de către coorodnatorul de practică timp de un an de zile.
 • Găsiţi AICI un model de protocol pentru practica profesională în afara Facultăţii. ATENŢIE! Documentul trebuie completat electronic cu datele partenerului de practică şi numele departamentului FLLS! (ex. pentru specializarea A Engleză se va completa Departamentul DE ENGLEZĂ, pentru specializarea B Germană Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice etc.)

Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta cadrele didactice responsabile din partea fiecărui departament/fiecărei secţii AICI.

Specializarea Studii Iudaice
Studenții de la specializarea Studii Iudaice vor respecta procedurile stabilite în cadrul secției.
Specializările Limbă şi Literatură (Filologie), Studii Americane şi Traducere şi Interpretare
RESPONSABILII DE PRACTICĂ DIN PARTEA DEPARTAMENTELOR ȘI DEPUNEREA ADEVERINȚELOR – AICI.

Studenții de la specializările Limbă şi Literatură, Studii Americane şi Traducere şi Interpretare (începând cu anul 2015/2016) şi generaţiile ulterioare vor respecta următoarea procedură:

 1. Discipline – practica profesională este notată în cadrul disciplinei Practică profesională (semestrele 3 şi 4, 1 credit ECTS, forma de examinare Verificare pe parcurs) şi în cadrul disciplinei Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă (semestrul 6, 1 credit ECTS, forma de examinare Verificare pe parcurs). Atenţie! Reglementările privind examinările funcţionează şi pentru disciplinele de mai sus (în cazul în care adeverinţele nu sunt aduse conform termenelor de mai jos, disciplinele vor fi considerate restante). ATENŢIE! Studenţii din anul 2 de studii implicaţi în programe de mobilitate academică (ex. Erasmus) în urma cărora sunt ECHIVALATE disciplinele pentru cel puţin un semestru (30 de credite) vor avea echivalată şi practica profesională din semestrul respectiv!
 2. Nota pentru disciplina Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă este oferită de profesorul coordonator al lucrării de licenţă pentru activităţile desfăşurate în vederea pregătirii lucrării de licenţă. În cazul în care studentul nu doreşte să îşi elaboreze lucrarea de licenţă la termen, va efectua un număr de 30 de ore de practică (în aceleaşi condiţii de mai jos) pentru a obţine nota aferentă acestei discipline.
 3. Notarea pentru disciplinele Practică profesională şi Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă (dacă este cazul) se va face respectând următoarea convenţie: pentru efectuarea practicii profesionale conform normelor de mai jos, dovedită prin depunerea adeverinţei/adeverinţelor în termenul stabilit, se va acorda nota 10; pentru nerespectarea condiţiilor, se va acorda nota 4 sau menţiunea absent. Notele pentru practica profesională sunt oferite de cadrele didactice responsabile din partea fiecărui departament/fiecărei secţii AICI.
 4. Numărul de ore de practică – pentru disciplina Practică profesională din semestrele 3 şi 4 se vor efectua minimum 25 de ore de practică profesională/semestru, 50 de ore în total pentru anul al doilea de studiu. Opţional, în condiţiile menţionate mai sus (dacă studentul nu doreşte să îşi elaboreze lucrarea de licenţă la termen), se vor mai efectua încă 30 de ore de practică profesională  pentru disciplina Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă (semestrul 6).
 5. În cuantificarea activităților de practică profesională se vor lua în calcul orele fizice de prezență ale studentului/studentei. În cazul proiectelor de cercetare și documentare, coordonatorul practicii va decide cuantumul de ore ce se vor acorda studentului/studentei în funcție de dificultatea și anvergura proiectului respectiv.
 6. Deşi disciplinele respective sunt incluse administrativ în planul de învăţământ pentru specializarea A, studenţii pot efectua practica profesională la oricare dintre cele două specializări.
 7. Termene – predarea adeverinţelor va avea loc, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrelor în care se desfăşoară disciplinele, la secretariatele departamentelor, după caz – detalii pentru fiecare secție AICI. 
 8. Adeverinţele de practică – nu există un format standard al adeverinţelor, fiind acceptat orice format (semnat, datat şi ştampilat) care conţine următoarele informaţii: numele studentului, numărul de ore de practică efectuate, departamentul/tipul de activitate şi perioada în care s-a efectuat practica.
 9. Perioada desfăşurării practicii – practica profesională poate fi efectuată în timpul anilor de studiu (ex. sunt acceptate în anul al doilea adeverinţe pentru practică profesională desfăşurată în timpului anului întâi de studii). Studenţii implicaţi în mobilităţi academice pot aduce adeverinţe de participare la activităţi extracurriculare în cadrul mobilităţilor respective (respectând numărul de ore necesar).
 10. Tipuri de activităţi acceptate ca practiă profesională – conform regulamentului: “Se va omologa ca practică profesională participarea la activități de traducere, recenzare, de comunicare și relații cu publicul, de protocol, secretariat și organizare sau orice alte activități ce vor implica un nivel minim de specializare și de pregătire de profil în cadrul ambasadelor, instituțiilor culturale, mass media, editurilor, instituțiilor din sistemul învățământului de stat și privat ori al altor instituții din București ori din țară ce pot oferi un cadru adecvat pentru desfășurarea activității de practică profesională a studenților/studentelor facultății.” ATENŢIE! Conform deciziei Consiliului FLLS, studenţii angajaţi pot aduce adeverinţă de angajat în locul adeverinţei de practică, dacă se detaliază în adeverință sarcinile curente de serviciu (job description) și dacă acestea respectă domeniile de activitate acceptate pentru practică (vezi Regulamentul practicii profesionale/Anexa 2 a Regulamentului FLLS). De asemenea, conform legii, voluntariatul este acceptat ca practică profesională. Practica pedagogică din cadrulul modulului psihopedagogic NU este, însă, echivalată cu practica profesională.
 11. Partenerii de practică – practica profesională se poate face în cadrul FLLS/UB (practică intramurală) sau în afara Universităţii (practică extramurală). Practica extramurală se desfăşoară în baza unei convenţii (protocol) de colaborare între FLLS/UB şi instituţia/compania respectivă.
 • Convenţiile de practică (protocolul), locurile oferite de Facultate şi firmele acceptate pot fi găsite la fiecare departament (Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta cadrele didactice responsabile din partea fiecărui departament/fiecărei secţii AICI).
 • ATENȚIE! Pentru studenții angajați sau voluntari NU este necesară încheierea unui protocol între FLLS și compania/instituția respectivă.
 • Pentru firmele/instituţiile care NU se află pe lista de parteneri a departamentelor, studenţii pot intermedia încheierea unui protocol de colaborare.
 • Nu este obligatoriu ca practica profesională să se desfăşoare în Bucureşti, sunt acceptaţi parteneri de practică din orice localitate.
 • Protocolul de practică se poate descărca mai jos, se completează cu datele firmei/instituţiei, se imprimă în patru exemplare şi se datează şi numerotează, semnează şi ştampilează de către firmă/instituţie. Acestea se aduc pentru semnare directorilor de departament (sau se depun în casetele de corespondenţă ale departamentelor de la Decanatul Facultăţii) şi se semnează ulterior de către Decan.
 • Cele patru exemplare sunt destinate: departamentuluisecretariatului Facultăţiifirmei/instituţiei partenere şi (opţional) studentului care a iniţiat colaborarea;
 • Pentru mai mulţi studenţi care fac practică la aceeaşi firmă/instituţie este suficient UN SINGUR protocol;
 • Găsiţi AICI un model de protocol pentru practica profesională în afara Facultăţii. ATENŢIE! Documentul trebuie completat electronic cu datele partenerului de practică şi numele departamentului FLLS!

Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta cadrele didactice responsabile din partea fiecărui departament/fiecărei secţii AICI.

Programe de masterat care au practica profesională inclusă în planul de învățământ
Masteranzii vor respecta procedurile stabilite în cadrul programului.
Programe de masterat care NU au practica profesională inclusă în planul de învățământ
Masteranzii programelor care nu au practica profesională inclusă în planul de învăţământ vor respecta următoarea procedură:

– pentru ciclul masteral studenții/studentele vor efectua un minimum de 20 zile în fiecare an.

În cuantificarea activităților de practică profesională se va lua în calcul prezenţa fizică a studentului/studentei. Numărul de ore de activitate în cadrul unei zile de practică este stabilit de către organizatorul de practică. În cazul proiectelor de cercetare și documentare, coordonatorul practicii va decide cuantumul de zile ce se vor acorda studentului/studentei în funcție de dificultatea și anvergura proiectului respectiv.

ATENŢIE! Conform deciziei Consiliului FLLS, studenţii angajaţi pot aduce adeverinţă de angajat în locul adeverinţei de practică, dacă se detaliază în adeverință sarcinile curente de serviciu (job description) și dacă acestea respectă domeniile de activitate acceptate pentru practică (vezi Regulamentul practicii profesionale/Anexa 2 a Regulamentului FLLS). De asemenea, conform legii, voluntariatul este acceptat ca practică profesională. Practica pedagogică din cadrulul modulului psihopedagogic NU este, însă, echivalată cu practica profesională.

Mai multe informaţii în Regulamentul de activitate profesională a studenţilor, paginile 32-34.

Atenţie!

 • Practica se poate face la oricare dintre specializări;
 • Nu există un format standard al adeverinţelor, fiind acceptat orice format (semnat, datat şi ştampilat) care conţine următoarele informaţii: numele studentului, numărul de zile de practică, departamentul/tipul de activitate şi perioada în care s-a efectuat practica.
 • Adeverinţele de practică trebuie aduse pentru înscrierea la disertaţie şi nu sunt necesare până în acel moment.
 • Practica psihopedagogică nu este considerată practică profesională!
 • Conform regulamentului:

Se va omologa ca practică profesională participarea la activități de traducere, recenzare, de comunicare și relații cu publicul, de protocol, secretariat și organizare sau orice alte activități ce vor implica un nivel minim de specializare și de pregătire de profil în cadrul ambasadelor, instituțiilor culturale, mass media, editurilor, instituțiilor din sistemul învățământului de stat și privat ori al altor instituții din București ori din țară ce pot oferi un cadru adecvat pentru desfășurarea activității de practică profesională a studenților/studentelor facultății.

Partenerii de practică – practica profesională se poate face în cadrul FLLS/UB (practică intramurală) sau în afara Universităţii (practică extramurală). Practica extramurală se desfăşoară în baza unei convenţii (protocol) de colaborare între FLLS/UB şi instituţia/compania respectivă.

 • Convenţiile de practică (protocolul), locurile oferite de Facultate şi firmele acceptate pot fi găsite la fiecare departament (Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta cadrele didactice responsabile din partea fiecărui departament/fiecărei secţii AICI).
 • ATENȚIE! Pentru studenții angajați sau voluntari NU este necesară încheierea unui protocol între FLLS și compania/instituția respectivă.
 • Pentru firmele/instituţiile care NU se află pe lista de parteneri a departamentelor, studenţii pot intermedia încheierea unui protocol de colaborare.
 • Nu este obligatoriu ca practica profesională să se desfăşoare în Bucureşti, sunt acceptaţi parteneri de practică din orice localitate.
 • Protocolul de practică se poate descărca mai jos, se completează cu datele firmei/instituţiei, se imprimă în patru exemplare şi se datează şi numerotează, semnează şi ştampilează de către firmă/instituţie. Acestea se aduc pentru semnare directorilor de departament (sau se depun în casetele de corespondenţă ale departamentelor de la Decanatul Facultăţii) şi se semnează ulterior de către Decan.
 • Cele patru exemplare sunt destinate: departamentuluisecretariatului Facultăţiifirmei/instituţiei partenere şi (opţional) studentului care a iniţiat colaborarea;
 • Pentru mai mulţi studenţi care fac practică la aceeaşi firmă/instituţie este suficient UN SINGUR protocol;
 • Găsiţi AICI un model de protocol pentru practica profesională în afara Facultăţii. ATENŢIE! Documentul trebuie completat electronic cu datele partenerului de practică şi numele departamentului FLLS!
Specializările Limbă şi Literatură (Filologie), Studii Americane şi Traducere şi Interpretare - generaţii anterioare
Studenții de la specializările Limbă şi Literatură, Studii Americane şi Traducere şi Interpretare până la anul 2015-2016 vor respecta următoarea procedură:

– pentru ciclul de licență studenții/studentele vor efectua un total de cel puțin 80 de ore, adică cel puțin 20 ore pe semestru pe parcursul semestrelor 3-6;

În cuantificarea activităților de practică profesională se vor lua în calcul orele fizice de prezență ale studentului/studentei. În cazul proiectelor de cercetare și documentare, coordonatorul practicii va decide cuantumul de ore ce se vor acorda studentului/studentei în funcție de dificultatea și anvergura proiectului respectiv.

ATENŢIE! Conform deciziei Consiliului FLLS, studenţii angajaţi pot aduce adeverinţă de angajat în locul adeverinţei de practică, dacă se detaliază în adeverință sarcinile curente de serviciu (job description) și dacă acestea respectă domeniile de activitate acceptate pentru practică (vezi Regulamentul practicii profesionale/Anexa 2 a Regulamentului FLLS). De asemenea, conform legii, voluntariatul este acceptat ca practică profesională. Practica pedagogică din cadrulul modulului psihopedagogic NU este, însă, echivalată cu practica profesională.

Mai multe informaţii în Regulamentul de activitate profesională a studenţilor, paginile 32-34.

Atenţie!

 • Practica se poate face la oricare dintre specializări;
 • Nu există un format standard al adeverinţelor, fiind acceptat orice format (semnat, datat şi ştampilat) care conţine următoarele informaţii: numele studentului, numărul de ore de practică efectuate, departamentul/tipul de activitate şi perioada în care s-a efectuat practica.
 • Adeverinţele de practică trebuie aduse pentru înscrierea la licenţă (fac parte din dosarul de înscriere depus la secretariat) şi nu sunt necesare până în acel moment.
 • Practica psihopedagogică nu este considerată practică profesională!
 • Conform regulamentului:

Se va omologa ca practică profesională participarea la activități de traducere, recenzare, de comunicare și relații cu publicul, de protocol, secretariat și organizare sau orice alte activități ce vor implica un nivel minim de specializare și de pregătire de profil în cadrul ambasadelor, instituțiilor culturale, mass media, editurilor, instituțiilor din sistemul învățământului de stat și privat ori al altor instituții din București ori din țară ce pot oferi un cadru adecvat pentru desfășurarea activității de practică profesională a studenților/studentelor facultății.

Partenerii de practică – practica profesională se poate face în cadrul FLLS/UB (practică intramurală) sau în afara Universităţii (practică extramurală). Practica extramurală se desfăşoară în baza unei convenţii (protocol) de colaborare între FLLS/UB şi instituţia/compania respectivă.

 • Convenţiile de practică (protocolul), locurile oferite de Facultate şi firmele acceptate pot fi găsite la fiecare departament (Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta cadrele didactice responsabile din partea fiecărui departament/fiecărei secţii AICI).
 • ATENȚIE! Pentru studenții angajați sau voluntari NU este necesară încheierea unui protocol între FLLS și compania/instituția respectivă.
 • Pentru firmele/instituţiile care NU se află pe lista de parteneri a departamentelor, studenţii pot intermedia încheierea unui protocol de colaborare.
 • Nu este obligatoriu ca practica profesională să se desfăşoare în Bucureşti, sunt acceptaţi parteneri de practică din orice localitate.
 • Protocolul de practică se poate descărca mai jos, se completează cu datele firmei/instituţiei, se imprimă în patru exemplare şi se datează şi numerotează, semnează şi ştampilează de către firmă/instituţie. Acestea se aduc pentru semnare directorilor de departament (sau se depun în casetele de corespondenţă ale departamentelor de la Decanatul Facultăţii) şi se semnează ulterior de către Decan.
 • Cele patru exemplare sunt destinate: departamentuluisecretariatului Facultăţiifirmei/instituţiei partenere şi (opţional) studentului care a iniţiat colaborarea;
 • Pentru mai mulţi studenţi care fac practică la aceeaşi firmă/instituţie este suficient UN SINGUR protocol;
 • Găsiţi AICI un model de protocol pentru practica profesională în afara Facultăţii. ATENŢIE! Documentul trebuie completat electronic cu datele partenerului de practică şi numele departamentului FLLS!
Share This