PRACTICA PROFESIONALĂ

Practica profesională, obligatorie?

Practica profesională este o disciplină obligatorie la nivel de licență și de master, așadar se va considera restanță în cazul neîndeplinirii la timp a obligațiilor prevăzute în regulament.

 

Ce activități sunt recunoscute ca practică profesională?

Se va omologa ca practică profesională participarea la activități de traducere, recenzare, de comunicare și relații cu publicul, de protocol, secretariat, prospectare a pieții, documentare, organizare evenimente, editare, procesare date, legătura cu clienți, înregistrare cărți, etc.

De asemenea, în perioada mutării învățământului în mediul online se recunosc activitățile de formare profesională (participare la training-uri, webinarii etc.), precum și participarea la manifestări științifice (conferințe, congrese, colocvii sau concursuri academice).

 

Dar practica pedagogică?

Practica pedagogică NU se consideră practică profesională.

 

Când se desfășoară practica profesională și câte ore trebuie să acumulez?

Practica profesională se desfășoară pe parcursul anilor de studii conform planurilor de învățământ. Numărul necesar de ore = numărul credite x 25.

În cuantificarea activităților de practică profesională se vor lua în calcul orele fizice de prezență ale studentului /studentei. În cazul proiectelor de cercetare și documentare, coordonatorul de practică va decide cuantumul de ore acordate studentului / studentei în funcție de dificultatea și anvergura proiectului respectiv.

 

Practica profesională: specializarea A sau B?

Practica profesională se poate efectua atât la specializarea A, cât și la specializarea B. Dar atenție, numărul total de ore de practică profesională pe semestru figurează în planul de învățământ de la specializarea A.

 

Care sunt partenerii de practică profesională?

Partenerii de practică profesională extramurală pot fi companii multinaționale, firme de traduceri, firme de marketing research, firme de IT, firme de administrație publică, biblioteci, birouri juridice etc. Pentru firmele/instituţiile care NU se află pe lista de parteneri a departamentelor, studenţii pot intermedia încheierea unui protocol de colaborare. NU este obligatoriu ca practica profesională să se desfăşoare în Bucureşti, sunt acceptaţi parteneri de practică din orice localitate. Pentru oferta de practică profesională intramurală puteți lua legătura cu coordonatorii de practică de la Departamente sau cu ASLS-ul.

 

Cum se notează practica profesională?

Acordarea unei note pentru practica profesională este condiționată de predarea la termen a adeverinței de practică (intra sau extramurală). Nota pentru practica profesională se va acorda în sistem binar (10 – admis; abs. – respins) și va fi consemnată în catalog de coordonatorul de practică din cadrul Departamentului FLLS corespunzător specializării A.

 

Dacă sunt angajat(ă)?

Conform deciziei Consiliului FLLS, studenţii angajaţi pot aduce adeverinţă de angajat în locul adeverinţei de practică, dacă locul de muncă respectă domeniile de activitate acceptate pentru practică. De asemenea, conform legii, voluntariatul este acceptat ca practică profesională.

 

Dacă beneficiez de un stagiu de mobilitate academică?

În cazul studenților implicați în programe de mobilitate academică (de exemplu, ERASMUS) care acumulează un minim de 30 ECTS / fiecare semestru de stagiu, practica profesională se va echivala pentru semestrul / semestrele corespunzătoare efectuării stagiului de mobilitate.

 

Ce termene trebuie să respect?

Adeverințele de practică (intra sau extramurală) trebuie predate coordonatorului de practică profesională de la Departamentul FLLS corespunzător specializării A în ultimele două săptămâni ale semestrului în care se desfăşoară practica.

COORDONATORI DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ 2021-2022

 

Ce formulare sunt necesare?

Pentru practica profesională intramurală

⁕ Model adeverință de practică profesională intramurală

 

Pentru practica profesională extramurală

Convenție-cadru și anexe (completați toate câmpurile cu atenție – documentele cu date lipsă sau greșeli vor fi returnate)

⁕ Adeverință de practică profesională extramurală LMA

⁕ Adeverință de practică profesională extramurală CLOE

 

Atenție!

Adeverința de practică va conţine următoarele informaţii: • numele studentului, • anul de studiu, • perioada efectuării practicii, • locul efectuării practicii, • activitatea / activitățile desfășurate, • număr de ore efectuate, • numele coordonatorului / îndrumătorului de practică, • semnătura și ștampila instituției la care s-a efectuat practica.

Convenția-cadru se completează cu datele firmei / instituţiei, se imprimă în patru exemplare, apoi se datează şi numerotează, semnează şi ştampilează de către • Departament, • Decanat FLLS și • firmă / instituţie.

Cele patru exemplare sunt destinate: • Departamentului, • secretariatului FLLS, • firmei / instituției partenere şi (opţional) • studentului / studentei care a iniţiat colaborarea.

Pentru mai mulţi studenţi care fac practică la aceeaşi firmă / instituţie este suficientă semnarea unei singure convenții-cadru.

 

⁕ Cum obțin semnăturile de la FLLS?

Obțineți mai întâi semnătura din partea Departamentului, apoi solicitați semnătură și ștampilă din partea Decanatului.

⁕ Departament: exemplarele din convenția-cadru se lasă în căsuța de corespondență a Departamentului de la secretariatul FLLS sau se trimit scanate la adresa de e-mail a secretariatului fiecărui Departament.

⁕ Decanat: exemplarele din convenția-cadru se trimit scanate la adresa de e-mail oanadana.balas@lls.unibuc.ro.

 

Înscrierea la examenul de licență sau disertație

Studenții și masteranzii nu au obligația de a aduce formularele de practică sau alte dovezi la înscrierea la examenul de licență / disertație. Dovezile de efectuare a practicii vor fi păstrate de către coordonatorul de practică profesională timp de un an de zile.

 

Dacă am întrebări sau nelămuriri?

Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta coordonatorii de practică din partea Decanatului, Departamentelor sau specializărilor:

⁕ Decanat: conf. dr. Oana-Dana Balaș (oanadana.balas@lls.unibuc.ro), prodecan responsabil cu practica studenților

⁕ Departamente și specializări: lista coordonatorilor de practică profesională

PRACTICA PEDAGOGICĂ

Studenții Facultății de Limbi și Literaturi Străine au posibilitatea de a urma FACULTATIV modulul psihopedagogic – Certificare pentru profesia didactică, nivelul I (licență) și II (master).

 

ÎNSCRIERE 2021

Licență (Studii americane, Studii iudaice)

Licență (Limbă și literatură, Traducere și interpretare, Limbi Moderne Aplicate)

Master

 

Pentru informații suplimentare vizitați pagina Facultății de Psihologie și Științele Educației, https://fpse.unibuc.ro/ sau contactați secretariatul DPPD responsabil (Complex Leu, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, corp A, etaj 5, tel. 021.318.15.52)

 

Departamentele din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine gestionează disciplinele Didactica specializării și Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu:

 

Didactica specializării

Nivel I (licență): specializarea A: anul II, semestrul 2; specializarea B: anul III, semestrul 1

Nivel II (master): anul II, semestrul 1

 

Practica pedagogică

⁕ Nivel I (licență): specializarea A: anul III, semestrul 1; specializarea B: anul III, semestrul 2

⁕ Nivel II (master): anul II, semestrul 1

Studenții sunt rugați să își verifice cu atenție situația la sfârșitul fiecărui semestru și să comunice secretariatului DPPD orice schimbări apărute (d. ex., retragere, exmatriculare, reînmatriculare etc.).

 

CONTACT

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, secretariat DPPD: 021.318.15.52

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

  • conf. dr. Oana-Dana Balaș (prodecan responsabil, oanadana.balas@lls.unibuc.ro)
  • Departamentele FLLS (pentru fiecare specializare în parte)

PRACTICA DE CERCETARE

Practica de cercetare se referă la pregătirea studenților și a masteranzilor, sub îndrumarea unui profesor coordonator, în vederea elaborării și susținerii lucrării de licență și de disertație.

Practica de cercetare este prevăzută în planul de învățământ în semestrul 6 (anul III, semestrul 2, programe de licență) sau în semestrul 4 (anul II, semestrul 2, programe de master).

Pentru mai multe detalii, accesați planurile de învățământ pentru fiecare program de studii sau specializare în parte.

Nota la această disciplină este stabilită de profesorul coordonator al lucrării de licență sau disertație și se trece în catalog la sfârșitul semestrului corespunzător.

Pentru detalii referitoare la elaborarea și susținerea lucrării de finalizare a studiilor vă recomandăm să citiți ghidul FLLS.

Share This