Selectează o Pagină

Revista Limbă și cultură

Actele sesiunii anuale de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor FLLS

ISSN 2734 – 7338
ISSN-L 2734 – 7338

Revista Limbă și cultură. Actele sesiunii anuale de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății de Limbi și Literaturi Străine este o publicație anuală ce cuprinde o selecție de lucrări prezentate în cadrul Sesiunii de comunicări științifice a studenților de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (https://lls.unibuc.ro//2020/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-a-studentilor-masteranzilor-si-doctoranzilor-2020/).

Lucrările propuse spre publicare dezvoltă teme din domeniile filologie sau studii culturale, care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale.

Revista funcționează după un sistem de tip peer-review de recenzare a articolelor: lucrările sunt trimise spre evaluare unui număr de doi referenți din rândul membrilor Consiliului Editorial sau unor colaboratori ai revistei, cu expertiză în domeniul abordat de autor. Referenții decid dacă informațiile prezentate în lucrare sunt corecte și coerente din punct de vedere științific și evaluează calitatea acesteia pe baza unui formular specific, propunând la final publicarea sau respingerea lucrării. Evaluarea lucrărilor este una confidențială și nepărtinitoare.

Coordonator (editor):

Lector dr. Mihaela Zamfirescu

 

Membri:

Profesor dr. Alexandra Cornilescu

Profesor dr. habil. Ileana Mihăilă

Profesor dr. Anca Peiu

Profesor dr. habil. Alina Tigău

Conferențiar dr. Camelia Crăciun

Conferențiar dr. Sabina Draga

Conferențiar dr. Maria Irod

Lector dr. Raluca Andreescu

Lector dr. Aliona Bivolaru

Lector dr. Dragoș Jipa

Lector dr. Alexandra Nicolaescu

Lector dr. Dușița Ristin

Lector dr. Valentin Săndulescu

Lector dr. Melania Stancu

Lector dr. Roxana Voicu

Lector dr. Diana Yüksel

 

Secretar de redacție:

Prof. dr. habil. Alina Tigău

Numărul curent poate fi consultat integral AICI.


BOOK OF ABSTRACTS

Literatura

Baba Alicia

(Re)descoperirea identitară prin intermediul actului de lectură

Résumé: Dans une époque où les idées reçues sur l’Orient ne cessent pas de se répandre, Isabelle Eberhardt, cette nomade à part entière, « Rimbaud de sable » de son époque, transcende les frontières culturelles et spatiales, réussissant à travers le voyage dans le désert à se fondre dans l’autre, à se laisser altérer par Autrui. La construction identitaire chez Isabelle Eberhardt, que le présent article s’emploie à analyser, n’a pas de trajectoire continue, elle dépasse les frontières d’une culture eurocentrique et parvient à se construire une identité hybride qui situent l’auteure « entre les limbes » en termes de culture et d’identité.

Mots-clés : Nomadisme, Orient, quête identitaire, travestissement/déguisement, liberté, hybridité


Bica Alexandra Maria

Amor și Psyche. Frumoasa și Bestia. Povestea Porcului

Rezumat: Lucrarea își propune să urmărească circulația basmului care a apărut în romanul lui Apuleius, Amor și Psyche, care se desparte de subiectul romanului și circulă independent, dând naștere, pe cale populară, altor variante ale acestei povești. Respectând tradiția platoniciană, autorul latin apelează la autoritatea mythos-ului pentru a da poveștii sale și alte înțelesuri, înțelesuri care pot fi observate și în variantele populare existente. Pe lângă văditul caracter erotic al textului și făcând abstracție de forma poveștii de dragoste sub care este prezentat, basmul pune în evidență un adevăr al sufletului uman care se poate desăvârși numai după ce se arată vrednic de acest lucru. Substratul poveștii, însă, evadează din tiparele literare, găsind și alte mijloace de expresivitate artistică, de bună seamă în artele plastice și în cinematografie.

Cuvinte cheie: mythos, platonism, memorie, animus, basm.


Bobaru Andrada

Influențe vergiliene în conturarea imaginii păstorului în eglogele lui Garcilaso de la Vega

 Rezumat: Articolul de față analizează figura păstorului din cele trei egloge ale poetului renascentist spaniol Garcilaso de la Vega, punându-l în legătură cu una dintre sursele principale de inspirație ale poetului: autorul antic latin Publius Vergilius Maro, care schițează imaginea păstorului în Bucolice.

De-a lungul lucrării, voi trece printr-o serie de elemente regăsite în operele celor doi autori, atât tematice, cât și stilistice, care fie apropie personajul antic de personajul renascentist, fie marchează evoluția motivului păstorului renascentist, profund influențat de epoca în care a fost construit, dar și de ecourile epocilor anterioare, remarcându-se, în mod deosebit, influența petrarchistă.

Astfel, printre elementele urmărite în analiza comparativă se numără structura specifică poeziilor pastorale, relația păstorului cu femeia iubită, identitatea păstor – natură, caracterul introspectiv al păstorilor, toate având rolul de a scoate în evidență principalele trăsături de caracter, obiceiuri, credințe și mentalități ale păstorilor.

Cuvinte cheie: Garcilaso de la Vega, Publius Vergilius Maro, Renaștere, Antichitate, păstor.


Ciupuligă Gianina Cristina

„Șarpele mă fermecase”:  imagini feminine în „Inima întunericului” de Joseph Conrad

Abstract: Acest studiu va analiza textul pentru copii și adolescenți scris de Adina Rosetti: Cronicile Domnișoarei Poimâine: Vremea Vrăjitoarei Niciodată, înfățișând elementele inovative ale literaturii române actuale pentru tineret. Se vor urmări valențele timpului: asocierile dimensiunii temporale realizate pe parcursul narațiunii, timpul narațiunii, dar și modul în care o poveste pentru copii și adolescenți poate supraviețui în timp. Se va insista asupra planurilor narative, asupra construcției personajului, care devine el însuși o instanță temporală prin felul în care e conturat, asupra strategiilor discursive evidențiate și asupra raportării la dimensiunea temporală fantastică. Pe lângă timpul reliefat ca element-cheie de structură și de compoziție, timpul poate reprezenta un instrument de marketing, cartea Adinei Rosetti putând depăși barierele temporale prin valoarea sa.

Așadar, lucrarea de față va reflecta tendințele actuale ale scriiturii pentru copii și adolescenți de azi regăsite în textul Adinei Rosetti.

Cuvinte-cheie: timp, personaj, discurs narativ, perspective, marketing


Clinciu Ioan Sebastian

Pedagogia ludică a Umanismului renascentist

 Rezumat: Menirea pedagogiei este să ridice o punte de legătură între educație și natura umană. Chemată să cânte într-un unison cu firea omului, se cuvine ca educația să treacă printr-un proces de adaptare la această fire, în funcție de feluritele ei vârste. E limpede că dacă vrea să aducă roade, predarea unor cunoștințe trebuie să răspundă celor mai adânci și ardente doruri ale omului. Altfel, toate cele primite i se vor părea străine de ființa sa, neputând să le altoiască în chip firesc nevoilor sale. Or, în om palpită o căutare ambivalentă: de-o parte, rațională – abstractizantă, metodică și sobră –, iar de alta, estetică – afectivă, intuitivă și împodobită. Adevărata pedagogie va căuta să servească la doi stăpâni, anume intelectului și afectivului. În acest studiu vom analiza două abordări pedagogice diferite, aparținând scolasticii medievale, respectiv umanismului renascentist.

Cuvinte cheie: pedagogie, joc, scolastică, renaștere, stil


Diaconița Alexandra Ana-Maria

Rescrierea ca procedeu recuperator în literatura pentru copii a lui Cezar Petrescu

Rezumat

O caracteristică remarcată de către criticii operei lui Cezar Petrescu este și prezența tehnicii rescrierii în romanele sale. Textele pentru copii ale scriitorului, deși numeroase, sunt umbrite de interesul cu care Fram, ursul polar a fost receptat în epocă și, totodată, menținut în actualitate prin încadrarea operei în programa școlară. În lucrarea de față ne propunem să evidențiem, printr-o abordare comparatistă, textele care contribuie la elaborarea romanului pentru copii, Neghiniță, și anume: nuvela Năluca, povestirile 415, Ba-Ra-Bum-Bosaur și Poveste de Crăciun, și romanele Cocârț și bomba atomică, Iliuță copilul și Omul de zăpadă. De o importanță deosebită datorită construcției, Neghiniță reprezintă cumulul trăirilor personajelor tinere ale lui Cezar Petrescu, sensibilizând cititorul prin sugestia moralizatoare, contrastul social și, după cum ne-a obișnuit, drama unei dezrădăcinări treptate.

Cuvinte-cheie: rescriere, literatură pentru copii, romane pentru copii, aventură, societate


Dimonu Matei

The War on Trollies

Abstract: The aim of this study is to demonstrate the lack of accuracy Philippa Foot’s 1967 “Trolley Problem” has in measuring one’s ethical thinking, as understood by general Ethics. Based on a study conducted by Alex Wiegmann and Karina Meyer, answer tendencies are easier to sway than expected. Subsequently, it will be argued that the use of the famous problem should be restrained to only being a tool for exemplifying specialized branches of ethics, such as Utilitarianism. Finally, it will be proposed a possible replacement for the problem: the song and video “Story from North America” by Garrett Davis and Kirsten Lepore. The purpose of this replacement is to make Ethics more accessible and more accurate in its representative media. One quality the video has over Foot’s thought exercise is that the emphasis is less applied on making a decision but developing one’s decision-making process.

Keywords: Utilitarianism, ethical dilemmas, “The Trolley Problem”


Divile Cosmin

Imaginea Occidentului în literatura de călătorie românească din perioada dejistă. Studiu de caz: Mihail Ralea în SUA și Franța

Rezumat (Abstract): Articolul de față analizează fenomenul de ideologizare din literatura românească de călătorie după instaurarea regimului comunist, pornind de la scrierile lui Mihai Ralea, care călătorește și scrie despre țările occidentale înainte și după 1948. Comparând însemnările lui Ralea din interbelic cu cele din postbelic, se observă nu doar schimbarea bruscă a imaginii Occidentului, ci și a posturii literare pe care scriitorul o construiește și livrează publicului în siajul nu doar noii orânduiri politice din România comunistă, ci și a angajării politice a acestuia. Volumul În Extremul Occident de după 1948 poartă o vădită amprentă ideologică, vizibilă atât la nivel conținutistic – prin șarjarea societății transatlantice și a capitalismului –, cât și la nivel stilistic – prin intruziunea „limbii de lemn” și a limbajului propagandistic similar celui din presa comunistă a vremii –, care „de-literaturizează” însemnările de călătorie ale scriitorului.

Cuvinte cheie: literatura românească de călătorie, comunism, postură literară, Occident, U.R.S.S.


Dobrei Ramona Loredana

Teoriile conspiraţiei ca forme de naraţiune. Libra – istoria secretă a unui asasinat

Abstract: Conspiracy theories are omnipresent in postmodernity – be it in news reports, internet articles, TV series or literature. They render a certain variant of a specific historic event, a specific interpretation of it. This is what is generally known as “narrative”. In this paper I shall briefly discuss the epistemological evolution of conspiracy theories from “paranoid style” to forms of knowledge. I shall focus on conspiracy theories as narratives, and show how they work, both in reality and in fiction. In doing so, I am going to refer to conspiracy theories regarding Kennedy’s assassination – and exemplify how Garrison’s theory is reflected in the novel Libra, by Don DeLillo.

Key words: conspiracy theory, conspiracy narrative, factual, fictional


Găinușă Irina-Adelina

„Șarpele mă fermecase”:  imagini feminine în „Inima întunericului” de Joseph Conrad

Abstract: Joseph Conrad’s Heart of Darkness, although not a text which focuses on women, is heavily influenced by the subtle presence of the female characters, and by their symbolic roles in the text. The aim of the present paper is to analyse the female imagery in the novella by employing the critical perspectives of feminism and postcolonialism, with the help of previous critical works which deal with gender and culture in Heart of Darkness. Consequently, the main aspects explored in this paper are: the nameless female characters in the text, the gendered split between the spheres of existence inhabited by women, and those inhabited by men, and the African continent as yet another instance of female imagery, in which sexuality and death are interconnected.

Keywords: postcolonialism, feminism, name, gender, othering


Ionescu Ilinca-Simona

Duendes: duhurile casei în cultura spaniolă, un studiu lingvistic și folcloric

Abstract: This paper proposes a comparative, diachronic analysis of the Spanish household deity named duende, using conceptual instruments of both linguistic and folklore studies. The twofold approach is necessary because these entities register a marked presence in early modern texts, which make up the primary sources of the paper, and allow the construction of an etymological path of the term. My research is mostly based on scholar Antonio de Torquemada’s (1507-1569) Jardín de flores curiosas, a treaty on demonology falling under the literary genre of miscelánea. Torquemada’s writing is set alongside several other relevant primary sources, produced in the same cultural environment. Duendes also appear in popular legends and folktales, such as those classified by Fernán Caballero, El duendecillo fraile (The little duende friar) and La gallina duende (The hen duende). Supernatural beings with analogous characteristics can be encountered in the folklore of other European cultures.

Key-words: Household deity, Duende, Folklore, Etymology, Demonology


Iosef Indra Flavia Elena

Ecourile unei false confesiuni private din Evul Mediu castilian: Cartea celor trei îndreptări de Don Juan Manuel

Resumen: El presente trabajo se centra en uno de los más complejos textos-agentes de los primeros siglos de la Edad Media castellana para descubrir los detalles que componen la personalidad de Don Juan Manuel. Escritor de alto linaje, Don Juan Manuel redefine la manera de pensar del siglo XIV de los príncipes, tanto en el plan literario y didáctico, como en plan político. A lo largo del artículo, demostraremos que no se trata de un simple relato concebido bajo la forma de una confesión supuestamente privada, sino de un veritable tratado de nobleza bajo la forma de un texto agente. A partir de datos como la bendición paterna y real o el privilegio de investidura caballeresca, Don Juan Manuel nos presenta un texto a través del que desea provocar una reacción, imponer un principio y cambiar las premisas acerca de una idea definitoria de la mentalidad medieval: la sacralidad del rey, visto como ser perfecto, como pretexto para justificar las pretensiones hacia el trono castellano.

Palabras clave: Don Juan Manuel, Libro de las armas, siglo XIV, investidura caballeresca, realeza.


Leon Teodora

Reprezentări temporale și spațiale în lumile fantastice din „Vrăjitorul din Oz” de L. Frank Baum, „Leul, Vrăjitoarea și dulapul” de C. S. Lewis și „Vama fantomă” de Norton

Abstract: The following paper will look at the way in which concepts such as time and space are employed by fantasy writers to trace how their protagonists develop throughout their corresponding stories. The novels I am bringing forward (L. Frank Baum’s The Wonderful Wizard of Oz, C. S. Lewis’s The Lion, the Witch and the Wardrobe and Norton Juster’s The Phantom Tollbooth) showcase young characters who ‘reject’ their own realities and step into new worlds, which progressively test the children’s wit, courage and patience. What readers will gradually notice is how trips to fantastic lands constitute, in fact, introspective journeys, allowing the characters to uncover their shortcomings and qualities or some general truths about the real worlds they inhabit. They explore a collection of values already familiar to us, but which receive a new rendition, given that they are presented in a fantasy context, meant to push us towards a particular kind of self-evaluation.

Keywords: imagination, time travel, education, introspection


Merce Gabriela Emilia

Discursul narativ și o lume a absurdului

Abstract: Lucrarea de față prezintă o analiză de tip close reading a romanului lui Iulian Ciocan Dama de cupă pentru a observa cum se construiește la nivel discursiv imaginea unei lumi supuse pierderii. Analiza acestui roman va sublinia prezența unei dialectici a diferenței în ceea ce privește două modalități diferite de raportare la același spațiu social, cultural, economic – Chișinăul. Lucrarea va pune accentul de surprinderea relației dintre personaj și lumea în care este plasat. În cazul narațiunii lui Iulian Ciocan, acțiunile personajului principal vor cauza demontarea lumii date. Iulian Ciocan printr-un joc al absurdului, în care aduce împreună contrariile, expune probleme ale societății care se perpetuează în contextul în care dialogul cu trecutul este limitat sau chiar uitat. Din acest punct de vedere, falsitatea, furtul, violența, înșelătoria nu vor face decât să adâncească neîncrederea în celălalt.

Cuvinte-cheie: discurs narativ, absurd, lume în desfacere, marginalitate, identitate


Moroianu Sofia Clara

Perspective est-asiatice asupra concepţiei etice a filosofului german Albert Schweitzer

Abstract: Activitatea și gândirea filosofului german Albert Schweitzer este analizată din perspectiva imaginii sale de punte între Orient și Occident. Principalul punct de interes este maniera în care spiritualitatea occidentală și cea orientală se îmbină în concepția despre lume a lui Schweitzer, demonstrând astfel universalismul gânditorului, a cărui viziune înnoitoare despre Etică depășește granițele geografice și culturale. De asemenea, demn de subliniat este universalismul avant la lettre și controversa pe care o stârnea acest fenomen în contextul social al epocii sale. Astfel, Schweitzer reușeșete să stârnească admirația mai multor reprezentanți ai culturilor est-asiatice, precum profesoara japoneză Mayumi Haga și profesorul coreean Peter Lee, ale căror abordări sunt analizate în cele ce urmează.

Cuvinte cheie: etică, umanism, universalism, interculturalitate, Orient


Munteanu Mihaela

Omul din subterană: la granița dintre biografie și autonomie

Abstract: In 1864, Fyodor Dostoyevsky creates a polemic novel, Notes from Underground, which will represent a way of engaging in a dialogue with materialistic-deterministic ideas of socialist writers of his era, ideas which he wishes to dismantle. The author tries to build a psychological argument against determinism through the man from the underground, who also is fighting this concept by means of irrational behavior. Per these metatextual remarks – the footnote of the first page and the ending, he is seemingly resigning from his role as author and proclaims that we are dealing with a character made by both history and nature. Thus, the characters autonomy outside of the body of text is being called into question. This anti-hero seems to have a chance at individuality despite the auctorial authority from which we would have expected it to have full control of the fictional world.

Key-words: determinism, autonomy, authorship, metatextual


Neagu Maria Alexandra

Alienarea individului reflectată în romanele japoneze Botchan, Kokoro, Gan și în povestirea Takasebune de Natsume Soseki și Mori Ogai

Rezumat: Articolul constituie o analiză a modurilor în care tema alienării individului este tratată de autorii japonezi moderni Natsume Sōseki – în romanele Botchan („Domnișorul”) și Kokoro („Inimă și minte”) – și Mori Ōgai în romanul Gan („Gâsca sălbatică”) și în nuvela Takasebune („Corabia Takase”). În urma analizei textelor literare și a aplicării pe text a tipurilor de alienare stabilite de Nancy Gray Díaz în lucrarea Alienation (1988), este determina tipul de alienare cu care se confruntă personajele Botchan (Botchan), Sensei (Kokoro), Otama (Gan) și fratele lui Kisuke (Takasebune). Concluziile cercetării constau în faptul că sentimentul de alienare este alimentat de discordanța dintre rămășițele vechilor valori tradiționale conviețuind cu noile valori moderne, iar cele patru personaje, în proporții diferite – reprezintă tipologii ale victimelor alienării din societatea modernă japoneză din care au fost inspirate.

 Cuvinte cheie: Sōseki, Ōgai, Japonia modernă, alienare


Nerandzidis Maria

L’expression émotive dans les chansons de geste

Résumé : Les chansons de geste représentent un univers dominé par des émotions sauvages et incontrôlées. La pensée médiévale distingue les passions bonnes, celles qui mènent au salut, des passions mauvaises, dirigeant les hommes vers la perdition. Le Moyen Âge fustige les gesticulations, elles rappellent le diable, la possession, elles sont signe de péché. La gestuelle stylisée dans les poèmes marque la déception, la douleur morale et la colère.  Le poète évite la description détaillée de l’état psychologique du personnage, cependant, selon les conceptions de l’époque, un vrai chrétien doit exprimer ses émotions par des pleurs, des pâmoisons et d’autres réactions somatiques ostentatoires. Cette ambiguïté influence le narrateur qui se retrouve en conflit avec la peur de l’expression somatique et les émotions excessives. La pensée dualiste s’exprime par l’alternance de séquences de sacralisation et de profanation de la dignité chevaleresque. Dans certains cas, l’intensité de l’émotion provoque une réaction somatique introvertie trahissant des passions très profondes.

Mots clés : fureur sacrée, profanation, démesure, comportement irrationnel, chagrin profond, refoulement


Nerandzidis Maria

Le Châtiment dans la chanson de geste

Résumé : L’épopée représente un univers déchiré par des violences. La division entre le monde chrétien et le monde musulman est essentielle dans les poèmes anciens. Mais Le Cycle des barons révoltés relate l’horreur de la guerre entre les chrétiens eux-mêmes, proclamée au nom de la vengeance pour protéger le fief. Le moyen essentiel de réguler les conflits est le châtiment. Il est exécuté quand l’honneur de l’individu ou bien du lignage est atteint. Les poèmes offrent un riche éventail des châtiments les plus abominables. L’image la plus répandue est la trahison. Pour la pensée médiévale, c’est le crime le plus grave. Le traître détermine le cours des événements. Même il met en jeu l’existence de l’Empire chrétien. Donc, la peine capitale est indispensable. Cet article se termine par la conversion spirituelle du chevalier qui réussit à transmuter sa propre violence en s’infligeant lui-même des châtiments, à la manière de Jésus Christ.

Mots clés :  chansons de geste, conflit, décapitation, peine de mort, humiliation


Oancea Alexandra

Manuscrisul privat și spațiul pedagogic la doamna de Genlis

Abstract: The aim of the present article is to illustrate the practical use of the manuscript, as integrated in a specific fictional or real pedagogical space. Madame de Genlis uses the manuscript as a technical device in her fiction to reveal the authority of the mother or the father, but also to prove the efficiency of the didactic literature serving as illustrative moral and scientifical example for children. Moreover, the manuscript becomes in real life a method by which the author shows an intertextual glimpse of her writings and an object becoming a tangible heritage to her children. Frédal ou l’Artiste is an illustrative example of a manuscript dedicated to her filleul, not published, but full of moral and pragmatic lessons. The way Madame de Genlis approaches the story of a good company resembles to all the stories she has written: the author remains loyal to her duty of a pedagogue and Christian mother.

Keywords: practical education, manuscript, pedagogical space, youth stories, lineage


Oancea Maria Ioana

Masinca. Belle Epoque în viziunea lui Mateiu Caragiale: viciul între naturalism și decadență

Abstract: Există în scrierile lui Mateiu Caragiale o tensiune între elemente de naturalism și de decadentism. Aceasta apare și în felul în care sunt tratate personajele, inclusiv prin diferențe de tehnică. Ipoteza noastră e că la Mateiu Caragiale se întâlnesc personaje care țin de curente diferite. Personajele sale feminine sunt îndeobște înfățișate naturalist, carnale pană la visceral, la ele viciul e motivat fie patologic fie mercantil, supus prin urmare cauzalității – cu o unică excepție.În cazul Masincăi atât farmecul cât și libertățile în materie de moravuri se sustrag unei explicații precise. Contrastul este sesizabil însă și la nivelul tehnicilor narative care o însoțesc. Masinca e totodată un personaj al lumii spre care se întoarce Mateiu Caragiale, care a asistat la apusul ei. Ne propunem să analizăm raportul dintre personaj, lume și tehnică narativă abordând diferența dintre ipostaza naturalistă a viciului și cea decadentă la personjele feminine ale lui Mateiu Caragiale.

Cuvinte cheie: Decadentism, Naturalism, oglindă, ambiguitate, narator subiectiv


Radu Denisa-Maria

Apuleius, amator de āmor și umor

Abstract: Amorul și umorul sunt două concepte care au în comun mai mult decât homoioteleutonul pe care îl pot crea la nivel sonor. Scopul acestei lucrări este acela de a reliefa modul în care Apuleius pune aceste concepte în valoare, de-a lungul operei sale „Măgarul de Aur” și de a surprinde traseul inițiatic pe care protagonistul lucrării îl va străbate. Iubirea devine parte a maturizării sale emoționale și spirituale, iar comicul – parte a contrastului dintre esență și aparență, contrast ce ține cititorul în suspans până la finalul lucrării, așteptând cu nerăbdare finalul fericit.

Cuvinte cheie: lampă, privire, Amor și Psyche.


Raicea Ionuț

Virtuți imperiale în epistolele lui Plinius cel Tânăr

Abstract: Factorul ideologic a reprezentat un element funciar în oblăduirea fiecărui principe roman. Odată cu zorii tranziției societății romane de la modul de guvernare republican la cel monarhic, principii romani au întreprins, prin felurite canale de comunicare, eforturi de a-și populariza virtuțile, fie înnăscute, fie dobândite de-a lungul vieții, în fața diferitelor pături sociale romane. Un astfel de canal de comunicare se regăsește în epistolografia traiano-pliniană, a cărei menire eludează, în continuare, consensul cercetătorilor moderni. Folosindu-ne de prevalența virtuții imperiale numite indulgentia, vom propune următoarea cheie de lectură a mărturiei literare pliniene: consolidarea relațiilor clientelare, pe de o parte, dintre persoana împăratului și funcționarii imperiali, și, pe de altă parte, dintre funcționarii imperiali și apropiații acestora.

Cuvinte-cheie: Plinius cel Tânăr, Traianus, virtuți imperiale, relații clientelare, indulgentia.


Rizoiu Alexandra Camelia

Absența zeilor sarazini în La chanson d’antioche

Abdstract: In the context of a crusade, God’s help seems like an important asset for the lost, most often vanquished soldier. But when God remains silent, the man finds himself alone and helpless before an enemy he cannot grasp. The aim of this article is to show the Saracen that, despite his desperate effort to reach the voice of God, is in fact abandoned by the only source of power, love and mercy. As he does not know how to face this sudden silence, he thinks of himself as hated by God and thus forsaken by Him. The sentiment resulted from this realization is that of absolute loneliness.

Key words: Saracens, absence, crusade, Christian, religion


Strînbei Maria

Prémisses de la quête généalogique : le récit de filiation au carrefour de deux espaces dans Mon père, ce harki, de Dalila Kerchouche

Résumé : À travers le livre de Dalila Kerchouche, Mon père, ce harki, cette recherche se propose d’aborder la thématique de la filiation littéraire comme moyen d’entraînement de la quête généalogique. L’œuvre, réalisé sous une perspective journalistique, emploie le récit comme prétexte pour retracer le parcours familial de l’auteure dès leur arrivée en France, à la suite de leur fuite de l’Algérie. Plus précisément, il s’agit d’un manque de clarté intérieure sur les origines qui donne la motivation pour entamer une enquête – l’écriture de Dalila Kerchouche cherche à comprendre qui est sa famille, d’où elle provient, quelle est sa position par rapport à la France, en tant qu’enfant né dans un camp de harkis et comment se référer à ses origines algériennes. Ainsi, la recherche présente suit l’association de cette motivation interne d’écrire un roman à partir d’un dilemme généalogique avec le phénomène du récit de filiation.

Mots-clés : récit de filiation, harki, identité, généalogie, Guerre d’Algérie


Șimon Cristian

Imaginea Romei în poezia satirică și elegiacă latină

Abstract: Studiul de față își propune să exploreze tărâmurile fertile ale poeziei satirice și elegiace de expresie latină cu scopul de a surprinde felul în care imaginea Romei se cristalizează la exponenții celor două manifestări poetice ale Epocii Imperiale a literaturii latine: poezia satirică și cea elegiacă. Am ales să punem în paralel versurile satiricilor, pe de o parte, care își exprimă fără încetare indignarea față de cetatea Romei, cu cele ale elegiacilor, pe de altă parte, care se raportează cu totul altfel la aceasta, mai curând cu emoție și cu un sentiment de iubire sporită față de Cetate, văzută încă drept măreață și nobilă. Concluzia comparației noastre se va fundamenta, printre altele, în urma cercetării obiectivității și subiectivității poeților avuți în vedere.

Cuvinte-cheie: Roma, Vrbs Aeterna, satiră, elegie, topos;


Tomșa Alexandra

Povestirile medicale ale lui Arthur Conan Doyle – între rațional și supranatural

Rezumat: Acest articol urmărește modul în care unele povestiri din colecția În jurul lămpii roșii: fapte şi ȋntâmplǎri din viaţa medicalǎ a lui Arthur Conan Doyle înfățișează fricile și anxietățile acestuia cu privire la profesia sa de medic, ele provenind din propria experiență medicală, precum și din viața sa personală, acesta ascunzându-și frica față de operație, moarte și boală în lumea creativității.

Voi demonstra cǎ acțiunea povestirilor conține elemente ale basmului, evidenţiazǎ ideea cǎ medicul este supus greşelii, luând decizii bazate pe teamǎ şi rǎzbunare şi prezintǎ o lume in care medicul este afectat de neputință dar şi de anxietate, fricǎ, chiar groazǎ, ȋn momentul ȋn care se confruntǎ cu prezenţa apropiatǎ a morţii.

Cuvinte-cheie: anxietate, groazǎ, boală, magie, basm


Tunaru Minodora

From Characters to Actors and Vice Versa: A Case Study of Agatha Christie

Abstract: The purpose of the present paper is to focus on one narratological element that has a considerable significance in the transition of Agatha Christie’s works from the literary to the cinematic universe: characters. The comparison aims to look into the way the concept of character is constructed both by the writer at the level of the text and by the film actors in the visual medium in which they appear, thus emphasising the types of characters and means of characterisation as well as the cinematic tools of narrative characterisation and the principle of faithfulness in an attempt to create similar meanings. A corpus of Christie’s novels and adaptations will exemplify the theoretical aspects relevant to this back-and-forth analysis and at the same time outline the particularities of the detective fiction genre, which support the shift from one medium to another or not.

Keywords: detective fiction, types of characters, means of characterisation, filmmaking, cinematic tools of narrative characterisation, film actors, building characters, the principle of faithfulness, constructing cinematic meanings.


Țiplea Ioana

Portrait de la mauvaise mère : figures maternelles et heritage nocif dans le roman Frappe-toi le cœur d’Amélie Nothomb

Résumé : Le présent article se propose d’étudier le contexte social où les relations mère-fille décrites dans le roman Frappe-toi le cœur, d’Amélie Nothomb, ont lieu (fin du XXe siècle, début du XXIe siècle), pour ensuite pouvoir diviser les figures maternelles par générations et en deux catégories (bonnes et mauvaises mères). En insistant sur le côté subjectif des relations parentales et sur le trauma comme possible déclencheur d’une aversion pour la maternité, on cherche à investiguer des perspectives différentes sur l’instinct maternel et les appliquer (si possible) au roman nothombien. Les relations de possession et de dominance mère-fille du roman relevées par ces analyses mènent finalement aux ruptures familiales (de nature physique, économique, sociale et sentimentale), au rejet de l’héritage maternel toxique et à un renouvellement des frontières de la maternité.

Mots clés : modèle parental, liens intergénérationnels, mère symbolique.


Zahra Al-Sharoufi

Is it impossible to feel any sympathy for Stanley in Tennessee Williams’ play ‘A Streetcar Named Desire?’

Abstract: In Tennessee Williams’ “A Streetcar Named Desire,” is it impossible to feel any sympathy for Stanley Kowalski? Vividly, Stanley is the physical embodiment of a stereotypical hubric character of violent and toxic masculine traits, yet are there any positive tones to his characterisation? The controversial idea would be that most modern feminist readers tend to omit the fact that Blanche, the submissive representation of the implicit gender conflict, is the initial provocation to her own peripeteia and metaphorical demise. Williams’ emotive language and sociological implications tend more towards a Reader Response Theory from a Feminist’s perspective when it comes to the analysis of characterisations and impactful motifs hence the methodology used to analyse. Hans-Robert Jauss’ Reception Theory, as well as Gadamer’s “fusion of horizons” explains the audience’s response based on their socio-historical background (in this case, contemporary women). The key takeaway of this paper is that we must attribute some positivity to Stanley, which is intrinsically difficult, in order to avoid ‘subjectivity’ and biased analysis.

Keywords: Reader-response, reception theory, fusion of horizons, subjectivism, feminism.

Normele de redactare pot fi consultate AICI.

Editura Universității din București deține dreptul de copyright pentru contribuțiile incluse in această revistă. Autorii pot distribui propriile articole în scopuri didactice și de cercetare. De asemenea, materialul poate fi utilizat în cărți sau volume pe care aceștia le editează. Pentru orice altă utilizare a materialelor incluse în revista Limbă și cultură autorii trebuie să obțină permisiunea Editurii Universității din București.

Utilizarea materialelor incluse in revista Limbă și cultură este permisă numai în scopuri necomerciale.

Profesor dr. habil. Alina Tigău

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Strada Edgar Quinet nr. 5-7, cod 010017, sector 1, București

 

Adresa revistei: cercetare@lls.unibuc.ro

Arhivă

Numărul 1

Numărul poate fi consultat integral AICI.


BOOK OF ABSTRACTS

Toma Ruxandra

MITUL APOSTOLULUI IACOB LA FINAL DE EV MEDIU: VIZIUNEA LUI DIEGO RODRÍGUEZ DE ALMELA ÎN COMPILACIÓN DE LOS MILAGROS DE SANTIAGO

Rezumat: Compilación de los milagros de Santiago, operă atribuită lui Diego Rodríguez de Almela, este considerată textul de bază al istoriografiei Ordinului Apostolului Iacob, care joacă un rol decisiv în desfășurarea evenimentelor istorice de la sfârșitul secolului al XV-lea. Apostolul Iacob, ca figură mitică, ocupă o poziție centrală atât în ​​istoria politică cât și în cea religioasă a secolului, iar legendele care îl au drept protagonist aduc în prim plan două perspective distincte asupra sa: Apostolul ca sfânt protector al pelerinilor și Apostolul războinic, sau Santiago Matamoros. Pilonul principal pe care se sprijină existența mitului apostolului Iacob este reprezentat de către legenda cunoscută drept translatio, pornind de la care se construiește imaginea sa de sfânt înzestrat cu puteri taumaturgice. Militarizarea mitului a avut la bază legenda Bătăliei de la Clavijo, care datează incă din secolul al IX-lea, și a reprezentat unul dintre cele mai importante motive literare ale Evului Mediu hispanic.

Cuvinte cheie: translatio, mitul militar, sfânt pelerin.


Loredana Asaftei

MIT ȘI ȘTIINȚĂ ÎN SF-UL ANILOR ȘAIZECI ÎN ROGER ZELAZNY: THIS IMMORTAL ȘI LORD OF LIGHT

Rezumat: Lucrarea de față își propune să examineze felul în care sunt tratate modalitățile de cunoaștere a lumii, prin artă în domeniul mitologiei și al literaturii, prin spirit în incursiunea metafizică sau religioasă, dar și prin lentila științei și tehnologiei în romanele autorului american de science fiction și fantasy, Roger Zelazny (1937–1995), This Immortal (1965) și Lord of Light (1967). Dorim să arătăm că genul SF a făcut un pas înainte pentru recunoașterea sa în literatura de specialitate și în canonul literar prin romanele menționate datorită legăturii strânse a elementelor mitologice (creștine, grecești, hinduse și buddhiste) și prin împletirea acestora cu elemente tehnologice specifice extrapolării științifice inerente. Prin urmare, sugerăm că Zelazny, unul dintre pionierii SF-ului literar din anii șaizeci, a jucat un rol important în estomparea granițelor dintre știință și tărâmul metafizic, rațiune și imaginație, dar și dintre canonul literar și genul SF experimental, neconvențional.

Cuvinte cheie: Science fiction, mitologie, știință, filosofie, new wave.


Andreea Cosma

ARHETIPUL JUNGIAN AL MARII MAME, EXPLORAT ÎN TREI IPOSTAZE SIMBIOTICE: AȘERAH.  ȘEKHINAH.  FECIOARA MARIA

Rezumat: Scopul articolului constă în prezentarea și examinarea arhetipului jungian al Marii Mame, surprins în trei ipostaze: Matrona Așerah (din mitosfera canaanită), Șekhinah Mireasa (aferentă Kabbalei ebraice) și Fecioara Maria (personaj central în teologia creștină). Conform teoriilor psihanalitice, Inconștientul Colectiv este perimetrul psihic profund și abscons, fiind configurat biologic printr-un complex de arhetipuri (congenitale, ancestrale, omniprezente și unanime). Subsecvent procesării cognitive, prototipul arhetipal germinează în reprezentarea arhetipală, afixată în Conștiință și concretizată în simbol. În concepția lui Jung, zeii comportă valențe arhetipale: Zeița corespunde Sufletului (Anima), ipostaza Mamei fiind prima pe care o adoptă. Concluziile relevă progresia Mamei, de la Consoartă Divină (Așerah) la Mireasă (Șekhinah) și Fecioară (Maria). Fenomenul oglindește invers travaliul evoluției către Sine: drumul redemptoriu al Sufletului-Anima, labirintic și periculos, are ca finalitate restaurarea calității de Spirit. Rezultatele analizei sunt relevante pentru observarea interdependenței reprezentărilor arhetipale, imaginate de mentalul colectiv la scară milenară.

Cuvinte-cheie: arhetip, Anima, Așerah, Șekhinah, Fecioara Maria.


Abel Grosu

NOI PERSPECTIVE ASUPRA EXILULUI BABILONIAN ÎN CARTEA LUI DANIEL

Rezumat: Acest articol are în vedere reprezentarea exilului babilonian din perspectiva evreului înțelept, crescut și educat la curtea imperială a Babilonului. În contrast cu cărțile profetice și istorice din canonul Vechiului Testament, Cartea lui Daniel nu tratează problema evreului de rând care s-a stabilit pe teritoriul Imperiului, ci a evreului care ocupa diferite funcții la curtea imperială și a unor controverse de ordin social și religios. Se va urmări modul în care experiența exilului lui Daniel și a celor trei tineri evrei va influența modul în care această pedeapsă divină va fi percepută de către poporul evreu răspândit în Imperiu. De asemenea se vor avea în vedere câteva dintre detaliile de ordin teologic care se remarcă printr-o reafirmare a importanței lor în noul mediu.

Cuvinte cheie: Dumnezeu, profeție, idolatrie, exil, iudaism.


Ioana Clara Drugă (Enescu)

SENSURILE NATURII ÎN „TOTEMUL LUPULUI“ DE JIANG RONG

Rezumat: Relația omului cu natura este o temă importantă în literatura chineză contemporană, reflectând numeroasele schimbări ce s-au petrecut în societatea chineză după încheierea Revoluției Culturale. Procesul rapid de industrializare a Chinei a dus la degradarea naturii, iar acest aspect a atras atenția scriitorilor chinezi, dar și a criticilor literari. În lucrarea mea, urmăresc funcțiile pe care le dobândește natura în romanul Totemul lupului, de Jiang Rong, text considerat reper de către ecocritica chineză. Voi arăta că natura nu este doar un spațiu fizic, ci și un model estetic și unul politic, constituind fundalul pe care se proiectează o istorie inițiatică.Discursul ficțional și cel nonficțional se împletesc într-un roman care completează harta literară a Chinei cu o lume specială, în care pășunea nesfârșită este simbolul vieții înseși, cu toate dimensiunile ei.

Cuvinte cheie: ecocritică, hibridizare, marginalitate, inițiere.


Flavia Elena Silvana Vendetti

ELEMENTE DE SINTEZĂ A LIRICII ELOGIATIVE ȘI OCAZIONALE REGĂSITE ÎN LITERATURA OCAZIONALĂ A LUI STATIUS ȘI A LUI LORENZO DE’ MEDICI

Rezumat: Statius, precum şi Lorenzo de’ Medici au fost, timp de secole, privaţi de atenţia necesară din partea criticilor, astfel că timp de secole au fost greşit interpretaţi ca fiind lipsiţi de inspiraţie şi originalitate. Articolul are ca scop principal atragerea atenţiei asupra acestor doi autori greşit aşezaţi în categoria autorilor ai căror lucrări au o minimă importanţă în economia dezvoltării literaturii de la perioada clasică la cea modernă. În urma unei analize bazate pe înţelegerea contextului socio-cultural al celor doi autori şi mai apoi asupra elementelor comune, transmise prin intermediul tradiţiei medievale, în complexul căreia literatura staţiană a cunoscut o vădită apreciere, ca mai apoi să se moştenească în Renaşetere, devenind literatura ocazională, inspiraţie pentru lirica viitoare. Astfel, se poate observa cum modelul lui Statius, prin stilul său aparent lejer, dar elegant, bazat pe literatura clasică a Perioadei de Aur, s-a perpetuat ca substrat pentru ceea ce ulterior Lorenzo va cumula în propriile sale lucrări.

Cuvinte cheie: Lorenzo de’ Medici, Statius, lirica elogiativă, lirica ocazională


Graţiela-Livia Buzic

CARMEN SYLVA : RECEPTAREA AUTOAREI ȊN LUMEA ANGLOFONĂ

Rezumat: The present work  aims to bring into light Carmen Sylva’s (queen Elisabeth of Romania’s pen name) literary activity in English and her success in the English speaking-world. Although nowadays considered a German language writer, Carmen Sylva was an excellent speaker of English, according to native-English speakers having known her (one of them being the famous Gertrude Bell) and  left us a volume of poetry in English. Many of her works have been transalated in English during her time and this seems to have made her very popular among the British and the American public. This literary success can be the explanation for a number of articles on her literary work issued in American magazines and for a number of positive remarks on her literature made by American writers such as John Greenleaf Whittier, Charles Duydley Warner and Mark Twain, as well as the U.S.President Theodore Roosevelt.

Cuvinte-cheie: Carmen Sylva, anglofonă


Iosef Indra-Flavia-Elena

MOTIVE POETICE COMUNE DIN OPERELE LUI GUTIERRE DE CETINA ȘI GARCILASO DE LA VEGA

Rezumat: Scopul articolului de față este acela de a ilustra câteva motive poetice comune din operele lirice ale lui Garcilaso de la Vega (1501-1536) și Gutierre de Cetina (1514/1517-1554/1557), poeți-soldați renascentiști care au marcat literatura Secolului de Aur spaniol. Analiza comparativă a scos în evidență faptul că ambii poeți l-au avut ca model literar pe Petrarca, reprezentant prolific al poeziei italiene din secolul XIII. Inspirându-se din teoriile filosofice neoplatonice ale vremii, Garcilaso și Cetina au creat sonete, elegii, eglogi, cânturi sau madrigale ce au ca temă fundamentală IUBIREA. Dintre motivele poetice comune ce încadrează această temă literară, se remarcă: motivul ochilor ca transmițători ai iubirii, motivul referințelor mitologice,  precum și motivul râului înzestrat cu atributul de confesor al bărbatului îndrăgostit. În concluzie, acest articol își propune să evidențieze motivele poetice comune existente în creațiile acestor doi poeți renascentiști, de-a lungul unei analize comparative.

Cuvinte cheie: Garcilaso, Cetina, neoplatonism, Petrarca, motivul ochilor


Carmen-Valentina Candale

LA POLIFONÍA EN LA COMUNICACIÓN MEDIADA POR EL ORDENADOR DE LOS JÓVENES RUMANOS Y ESPAÑOLES

Resumen: En el presente estudio nos proponemos analizar el lenguaje de los jóvenes rumanos y españoles en el ámbito de las redes sociales, prestando atención especial a las modalidades mediante las cuales estos introducen el discurso polifónico en las intervenciones que publican. En el ámbito virtual, la polifonía puede cobrar formas diferentes respecto a sus representaciones tradicionales, que se realizan mediante los hipervínculos y las opciones ofrecidas por las propias plataformas para compartir contenido en la red. Asimismo, en la expresión oral y escrita, así como en la electrónica, el discurso ajeno se puede reproducir, como es sabido, mediante el estilo directo, indirecto, indirecto encubierto y los ecos irónicos. A estos se añaden los ejemplos de expresiones y citas tomadas por los internautas de fuentes como canciones, películas, tebeos, obras literarias, etc., que le confieren expresividad, color y viveza a la expresión del ámbito virtual.

Palabras clave: polifonía, comunicación mediada por el ordenador, sociolingüística, redes sociales.


Fabiana Florescu

CHRISTIAN PRIGENT: SECVENŢE DINTR-UN ATELIER POETIC

Rezumat: Lucrările lui Christian Prigent propun o constantă reflecţie asupra creaţiei şi a discursului care se construieşte în jurul acesteia, poziţionându-se într-un raport de tensiune cu paradigmele poetice actuale. Texte ca Poésie sur place sau Point d’appui se situează între poezie, reflexie critică şi poezie-performativă şi ele desemnează căutarea definirii şi realizării unui obiect poetic care să fie „ireductibil la suportul său textual”. Utilizând instrumentele oferite de teoria literară şi de intersemiotică, în această lucrare vom analiza mutațiile apărute la nivelul expresiei şi practicilor poetice în cazul unor opere ce-şi propun să depăşească limitele categoriilor literare în care sunt încadrate. Astfel, scopul acestui articol este de a observa modul în care punctele de tensiune, dialogurile dintre diferitele forme de expresie, ilizibilitatea căutată şi dimensiunea experimentală care caracterizează exerciţiile poetice prigentiene urmăresc conturarea unei reevaluări a discursului construit în jurul poeziei şi o reinterogare a limitelor expresiei poetice.

Cuvinte cheie: Prigent, poïèsis, poezie-performativă, (de)montaj


Cristina Botîlcă

SURORILE LUI SHAKESPEARE SAU ‘EFECTUL SYLVIA PLATH

Rezumat: Articolul următor pleacă de la premisa că între Virginia Woolf și Sylvia Plath există o legătură pe care cea dintâi a prevăzut-o în „A Room of One’s Own”, la fel cum cea din urmă a dat naștere unui fenomen psihologic în urma căruia au apărut explicații legate de moartea tragică a multor scriitoare. Articolul discută atât legăturile invizibile dintre Woolf și Plath și moștenirea pe care aceste surori ale lui Shakespeare au lăsat-o femeilor cu ambiții revoluționare, cât și conexiunile existente între pasiunea pentru scris și bolile psihice, lucru demonstrat de-a lungul timpului prin intermediul unor studii realizate de specialiști ca Mark Runco și James C. Kaufman. Concluzia articolului este că Virginia Woolf și Sylvia Plath pot fi considerate adevărate surori ale lui Shakespeare, ambele suferind de ‘efectul Sylvia Plath’, suferință manifestată în urma unei sume de factori de natură socio-patriarhală, ducând într-un mod subteran, aproape invizibil, la suicid.

Cuvinte cheie: Virginia Woolf; Sylvia Plath; feminism; feminitate; efectul Sylvia Plath.


Andreea Elena Pîrleci

DOUĂ REPREZENTĂRI MEDIEVALE ALE LUI CLOVIS ȘI PHILIPPE AUGUSTE

Rezumat: Epoca medievală este o perioadă care ne impresionează până în ziua de astăzi. Deși în acest lung interval nu exista conceptul de artă de dragul artei, ci arta avea întotdeauna o utilitate sau un scop, nu putem nega frumusețea acesteia care încă poate să fascineze un public contemporan. În ciuda distanței culturale și temporale, arta medievală impresionează prin splendoarea și simbolistica cu care este adesea încărcată, deoarece utilitatea pe care o avea orice artefact implica întotdeauna și o intenție estetică. În cazul celor două imagini pe care le vom analiza, dimensiunea ideologică primează, iar discursul vizual este infuzat de mize politice.=====

Cuvinte-cheie: iconografie medievală, manuscrise, ideologie, monarhie


Andreea Cosma

MOTIVUL MEDIEVAL–EUROPEAN AL DANSULUI MACABRU, ADAPTAT LITERAR ÎN OPERA DRAMATICĂ PERETZIANĂ „O NOAPTE ÎN TÂRGUL VECHI”

Rezumat: Scopul articolului constă în examinarea coordonatelor specifice Dansului Macabru, adaptat ca motiv literar în capodopera dramatică peretziană „O noapte în târgul vechi”. Concluziile relevă importanța cardinală a inovației peretziene în contextul literaturii idiș de la începutul secolului XX: autorul adaptează structura europeană, conferindu-i valențe hasidice și particularizând-o printr-o configurație substanțial evreiască (Badkhen-ul, Cabalistul, Evreul Bogat, Evreii Culți, Cantorul, Ceaușul, Defuncții Hasidim). Prin suprapunerea simbolismului evreiesc peste osatura alegoriei medievale, Peretz simultan revigorează un subiect european epuizat formal și introduce noi direcții în literatura idiș. Rezultatele analizei sunt relevante în contextul cercetării importantei literaturi idiș, componentă fundamentală a literaturii universale. În climatul academic prezent, piesa „O noapte în târgul vechi” constituie un subiect frecvent ignorat, fiind abordat analitic de un procent nesemnificativ de cercetători. În România, dramaturgia peretziană nu beneficiază de o traducere autohtonă, fiind montată, exclusiv în idiș, numai în două instanțe (1930 și 1970).

Cuvinte-cheie: Dans Macabru, I. L. Peretz, literatură idiș, Hasidism, Badkhen.


Bogdan-Gabriel Burghelea

ER NAHM MEINE HAND UND SETZTE MICH AUF SEINE KNIE. DIE KINDLICHE PERSPEKTIVE AUF DIE EROTIK IM ROMAN WARUM DAS KIND IN DER POLENTA KOCHT VON AGLAJA VETERANYI

Rezumat: Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte und änderte sich die Betrachtungsweise der Liebe und Erotik ständig, indem die Autoren neue Verbindungen zwischen dieser fundamentalen menschlichen Erfahrung und verschiedenen anderen Aspekten knüpften. Aglaja Veteranyi schlägt im Roman „Warum das Kind in der Polenta kocht“ eine außergewöhnliche Perspektive vor, die über einen universellen Charakter verfügt. Fast niemandem ist es aber gelungen, den nötigen Mut zu fassen, um eine solche Präsentation in einem Roman einzuschließen.  Es handelt sich um eine kindliche Perspektive auf die Erotik. In der vorliegenden Arbeit habe ich vor, zu forschern, inwiefern die Vaterfigur, seine Annäherung an die Schwester und die verschiedenen Gestalten, die später im Roman vorkommen, die Perspektive des Mädchens auf die Erotik beeinflussen und wie das erste sexuelle Erlebnis die eigene Betrachtungsweise der Erotik aufbaut. Dafür werde ich Textstellen aus dem Roman anhand einiger Theorien, wie „Psychoanalyse” oder „Gender Studies”, interpretieren, um die wichtigsten Einzelheiten ans Licht zu bringen. Ein Vergleich zu anderen Werken von der deutschen Literatur des letzten Jahrhunderts wird auch einen interessanten Einblick gewähren.

Cuvinte cheie: Erotik, Feminismus, väterliche Figur, sexuelles Tabu, Gender Studies


RALUCA-REBECA RĂDULESCU

LOVE AND DEATH IN OSCAR WILDE’S FAIRY TALES “THE HAPPY PRINCE,” “THE FISHERMAN AND HIS SOUL,” AND “THE BIRTHDAY OF INFANTA”

ABSTRACT: Little research has been done on Oscar Wilde’s fairy tales and few scholars have discussed the themes of love or death in them. So far, a relation between the two has not been established. The aim of this paper is to prove that there is a causal relation between love (eros) and death in Wilde’s fairy tales. After considering various aspects of eros (e.g. pedagogical, sexual) between the timespan of Ancient Greece and modern times and analysing the texts, there is a clear indication that in the case of eros, since the protagonist always dies due to a heartbreak, death comes as a salvation.

KEY WORDS: eros, Oscar Wilde, fairy tales


Cătălina Bălan

ELEMENTE ROMANTICE ÎN SCRIITURA AUTOBIOGRAFICĂ A CĂRTURARULUI CHINEZ SHEN FU

Rezumat: Lucrarea Elemente romantice în scriitura autobiografică a cărturarului chinez Shen Fu își propune să identifice și să analizeze elementele de romantism literar din romanul Șase jurnale ale unei vieți în derivă, singura operă a cărturarului-scriitor chinez Shen Fu. Modernitatea gândirii lui Shen este evidentă, iar la o lectură aprofundată se pot constata asemănări între anumite caracteristici ale textului și trăsăturile romantismului european. Asemănările sunt cu atât mai frapante cu cât Shen și-a scris cartea în jurul anului 1816, deci în perioada de afirmare a romantismului în Europa, însă este improbabil ca el să fi știut despre acest curent literar și să se fi lăsat influențat de acesta. Lucrarea de față ilustrează multiplele aspecte ale personalității și scriiturii lui Shen, reflectate în romanul său, sintetizându-le sub forma profilului atipic al unui scriitor chinez romantic, subliniind apoi aspectele cu caracter particular, tributare contextului cultural specific în care ia naștere această carte.

Cuvinte-cheie: romantism, modernitate, autobiografie, cărturar, sensibilitate


Teodora Leon

A FEMINIST APPROACH TO LOUISA MAY ALCOTT’S LITTLE WOMEN AND GRETA GERWIG’S 2019 MOVIE ADAPTATION

Abstract: This paper wishes to discuss feminism, a relevant movement nowadays, filtered through the socio-cultural lens found in both Louisa May Alcott’s novel, Little Women, and Greta Gerwig’s movie adaptation of it. It is also important to subtly remind readers that events in books and films have the greatest impact whenever they are inspired from reality. The world may be constantly undergoing changes, an element which can be detected when observing the nuances in movie adaptations. However, the original message remains intact regardless of the time period, since the audience is brought closer to authentic, outspoken characters, and guided to seek possible solutions in literature and various film versions adequate to the current historical and cultural context.

Keywords: feminism, socio-cultural lens, movie adaptation


Oancea Alexandra

DOAMNA DE GENLIS ȘI DISCURSUL LITERAR PEDAGOGIC

Rezumat: The aim of this article is to realise a categorisation with its illustrative examples of the two pedagogical categories found in Mme. de Genlis’ literary works at the level of discourse. We meet two types of direction, one that we call metaeducation, the discourse about how should the children’s formation be realised, but which points to the instructor, and the second one, the practical education, the practices themselves and their results, which focuses on the pupil. These two directions are her constituant effort to systematise and synthetise for all her readers the ways to educate boys and girls, process which anchors Mme. de Genlis in the Enlightenment century

Cuvinte-cheie: metaeducation, utilitarism, ludic instruction, instructor-centrism, experimental laboratory


Luciana-Alexandra Rusu

CONCEPTELE DE „INGENIO”, „AGUDEZA” ȘI „JUICIO”  ÎN ARTE DE INGENIO DE BALTASAR GRACIÁN

Rezumat: Opera literară este un produs al logicii sau al imaginației? Este supusă regulilor? Ce rol are rațiunea și judecata în procesul creației? Critica literară tradițională a stabilit în special pentru a doua parte a Secolului de Aur spaniol două curente dominante în interpretarea literaturii: culteranismul și conceptismul. Baltasar Gracián (1601-1658), principalul teoretician al gândirii literare din epoca lui Filip al IV-lea, reprezintă în tratatul său, Arte de Ingenio, Tratado de la Agudeza (1642), idei aparținând ambelor curente de gândire și încearcă o ilustrare și o clasificare a principalelor mecanisme care produc efecte literare. Gracián creează „un panegiric și o laudă adusă literaturii, artei”, așa cum afirmă chiar el la începutul cărții. În sistematizarea propriei viziuni asupra literaturii, Baltasar Gracián folosește concepte specifice perioadei baroce, care nu se mai păstrează ca atare în tratatele de retorică și poetică din zilele noastre și care tocmai de aceea devin interesante pentru interpretarea practicii poetice din epoca veche, prin aportul lor de cunoștințe și interpretări asupra perioadei care le-a produs. Ca urmare, lucrarea de față își propune să analizeze sensurile variate pe care le au conceptele teoretice vehiculate de Baltasar Gracián în Arte de Ingenio, Tratado de la Agudeza, cum sunt ingenio, agudeza, juicio, sau concepto, pentru o mai bună înțelegere a particularităților fenomenului literar din acea perioadă și a istoriei gândirii și ideilor în general.

Cuvinte cheie: Secolul de Aur spaniol, conceptismo, Bartasar Gracián, Arte de ingenio, agudeza y juicio.


Miruna Elena Bordea (Lonean)

IPOSTAZE ALE CORPORALITĂŢII ÎN ROMANUL BAKHITA DE VÉRONIQUE OLMI

Abstract: The aim of the present paper is to explore instances of corporality in the novel Bakhita, written by Véronique Olmi. I thus highlight the coexistence, interdependence and mutual influence of two dimensions, apparently antithetical: the sacred and the profane. These two dimensions underlie the existence of modern society, even if their relationship seems to be disproportionately in favor of the profane. By exploring the writer’s fictional approach, with appropriate concepts related to the body, otherness, sacred and profane, derived from anthropology and the history of religion, the initial hypothesis is confirmed, in that the two dimensions coexist and they evolve in diachrony, inversely proportional to each other, with a different perspective, sometimes opposite, of the body and of otherness.

Keywords: corporality; otherness; the Other; Bakhita; Véronique Olmi.


Stănescu Maria-Alexandra

TWILIGHT – O UTOPIE EDUCATIVĂ SAU BILDUNGSROMAN? EXPLOATAREA LATURII DIDACTICE A SERIEI TWILIGHT

Rezumat: Prin intermediul acestei lucrări, ne propunem să investigăm și să identificăm noțiunile ce țin de imaginar și de realitate în opera lui Stephenie Meyer, să inventariem elementele ce țin de imaginarul mitic, de legătura ce se stabilește între vampirism și licantropie în operele enumerate. Considerăm că este necesară realizarea unei radiografii a universului din Twilight, deoarece, din cercetările noastre, acest aspect nu s-a mai studiat așa cum îl propunem noi. Astfel, vom pune accent pe ideea de vinovăție, manifestată la unele personaje, în special la Edward Cullen și la Carlisle, apoi mergând pe explicarea faptului pentru care autoarea alege chiar vârsta de 17 ani pentru protagoniștii săi, vom căuta să găsim simbolistica lui 17. Acesta ar putea fi poate un simbol, o reprezentare a ceva (nici copilărie încheiată, adolescență prelungită, dar nici maturitate, ci o fază intermediară), iar în acest sens, vom porni de la interpretarea simbolurilor numerologice, studiind și o introducere în numerologie. Apoi, plecând de la lucrările lui Stefan Borbély, Morfologia lumilor posibile: utopie, antiutopie, science-fiction și Jacques Prévot, L’utopie éducative, dorim să analizăm această serie din perspectiva utopiei, a unei serii creatoare de lumi posibile și a unei utopii ce, deși pentru critici poartă masca distopiei, ar fi, pentru noi, o utopie educativă posibilă, încadrându-se în teoria lumilor posibile promovată de Umberto Eco în Lector in fabula.

Cuvinte-cheie: vampir, vârcolac, utopie, distopie, îndoctrinare.


Nicu Diaconiuc

 „UNE FEMME DE DIPLOMATE” : LES PAYS ROUMAINS VUS PAR CHRISTINE REINHARD, EN 1806

Abstract: The wife of French consul Charles-Frédéric Reinhard, Christine, left some interesting letters in which she narrates her journey through the Romanian Principalities in the summer of 1806 and her day-to-day experience in a world she knew very few about and which sometimes provides her with shocking surprises. Raised in an elitist intellectual family, she confronts herself with different barriers in her process of adaptation to this new society, most of them being of psychological nature, like her disappointment due to setting too high expectations, her fear of being inadequate, or her acute rigidness. Fortunately, political circumstances evolve very rapidly and their need to adapt to the Moldavian society is made redundant by their forced displacement.

Key words: diplomatic mission, travel literature, orientalism, Romanian Principalities, 19th century.


Delia Gavriliu

LES VERBES DÉNOTANT UN VOLUME ÉLEVÉ À L’INTERFACE DE LA SYNTAXE ET DE LA SÉMANTIQUE

Résumé: Le présent article s’intéresse aux verbes dénotant des manières de dire en emploi métaphorique et qui, en outre, dénotent un volume élevé, pour voir dans quelle mesure ces verbes possèdent un profil communicatif. Ce dernier est illustré par deux critères syntaxiques: la possibilité d’enchâsser un contenu propositionnel et l’existence d’un objet indirect, qui témoigne de la dimension dialogique de l’acte de communication. Nous avons montré que, plutôt que de transmettre un contenu, ces verbes expriment une réaction émotionnelle dont témoigne la structure où ces verbes régissent un complément prépositionnel introduit par contre qui instancie le responsable de la réaction en question.

Mots clés: verbe communicatif, manière, volume élevé/ réduit


Costea Iuliana

SIMBOLISTICA ANIMALELOR ÎN EXPRESIILE IDIOMATICE

Rezumat: Scopul acestui articol este identificarea naturii simbolice a unor nume de animale ce compun o serie de expresii idiomatice. Pentru a atinge obiectivul menționat vom aminti într-o formă cât mai succintă definiția expresiilor idiomatice și trăsăturile acestor unități semantice nemodificate și nemodificabile, trăsături total diferite față de o structură sintactică normală a cărei sens rezultă din suma componentelor ce o alcătuiesc. Datorită faptului că majoritatea sunt alcătuite dintr-un limbaj popular, acestea au fost transmise, în special, pe cale orală de-a lungul anilor, inspirate din folclorul specific fiecărei culturi. Conținutul lor poate varia în funcție de context și de mesajul ce îl transmit. De pildă, influențele religioase au avut un rol extrem de important în extinderea expresiilor idiomatice cu nume de animale, dat fiind că un număr vast de animale dețin trăsături simbolice sacralizatoare, sensul acestora respectând în frecvente cazuri sensul simbolic, respectiv mitologic.  

Cuvinte cheie: Expresii idiomatice; simbolistica animalelor, metafore zoomorfe.  


REVIEWS

MIHAELA ZAMFIRESCU, An analysis of Tense, Aspect, Modality in English and Romanian, București, Ars Docendi, 2020, 276 p.

Numărul 2

Numărul poate fi consultat integral AICI.


BOOK OF ABSTRACTS

Literatură și Studii Culturale:

Alexandrescu Beatrice Maria

Traducerea romanului 潮騷 Shiosai (Tumultul valurilor) de Mishima Yukio din limba japoneză în limba română și dimensiunea cultural-civilizațională

 

Andrici (Plaiasu) Aura Madalina

LES NATIONALITÉS MULTIPLES DE DORA D’ISTRIA. QUESTIONS BIOGRAPHIQUES

 

Bălan Cătălina

LIN SHU ȘI TRECEREA SPRE MODERNITATE ÎN LITERATURA CHINEZĂ DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

 

Bica Alexandra Maria

Arborele vieții în Antichitatea greco-latină

 

Bîrlă Andreea-Teodora

PERIPLU PRIN CAMERA LUCIDĂ A LUI ROLAND BARTHES. O FOTOGRAFIE A DOLIULUI

 

Botîlcă Cristina-Mihaela

CAITLIN DOUGHTY’S COSMOPOLITANISM

IN SMOKE GETS IN YOUR EYES AND FROM HERE TO ETERNITY.

CULTURAL CONVERSATION AND DEATH ACCEPTANCE

 

Clinciu Ioan-Sebastian

„ASIMILAREA” ȘI „ANEXAREA” CULTURII GRECEȘTI

ÎN TĂLMĂCIRILE BLAGIENE

 

Diaconiuc Nicu

MOYENS DE TRANSPORT ET HYPOSTASES DU VOYAGE EN CARRIOLE DANS LA PROSE FRANÇAISE DE LA PREMIERE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE

 

Dobrei Ramona Loredana

TEORIILE CONSPIRAŢIEI,

ÎNTRE DISCURS PARANOID ŞI FORMĂ DE CUNOAŞTERE – NEEDS MODIFICATION, WE HAVE NO IDEA IF SHE RECTIFIED THE DEMANDS OF THE REVIEWER

 

Drugă (Enescu) Ioana Clara

DESPRE ROLUL LITERATURII – O LECTURĂ ECONARATOLOGICĂ A ROMANULUI LINGSHAN DE GAO XINGJIAN

 

Figher Ana-Maria

LA REPRÉSENTATION DU BOURGEOIS DANS LES « DRAMES BOURGEOIS »  DE DENIS DIDEROT

 

Fulop Maria Cristina

WILLIAM MORRIS – ARTISAN OF BEAUTY IN WORDS AND IMAGES

 

Grecu (Ghițulescu) Daniela

THE GAME OF THE OTHER IN JONATHAN SWIFT’S „GULLIVER’S TRAVELS”

 

Hangu Giorgiana-Daniela

ERIC-EMMANUEL SCHMITT DEVINE PROFESORUL NOSTRU DE SCRIERE CREATIVĂ

 

Iosef Indra-Flavia-Elena

TEMA MORȚII ȘI MOTIVUL RĂZBOIULUI ÎN POEMELE LUI GARCILASO DE LA VEGA ȘI GUTIERRE DE CETINA

 

Iordache Loredana-Andrada

 

Studiu de Caz: Operele ,,De doua mii de ani” și  ,,Cum am devenit huligan” de Mihail Sebastian

 

Isailă Veronica

JOCUL LITERAR AL UNOR LUMI CARCERALE

 

Leon Teodora

THE SEARCH OF IDENTITY WITHIN THE SHIFTING MASTER – SLAVE DYNAMIC OF LEWIS CARROLL’S ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND AND NEIL GAIMAN’S CORALINE

 

Luca Adina

ADRIAN SCHIOP CA „SOLDAT”. O ANALIZĂ POSTURALĂ

 

Merce Gabriela Emilia

REFACEREA UNEI IDENTITĂȚI LITERARE. STUDIU DE CAZ: KINDERLAND

 

Moise Andreea Gabriela

MONSTROSITY OF NATURE, MONSTROSITY OF WORD:

THE POST-STRUCTURALIST DIMENSION OF LANGUAGE

IN MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN

 

Mîrza Mona-Mădălina

LITERATURA PENTRU COPII ÎN PERIOADA COMUNISTĂ.

ELEMENTE ESOPICE ÎN TEXTELE LUI OCTAV PANCU-IAȘI

 

Munteanu Mihaela

FASCINAȚIA EXOTICULUI ȘI CONSTRUCȚIA IDENTITARĂ ÎN IMAGINARUL ROMANTIC. POEMELE SUDICE DE A.S. PUȘKIN

 

Neagu Vlad-Eugen

CORPORATE IDEOLOGY, DISCOURSE AND THE SUBJECT IN JORDAN BELFORT’S THE WOLF OF WALL STREET

 

Oancea Alexandra

L’intÉgration du savoir pratique dans la fiction romanesque chez Madame de Genlis

 

Radu Denisa-Maria

PE ARIPI LATINO – JAPONEZE

 

Raicea Ionuț

PIOS ERRARE PER LUCOS: SPAȚIUL SACRUDE CREAȚIE AL POEZIEI HORAȚIENE PRIN PRISMA UNEI ANALIZE COMPARATIV-SEMANTICE

 

Rădulescu Raluca – Rebeca

THE SAVAGE ENGLISH: EXILIC EXPERIENCE IN HENRY NEVILLE’S THE ISLE OF PINES

 

Rizoiu Alexandra Camelia

L’IMAGINAIRE DE LA COUR ROYALE SARRASINE DANS

LES ENFANCES GODEFROI ET LE RETOUR DE CORNUMARANT

 

Rusu Luciana-Alexandra

CONCEPTE DISCURSIVE ÎN AGUDEZA Y ARTE DE INGENIO

 

Sava Sabina Maria

ASPECTE ALE UNIVERSULUI NARATIV DIN PERSPECTIVA UNEI (RE)LECTURI  ÎN ROMANUL PUȘCA DE VÂNĂTOARE DE YASUSHI INOUE

 

Spânu Ana-Maria

THE INTERPLAY OF INTERTEXTUALITY AND HUMOUR IN JEANETTE WINTERSON’S BOATING FOR BEGINNERS

NEEDS TO TELL US IF SHE MADE THE AMENMENTS THE REVIEWER ASKED FOR

 

Șimon Cristian Ștefan

EROTISM ȘI MELANCOLIE ÎN LIRICA OVIDIANĂ:

O ABORDARE ÎN OGLINDĂ

 

Teodorescu Delia – Veronica

FIGURA MARGINALULUI ÎN VIZIUNEA

LUI F.M. DOSTOIEVSKI ȘI VICTOR HUGO

 

Tomșa Alexandra

IMAGINEA FEMEII MURIBUNDE ŞI LIMBAJUL MATERN DIN POVEŞTILE LUI EDGAR ALLAN POE – REMINISCENŢELE UNEI COPILǍRII DAMNATE

 

Ulea Anastasia

LA QUERELLE DU CID (1636) OU L’APPARITION D’UNE NOUVELLE DOCTRINE LITTÉRAIRE

 

Vasile Irina

PRECONCEPȚII ȘI STEREOTIPURI LEGATE DE FEMINITATE ȘI MASCULINITATE ÎN WHEN WE HAVE SUFFICIENTLY TORTURED EACH OTHER DE MARTIN CRIMP, O REINTERPRETARE MODERNĂ A ROMANULUI LUI SAMUEL RICHARDSON PAMELA

 

Vendetti Flavia Elena Silvana

POETICA OCAZIONALĂ, ÎNTRE PUTERE POLITICĂ ȘI PUTERE DE CREAȚIE

 

 

Lingvistică:

Brandea Bianca

CODE-SWITCHING ÎN LIMBAJUL SUPORTERILOR SPORTIVI DIN CASABLANCA

 

Cheamil Leyla

FORME VERBALE NONFINITE ÎN VARIETATEA NOGAI DOBROGEANĂ

 

Cojanu Eduard Bogdan

1„hL’IMPLÉMENTATION DU CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LA LANGUE ARABE

 

Costea Iuliana

PREZENȚA VERBULUI „A MURI” ÎN CADRUL UNEI EXPRESII, INDICĂ ÎNTOTDEAUNA MOARTEA?

STUDIU PARALEL ÎNTRE LIMBILE NEOGREACĂ, SPANIOLĂ ȘI ROMÂNĂ

 

Deftu Irina-Marinela

CONCEPTUL DE FRAZEOLOGISM BIBLIC, CU APLICAȚII LA LIMBILE ROMÂNĂ ȘI POLONĂ

 

Dincă Sebastian-Virgil

ASPECTE LINGVISTICE ȘI SOCIOLINGVISTICE ALE FEMINITIVELOR ÎN LIMBILE UCRAINEANĂ ȘI ROMÂNĂ

 

Dumitran Angela – Liliana

TRANSLATION ERRORS AND LINGUISTIC VALIDATION OF VOCABULARY RELATED TO COVID-19 FROM ENGLISH INTO ROMANIAN

 

Iosif Mara Alexandra

CONCEPTUAL METAPHOR IN IDIOMS WITH CÉU / TERRA AND CER / PĂMÂNT

A COMPARISON BETWEEN PORTUGUESE AND ROMANIAN

 

Ivanov Miruna

DEUTSCHE FERNSEHSPOTS

– ANALYSE AUS INTERKULTURELLER PERSPEKTIVE –

 

Manlup Nicoleta

CAUSATIVE AND RESULTATIVE CONSTRUCTIONS

IN ENGLISH AND ROMANIAN – AN INTRODUCTION

 

Miron Ioana

CHINESE PIDGIN ENGLISH BELONG: HISTORICAL DEVELOPMENTS

AND MAIN FUNCTIONS

 

Sas (Sandor) Cristina

ȘAPTE ABORDĂRI MODERNE ÎN EDUCAȚIE

 

Stan Cristina Andreea

THE DISCOURSE MARKERS DECI AND SO IN PROFESSIONAL SPOKEN INTERACTION. A CONTRASTIVE ANALYSIS

 

Tudor Maria – Daniela

“WHAT DO YOU MEME?”– REPREZENTAREA VIZUALĂ A EXPRESIILOR IDIOMATICE ÎN MEMELE DE PE INTERNET

 

 


Traducerea romanului 潮騷 Shiosai (Tumultul valurilor) de Mishima Yukio din limba japoneză în limba română și dimensiunea cultural-civilizațională

Beatrice-Maria Alexandrescu[1]

Rezumat: Scopul acestei lucrări este acela de a analiza modul în care sunt oglindite elementele culturale nipone în traducerea în limba română a romanului 潮騷 Shiosai de Mishima Yukio. Relația dintre text și frecvența notelor de subsol contribuie la înțelegerea realității Celuilalt, a diverselor nuanțe care îi definesc manifestarea, având și un rol instructiv. Un termen prezent în varianta în limba originală în cadrul unei note de subsol îl reprezintă pe Celălalt în starea sa pură, nefiltrată, cititorul având astfel șansa de a intra în contact direct cu acesta, părăsind pasivitatea și trecând în ipostaza de lector activ, atent, conștient de existența traducerii respective. Totodată, notele de subsol, dincolo de faptul că redau diferența, subliniind implicit distanța dintre cultura căreia îi aparține cititorul limbii țintă, au rolul de a-l apropia pe acesta de cultura sursă, rezultând un joc al distanței și al apropierii care îmbogățește experiența lecturii.

Cuvinte-cheie: alteritate, traducere literară, Mishima Yukio, culturem, literatură japoneză


LES NATIONALITÉS MULTIPLES DE DORA D’ISTRIA. QUESTIONS BIOGRAPHIQUES

Andrici (Plaiasu) Aura Madalina[2]

Cet article met en évidence la question sur les nationalités multiples de Dora d’Istria, une femme célèbre au XIXe siècle, qui attire l’attention de la société non seulement par ses écrits impressionnants, mais aussi par la pluralité de ses identités nationales. Le sujet reste même aujourd’hui controversé pour les critiques parce que la femme de plume mentionne et essaye de revendiquer ses identités nationales multiples dans l’œuvre qu’elle écrit. Grâce à l’étude biographique de Dora d’Istria, on découvre les sources différentes de ses origines.

Mots clés : Identité nationale, Controverses, Études, Voyage, Mariage


LIN SHU ȘI TRECEREA SPRE MODERNITATE ÎN LITERATURA CHINEZĂ DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

Cătălina Bălan[3]

Rezumat: Lucrarea Lin Shu și trecerea spre modernitate în literatura chineză de la începutul secolului al XX-lea propune o analiză a eseului autobiografic Biografia lui Lenghongsheng publicat de cărturarul chinez Lin Shu, relevând elementele de modernitate și clasicitate care se regăsesc în acesta și care reflectă poziția pe care și-a asumat-o autorul în cadrul mișcărilor de modernizare a Chinei de la începutul secolului al XX-lea. Deși acesta urmează modelul literaturii clasice, se pot observa și anumite elemente de modernitate, ceea ce justifică încadrarea lui Lin Shu într-o etapă de tranziție de la literatura clasică la literatura modernă, în concordanță cu atitudinea sa manifestată public în polemicile legate de reformarea limbii și literaturii.

Cuvinte-cheie: autobiografie, modernizare, tradiție literară, perioadă de tranziție, traducere


Arborele vieții în Antichitatea greco-latină

Alexandra Maria Bica[4]

Rezumat: Scopul lucrării mele este de a evidenția imaginea arborelui vieții în spațiul Antichității greco-latine, pornind de la perspectivele care se raportează la ciclul biologic și ajungând la funcțiile sale religioase. Voi încerca să identific prezența arborelui în spațiul greco-latin, dând o posibilă explicație cu privire la dificultatea identificării acestei imagini. Totodată, raportarea la cadrul social și religios va constitui un important punct în analiza propusă. Pentru a ilustra teza, voi analiza câteva pasaje din literatura greacă, respectiv cea latină, încercând să pun în evidență diferitele valori și funcții ale arborelui vieții. Astfel, pentru spațiul grecesc, voi analiza o selecție de texte aparținând lui Homer și Hesiod, urmând ca pentru spațiul latin să analizez un pasaj din Aeneis. Concluzia la care voi ajunge după cercetarea pasajelor mai sus amintite va deschide o cale spre literatura Evului Mediu, dar și spre valorile pe care le va primi pădurea în aceste opere.

Cuvinte cheie: arborele vieții, literatură greco-latină, idei religioase


PERIPLU PRIN CAMERA LUCIDĂ A LUI ROLAND BARTHES. O FOTOGRAFIE A DOLIULUI

Bîrlă Andreea-Teodora[5]

Rezumat: Știința fotografică a fost teoretizată de semiologul și eseistul Roland Barthes la sfârșitul secolului al XX-lea, prin lucrarea care a schimbat complet domeniul interpretării imagistice, La chambre claire. Note sur la photographie. Articolul vizează identificarea și analiza unor concepte barthesiene pentru a surprinde modalitatea în care fotografia și doliul semnează un contract permanent în domeniul vizualului reprezentat sub forma reminiscenței simulate. Proiectarea lucrării actuale fixează ca obiectiv redactarea propriei clasificări schematice, orientată către formele doliului pe care existența umană le marchează îndeaproape de-a lungul traseului său. Componentele critic-subiective ale articolului iau în considerare înglobarea unei taxonomii autentice în corpul teoretic al unuia dintre semiologii care au modificat permanent percepția asupra fotografiei în calitate de artă, dar mai ales în calitate de știință.

Cuvinte cheie: fotografie, doliu, spectru


CAITLIN DOUGHTY’S COSMOPOLITANISM IN SMOKE GETS IN YOUR EYES AND FROM HERE TO ETERNITY. CULTURAL CONVERSATION AND DEATH ACCEPTANCE

 Cristina-Mihaela Botîlcă[6]

 Abstract: In the twenty-first century, cosmopolitanism is associated with cultural conversation. This bond can be closely observed in texts that discuss death acceptance, such as Smoke Gets in Your Eyes and From Here to Eternity, written by Caitlin Doughty, the mortician who started the death positivity movement. The aim of this study is to analyse how cosmopolitanism appears in these two creative nonfiction books and how it is connected to cultural conversation as the catalyst behind death acceptance. I will focus on partial cosmopolitanism and cross-cultural conversation; both are attitudes that characterize Doughty’s discourse. This study is important because Doughty is a new American author whose books have not yet been analysed in terms of technique and style, especially in connection with cosmopolitanism—not as a political ideology, but as an attitude towards death and the lack of meaning behind it in the Western world.

Key words: partial cosmopolitanism, cultural conversation, death acceptance, death positivity, Caitlin Doughty.


„ASIMILAREA” ȘI „ANEXAREA” CULTURII GRECEȘTI ÎN TĂLMĂCIRILE BLAGIENE

Clinciu Ioan-Sebastian[7]

Rezumat: Întâia parte a studiului nostru o dedicăm unei incursiuni în traductologia blagiană, la baza căreia întrezărim o temelie filosofică. Tălmăcirile blagiene, deși vădesc un pătrunzător spirit filologic, se clădesc mai degrabă pe-o viziune filosofică asupra culturii. Și cum înjghebarea oricărei culturi atârnă de-o unitate stilistică, apanaj al acesteia, operelor zămislite într-un mediu cultural bine circumscris li se imprimă ca atare un stil operant propriu. Astfel vom lua seamă că actul traducerii, în traductologia blagiană, este unul profund etnocentric, presupunând „asimilarea” și „anexarea” culturală a materialului tradus. În a doua parte vom analiza tălmăcirea blagiană a trei poeme grecești – Lauda păcii, Primăvara, Greer. Punând alături tălmăcirea și textul în original, observațiile noastre vor adăsta asupra elementelor ce dau mărturie despre „asimilarea” și „anexarea” substanței culturale grecești în versurile care, conform traducătorului, au devenit ale lui. Vom observa cu acest prilej mijloacele prin care „stilul” grecesc se întrețese cu cel românesc.

Cuvinte cheie: traductologie, etnocentrism, filosofia culturii, lirica greacă


MOYENS DE TRANSPORT ET HYPOSTASES DU VOYAGE EN CARRIOLE DANS LA PROSE FRANÇAISE DE LA PREMIERE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE

Nicu Diaconiuc[8]

Résumé : Avant l’inauguration des chemins de fer pour les passagers, en 1837, les voyageurs par voie terrestre n’avaient que deux choix : le cheval ou les véhicules à traction animale. Même après cette date, en dépit de l’extension du réseau de chemins de fer, l’usage des véhicules hippomobiles a longtemps gardé sa suprématie. Cet article propose une incursion dans le charmant voyage en carriole à travers les plus belles pages de la prose française du XIXe siècle, en sautant de la malle-poste dans la charrette et du carrosse dans le landau. Après avoir cabriolé par des pages jaunies de La Comédie humaine ou Les Misérables, après avoir quitté les cours des hôtels luxueux pour se rendre aux faubourgs infâmes, la destination finale sera la Moldo-Valachie, où nous amène un voyageur largement inconnu, Stanislas Bellanger, qui souhaite immortaliser le véhicule qui a changé sa vie : Le Kéroutza.

Mots clés : déplacement, route, culture matérielle, homme-objet, voitures hippomobiles


TEORIILE CONSPIRAŢIEI, ÎNTRE DISCURS PARANOID ŞI FORMĂ DE CUNOAŞTERE

Dobrei Ramona Loredana[9]

Abstract: Teoriile conspirației au devenit parte integrantă a lumii în care trăim, un concept foarte uzitat, însă nu suficient de bine înțeles în profunzimea sa,  relativ la implicațiile pe care le are în societatea contemporană. Lucrarea de faţă își propune să definească principalele concepte ale acestei ecuații – ce este o conspiraţie, cine sunt conspiratorii, şi care este scopul lor, ce presupune discursul conspiraţionist;  să discute pe larg acest fenomen complex, numit „teoria conspirației”,  concentrându-se pe felul în care s-a transformat acest tip de discurs de-a lungul timpului – de la discurs paranoid la formă legitimă de cunoaştere, să explice cum funcționează teoriile conspirației, și unde se situează ele în postmodernitate – la marginea societății, sau în mainsteam. Urmărind această metamorfoză epistemologic, discursul va fi analizat prin lentilele studiilor culturale, teoriile conspiraţiei regăsindu-se la intersecția mai multor discipline și, oferind o posibilă explicație – alternativă – pentru diferite evenimente istorice, politice,  sociale, economice.

Cuvinte Cheie: teoria conspiraţiei, discurs paranoid, (formă de) cunoaştere


DESPRE ROLUL LITERATURII – O LECTURĂ ECONARATOLOGICĂ A ROMANULUI LINGSHAN DE GAO XINGJIAN

Ioana Clara Drugă (Enescu)[10]

Rezumat: În romanul Lingshan, Gao Xingjian descrie o lume în care natura este tot mai grav afectată de intervenția umană. Călătoria în sudul Chinei este redată din numeroase perspective: antropologică, etnografică, sociologică, filosofică și chiar jurnalistică. Pentru scriitorul care își părăsește țara definitiv în anii ‘80, literatura este un discurs ce presupune subiectivitate, autenticitate, explorare a lumii, dar, mai ales, a sinelui. În lucrarea mea, analizez romanul din perspectivă econaratologică, urmărind două planuri: strategiile narative utilizate de scriitor și dimensiunea ecologică a textului. Concluzia la care ajung este că observațiile de factură ecologică sunt inserate într-un text în care natura nu este niciodată doar un decor, ci o lume cu foarte multe straturi, la a căror descifrare contribuie tradițiile populare, daoismul, budismul, poeziile și cântecele populare, fragmente din istoria Chinei și oamenii întâlniți de narator în lunga sa călătorie. Lingshan este un roman încadrabil ecoficțiunii, descriind lumea drept un tot în care omul este doar o parte a unei rețele naturale pe care o afectează cu fiecare gest.

Cuvinte cheie: ecocritică, econaratologie, literatură chineză contemporană.


LA REPRÉSENTATION DU BOURGEOIS DANS LES « DRAMES BOURGEOIS » DE DENIS DIDEROT

Ana-Maria Figher[11]

Rezumat: Lucrarea de față își propune să analizeze elementele care sunt asociate burgheziei din cele două opere dramatice ale lui Denis Diderot, Le Fils Naturel și Le Père de Famille, scrise în 1757, respectiv 1758. Inițial, ne-am oprit asupra acestor drame deoarece Diderot este considerat inventatorul dramei burgheze, dar ceea ce ne-a atras mai departe atenția a fost faptul că, la prima vedere, reprezentarea burghezului în aceste texte este una mai degrabă ambiguă. Astfel, în cercetarea noastră am luat drept punct de plecare lucrarea lui Franco Moretti, The Bourgeois: between literature and history, în care acesta evidențiază o serie de trăsături, valori sau atitudini asociate burgheziei. Mai departe, raportând aceste caracteristici generale la piesele lui Diderot, am conturat două teme distincte care să reprezinte interesele asociate burghezului tipic: pe de o parte, munca și averea, iar, de cealaltă parte, familia, viața privată, analizând felul în care personajele se raportează la acestea.

Cuvinte-cheie: dramă burgheză, Diderot


WILLIAM MORRIS – ARTISAN OF BEAUTY IN WORDS AND IMAGES

drd. Maria Cristina Fulop[12]

Abstract: While researching the Pre-Raphaelite aesthetics the study of William Morris is imperative for the wealth of resources and the change in attitude he entailed through the written and visual works. The aesthetic concepts he shares with his Victorian audiences is very actual and unfortunately less popular with art and literature students than it should be. My aim is to bring forth a synthesis of his creative task, for a better understanding of his legacy in contemporary times. Morris manifested his creative genius in almost all fields traditionally associated with beauty, raising the rank of Lesser Arts and popularizing both elements of decorative arts and everyday attitudes of craftsmen. He worked and created literary works, poetry, design, stained glass, tapestries, financed and founded companies that supported classical architecture, interior design, book illustrations, going to socialist political lectures to support his personal philosophy of supremacy of art in everyday life.

Keywords: Victorian, art, aesthetic, Pre-Raphaelite, beauty


THE GAME OF THE OTHER IN JONATHAN SWIFT’S „GULLIVER’S TRAVELS”

Daniela Grecu (Ghițulescu)[13]

Abstract: The concept of the other is a way in which authors can be themselves, a way in which they can express their real ideas in a veiled way, without saying them directly, thus challenging the reader to a process of deep thought. The purpose of this article is to highlight this concept of the other and how Jonathan Swift used it in his very complex book, Gulliver’s Travels. The fact that the author used the concept perfectly shows the multiple interpretations of his book, comments and opinions. Conceptually, the other is easily identifiable in his work, and his main features, as formulated by Boia and Levinas, are captured and specified in this article. The fact that Swift is a master of concealment, emphasizing the truth and clarifying personal opinions under the guise of fantastic stories, completely independent of the reality of his society, no longer needs to be demonstrated, but only highlighted with clear examples and concept associations.

Key words: The Other, different, intentionality, stranger


ERIC-EMMANUEL SCHMITT DEVINE PROFESORUL NOSTRU DE SCRIERE CREATIVĂ

Hangu Giorgiana-Daniela[14] 

Abstract: Numeroși exegeți s-au întrebat care este menirea scriitorului, au dezbătut condiția artistului, l-au privit ca pe un damnat sau l-au așezat pe un piedestal, post mortem i-au ridicat statui, l-au prețuit sau l-au blamat, l-au criticat, valorificat. Alții s-au oprit din punct de vedere analitic asupra destinației scriiturii, pentru a desluși intenția artistului, publicul său, în cazul în care acesta a existat, stilul caracteristic. Acestea nu sunt decât câteva premise inepuizabile care gravitează în jurul conceptului de scriitură, căci timpul se reînnoiește, ridicând la suprafață noi perspective proiectate asupra artei literare. Se cuvine astăzi să ne oprim câteva minute și să cugetăm despre cum scriem astăzi. Tocmai de aceea, ne vom opri asupra unui studiu de caz proaspăt încropit, pe cât de recentă este inițiativa scriitorului Eric-Emmanuel Schmitt de a propune un curs de scriere creativă, prin intermediul proiectului The Artist Academy [15].

Cuvinte cheie: scriere, literar, metodă, publicare, autenticitate.


THE SEARCH OF IDENTITY WITHIN THE SHIFTING MASTER – SLAVE DYNAMIC OF LEWIS CARROLL’S ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND AND NEIL GAIMAN’S CORALINE

Teodora Leon[16]

Abstract: Throughout this paper, I will be detecting traces of the Hegelian Master – Slave dialectic within Adult – Child relationships from Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland and Neil Gaiman’s Coraline. The two eponymous protagonists are driven by the impulse to ‘test’ new territories (Wonderland and the Other World) and wield the authority that they wish to possess at all times. One such process showcases them as being incapable of imitating adults or forcefully imposing rules from the real worlds onto the inhabitants of the ‘upside down’ lands. Alice and Coraline, as symbolic Servants, are rather required to pay attention to their identity, develop self-consciousness and resort to personal powers and strategies. Games will prove to be the conquering method, bringing Slaves and Masters on an equal footing, hence the continuous oscillation of these roles. Both instances, in the end, seek inner balance in a world wrapped alternatively in chaos and order.

Keywords: identity, games, self-consciousness, independence, contradiction


ADRIAN SCHIOP CA „SOLDAT”. O ANALIZĂ POSTURALĂ

Adina Luca[17]

Rezumat: Am ales pentru lucrarea de față să realizăm o analiză a posturii de scriitor a lui Adrian Schiop. Demersul pornește de la conceptul de postură scriitoricească, teoretizat de Jérôme Meizoz, și surprinde felul în care autorul propus se configurează ca postură în spațiul public și mai ales în cel literar. În urma analizei, pe de o parte, am putut să deschidem un scurt demers comparatist, care îi aduce în plan comun pe Adrian Schiop și pe Michel Houellebecq – tocmai prin prisma felului în care cei doi se configurează din punctul de vedere al posturii de scriitor – și, pe de altă parte, am putut observa felul în care se conturează patru tipologii de scriitor pe care Adrian Schiop le (re)prezintă: marginalul, boemul, lăutarul și soldatul. Ordinea în care prezentăm aceste tipologii nu este aleatorie. Prin ea dorim să indicăm inclusiv faptul că gradul de complexitate crește treptat cu fiecare configurație posturală indentificată.

Cuvinte cheie: postură literară, postură polemică, autoficțiune, corporalitate, scriitor-soldat


TEMA MORȚII ȘI MOTIVUL RĂZBOIULUI ÎN POEMELE LUI GARCILASO DE LA VEGA ȘI GUTIERRE DE CETINA

 Indra-Flavia-Elena IOSEF[18]

Rezumat: Garcilaso de la Vega (1503-1536) și Gutierre de Cetina (1514/1517-1554/1557) sunt doi poeți-soldați renascentiști care au marcat perioada Secolului de Aur spaniol prin operele lor poetice, ilustrând două viziuni artistice asemănătoare în epocă prin împărtășirea unor modele comune: influența filosofică neoplatonică și lirica italienizantă de inspirație petrarchistă și dantescă. În ciuda faptului că îi comparăm, trebuie să precizăm faptul că cei doi poeți nu au același statut în critica literară spaniolă, Garcilaso fiind mult mai apreciat și, în consecință, mai cunoscut în lumea literară castiliană decât Gutierre de Cetina. Această lucrare vine în continuarea celei de anul trecut, iar scopul ei este acela de a adăuga analizei comparative deja inițiate alte două puncte comune între creațiile lirice ale celor doi poeți. Astfel, la tema literară a iubirii și la motivele literare comune deja analizate în lucrarea precedentă (motivul ochilor, al râului și invocarea motivelor mitologice) se adaugă alte două elemente ce îndreptățesc analizarea comparativă a poemelor lui Cetina și lui Garcilaso: tema literară a morții și motivul literar al războiului.

Cuvinte-cheie: Garcilaso de la Vega, Gutierre de Cetina, lirică italienizantă, tema morții, motivul războiului.


Studiu de Caz: Operele ,,De doua mii de ani” și  ,,Cum am devenit huligan” de Mihail Sebastian

Iordache Loredana-Andrada[19]

Abstract: Închegarea lexicului și a imaginarului violent îndreptat împotriva comunităților evreiești apare ca o schimbare semnificativă in cadrul mentalului colectiv al societății românești în perioada interbelică, atunci când sunt preluate curente ideologice din celelalte state (cu precădere Germania) sau chiar generate unele locale noi. Mihail Sebastian surprinde, în cele două cărți ale sale, modul in care persoane angrenate în mișcările de dreapta, aflate în plin proces de ,,rinocerizare” sub influența personalităților marcante ale vremii, revitalizează ideologia naționalistă, redefinind toate conceptele primare prin prisma ,,pericolului evreiesc” și a prejudecăților rasiale.  În concluzie, se poate admite că acest fenomen de exacerbare a antisemitismului s-a produs și a avut efecte devastatoare asupra comunității evreiești, reușind, în același timp, să producă o diviziune în cadrul societății neevreiești.

Cuvinte Cheie: alteritate, etnocentrism, naționalism, stereotipuri, huliganism


JOCUL LITERAR AL UNOR LUMI CARCERALE

Veronica Isailă[20]

Abstract: Lucrarea de față are ca scop analiza romanului Cel mai iubit dintre pământeni drept materializare a lumii-închisoare, în care planul esențial al devenirii-marginal este camuflat într-un presupus roman de dragoste, menit să asigure permeabilitatea publicării romanului în contextul cenzurii. Unul dintre rezultatele majore ale prezentei cercetări este prezentarea devenirii minoritare a protagonistului în relație cu societatea supusă controlului, la care se adaugă analiza figurilor parentale ca personaje-simbol pentru lumea realist-socialistă, dar construite ca mize ale subversivului, având implantate subtile note de critică socialistă și devenind, astfel, exemple esențiale pentru regimul erodat din interior. Concluziile cercetării de față constau în faptul că miza romanului Cel mai iubit dintre pământeni este una subversivă, acesta prezentând realitatea socialistă drept un spațiul carceral, care se proiectează la nivelul unei întregi lumi supuse controlului nevăzut, de unde personajele nu pot evada, ci își pot doar construi propriile linii de fugă.

Cuvinte cheie: socialism, subversivitate, lume-închisoare, marginal, deconstrucție.


REFACEREA UNEI IDENTITĂȚI LITERARE. STUDIU DE CAZ: KINDERLAND

Drd. Gabriela-Emilia Merce[21]

Abstract: În lucrarea de față, urmărim felul în care a evoluat literatura română din Basarabia, fenomen relaționat cu dinamica socială. Literatura scrisă în spațiul basarabean a avut un parcurs diferit față de literatura română din țară, raportându-se în permanență la două modele culturale și literare: cel românesc și cel rus.Referitor la proza actuală scrisă de scriitori basarabeni, aceasta se construiește în jurul unor teme și motive precum istoria, copilăria, memoria, satul, mama etc, definind discursul narativ al acestora sub aspect tematic. Romanul Lilianei Corobca Kinderland evidențiază copilăria văzută ca mijloc de redare a unei lumi polimorfe, dialogul lume marginală/periferică – lume centrală, experiențe trăite – experiențe imaginate, într-un context în care memoria are o funcție de reordonare a lumii. În definitiv, proza actuală scrisă de scriitorii basarabeni evidențiază prezența unor traume care contribuie la crearea unei identități fluide.

Cuvinte-cheie: literatura română din Basarabia, caracter sincopat, proza actuală, copilăria, identități literare


MONSTROSITY OF NATURE, MONSTROSITY OF WORD: THE POST-STRUCTURALIST DIMENSION OF LANGUAGE IN MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN

ANDREEA GABRIELA MOISE[22]

Abstract: The present article explores the concept of monstrosity in Mary Shelley’s novel Frankenstein, in accordance with the ideas expressed by Jean-Jacques Rousseau in his Essay on The Origin of Languages, Jacques Lacan’s theorisation of the mirror stage, as well as Jacques Derrida’s discussion on Rousseau’s perceived impurity of written language. Language provides the monster with the means of being regarded as human, but this acceptance remains perpetually marred by méconnaissance. By analysing the linguistic acquisition performed by the gifted monster, human capability is correlated with inherent monstrous ontology, provided that the firm delimitation between humanity and monstrosity – as irreconcilable standards of being – are questioned. Throughout a complex process of acquiring language in its spoken, as well as written form, the monster falls from the Rousseauian state of nature into murderous revenge, corrupted by the written word of his readings and maddened by an arbitrarily determined exclusion from humanity.

Keywords: monstrosity, human nature, méconnaissance


LITERATURA PENTRU COPII ÎN PERIOADA COMUNISTĂ. ELEMENTE ESOPICE ÎN TEXTELE LUI OCTAV PANCU-IAȘI

Mona-Mădălina Mîrza[23]

Rezumat: Articolul de față urmărește modul de formare al literaturii destinate copiilor, luînd ca obiect de studiu volumul postum Mai e mult pînă diseară al autorului Octav Pancu-Iași. Analiza textelor urmărește cu precădere construcția universului ficțional raportat la ideologia de stat din perioada comunistă, construcția identității copilului-adult și chestionarea elementelor de detaliu care au rolul de a contexualiza spațial, temporal și social textele, dar care pot fi interpretate ocazional și ca elemente de subversiune.

Cuvinte cheie: ironie, comunism, realism socialist


FASCINAȚIA EXOTICULUI ȘI CONSTRUCȚIA IDENTITARĂ ÎN IMAGINARUL ROMANTIC. POEMELE SUDICE DE A.S. PUȘKIN

Mihaela Munteanu[24]

Abstract: The present paper aims to analyse Alexander Sergeyevich Pushkin’s Romantic poems, written during his exile in the southern Russian Empire, poems of otherness and exoticism. To begin with, The Prisoner of Caucasus introduces the idea of otherness by portraying the educated foreigner who finds himself in the middle of circassians’ untamed world. The Fountain of Bakhchisaray pursues the idea by means of an unfulfilled love, the protagonist experiencing a sense of placelessness between West and East. The last poem of the trilogy is The Gypsies, where Aleco, the main character, intends to be integrated into the oriental society of gypsies, although preserving characteristics of the West. The main theme of these works is the search for identity and the subversion of the others’ image. Pushkin succeeds in illustrating the similarities of these characters, who are constantly longing for inclusion, while neglecting their universal atributes that would form a homogeneous society.

Key-words: otherness, exoticism, identity, integration


CORPORATE IDEOLOGY, DISCOURSE AND THE SUBJECT IN JORDAN BELFORT’S THE WOLF OF WALL STREET

Vlad-Eugen Neagu[25]

Abstract: The foremost aim of this paper is the analysis of ideology and discourse present in Belfort’s company, Stratton Oakmont. Starting from the general ideological framework of the times, I will be analyzing whether the firm possesses a distinctive organizational culture that diverges from it, and the ways it builds a proprietary ideology and aesthetic. Secondly, the analysis of the subject as a split entity opens up opportunities to discuss Belfort’s self-construction, both as the main character of the novel, and its author. This division of the self allows inquiries into Belfort’s construction of his image in the autobiographical novel, and also the purpose of the novel as a cultural product in furthering the pervading neoliberal ideology.

Key words: corporate ideology, corporate aesthetics, commodity fetishism, split subject


L’intÉgration du savoir pratique dans la fiction romanesque chez Madame de Genlis

Alexandra Oancea[26]

Abstract: The aim of the present article is to illustrate the renewal of the encyclopaedic tradition of the maison rustique by combining the scientifical knowledge with the fictional narrative frame. Madame de Genlis’s didactic novel presents an emigrate family returning home after the French Revolution. In need of rebuilding their life, the family learns from scrap the how to illustrated in the manuscript read by the patriarchal figure of Volnis. Illustrating the sources of documentation, the approach of literary themes, the research of exhaustivity into the fiction, we are looking to exemplify the harmonious practical integration of the scientifical instruction in the work of Madame de Genlis.

Keywords: practical education, fictional narrative frame, encyclopaedical exhaustivity, youth stories


PE ARIPI LATINO – JAPONEZE

Denisa-Maria Radu[27]

Rezumat: Japoneza și Latina sunt limbi cu desăvârșire diferite din punct de vedere lingvistic, foarte depărtate sunt și culturile pe care le susțin. Totuși acestea se întîlnesc punctual, din vreme în vreme, ori se opun una alteia într-un chip semnificativ. Scopul articolului nostru este de a reliefa evoluția motivului păsării în câteva opere de renume aparținând celor două culturi, având în vedere mai multe planuri: al motivului păsării ca mesager erotic, intermediar între îndrăgostiți, captator al iubirii unuia dintre îndrăgostiți și îndrăgostit metamorfozat. „Pasărea Lesbiei”, psittacus ovidian și cocorul japonez reprezintă centrul de greutate al lucrării, iar tema iubirii – liantul dintre cele trei motive literare. Deși „desenate” de un condei diferit, conform specificului național, pasărea își păstrează conotația meliorativă și valoarea de simbol erotic. Catullus, Ovidius și autorii anonimi ai basmelor nipone păstrează de-a lungul operelor o viziune care împărtășește aceeași credință, aceea a unei iubiri ce prinde aripi.

Cuvinte cheie: aripă, epitaf, exotism și iubire


PIOS ERRARE PER LUCOS: SPAȚIUL SACRUDE CREAȚIE AL POEZIEI HORAȚIENE PRIN PRISMA UNEI ANALIZE COMPARATIV-SEMANTICE

Ionuț Raicea

Rezumat: Societatea romană a fost îndelung interesată de raportul dintre om și spațiu, cu accent pe contrastul dintre avantajele și dezavantajele traiului urban față de cel rural. Poetul augustan Horatius aduce o contribuție personală acestei teme prin creionarea limitelor unui al treilea spațiu, pe care îl vom denumi spațiul sacru al creației poetice. Dezvoltând observațiile cuprinse în literatura de specialitate prin intermediul unei analize comparativ-semantice, vom observa trăsăturile definitorii ale acestui spațiu, precum și modul în care spațiul legitimează creația poetică horațiană de tip liric. În concluzie, semantismul lexemelor trimit către o lume ezoterică, deschisă numai celor inițiați, din care poetul se poate inspira fără a tinde către reflecții filosofice; nerespectarea acestei reguli atrage de la sine depărtarea de spațiul sacru al creației poetice.

Cuvinte-cheie: Horatius, spațiu, creație poetică, supranatural, rus / urbs.


THE SAVAGE ENGLISH: EXILIC EXPERIENCE IN HENRY NEVILLE’S THE ISLE OF PINES

Raluca-Rebeca Rădulescu[28]

coordinated by Assoc. Prof. Maria-Sabina Draga Alexandru

Abstract: Henry Neville was an important literary and political figure in the 17th century. He published a series of pamphlets; however, he is best-known for The Isle of Pines, about which literary critics have not arrived at a consensus as to what genre it fits in (utopia, pornutopia, a pamphlet, a hoax, a Robinsonade). The aim of this paper is to analyse how the exilic experience is approached in Henry Neville’s The Isle of Pines, employing Gilles Deleuze’s concept of reterritorialization, noting how it constitutes a criticism to English society, while arguing that, in fact, the text crosses the boundaries of several genres combined.

Keywords: Henry Neville, Deleuze, reterritorialization, The Isle of Pines


L’IMAGINAIRE DE LA COUR ROYALE SARRASINE DANS LES ENFANCES GODEFROI ET LE RETOUR DE CORNUMARANT

ALEXANDRA CAMELIA RIZOIU[29]

Abstract: The First Crusade has been one of the greatest penetrations of a Christian army in a space different from the one known, marking a point in history which would stimulate the imagination of many poets over the centuries. The aim of this article is to show how two texts of the Old French Crusading Cycle show the Saracen from a different perspective in a historical context extremely impregnated by the crusading spirit. As such, this article will study the way the Saracen society is depicted and the relationships that they establish inside and outside this society, all to exemplify the change of perspective of the anonymous poets.

Keywords: Saracen, society, relationship, crusade, the Other


CONCEPTE DISCURSIVE ÎN AGUDEZA Y ARTE DE INGENIO

Luciana-Alexandra RUSU[30]

Rezumat: În contextul epocii dominate de poezia gongorină și quevediană, inițiativa lui Baltasar Gracián de a teoretiza stilul literaturii este una care îmbogățește viziunea asupra dominantei baroce. Arte de ingenio, Tratado de la Agudeza (1642), reluată în Agudeza y arte de ingenio (1648), este o artă retorică ce operează cu instrumentarul de analiză propriu epocii, reînnoind astfel experiența clasicilor. În diagnosticarea taxonomiei alcătuite de Gracián, conceptul ca produs al ascuțimii gândirii omenești este epicentrul sistemului descris de Gracián(arte de ingenio). Lucrarea de față o continuă pe cea de anul trecut prin dezbaterea conceptelor prin care Gracián se raportează la discurs: proporție, improporție, subtilitate, exagerări, paradoxuri, metafora, etc. Gracián  reușește să identifice o constantă a literaturii ermetice din Antichitate și până în epoca lui, care este actuală și în prezent. De aceea, tratatul Agudeza y arte de ingenio constituie o etapă importantă în analiza perspectivelor științifice moderne.

Cuvinte-cheie: Baroc, Retorică și Poetică, Conceptism, Baltasar Gracián, agudeza.


ASPECTE ALE UNIVERSULUI NARATIV DIN PERSPECTIVA UNEI (RE)LECTURI  ÎN ROMANUL PUȘCA DE VÂNĂTOARE DE YASUSHI INOUE

Sabina Maria Sava[31]

Rezumat: Atât viața, cât și personalitatea personajului masculin din romanul scriitorului japonez sunt reconstruite treptat din trei perspective diferite, ale celor trei femei din viața sa. Întortocheatele cărări ce unesc destinele tuturor personajelor sunt deslușite până la un anumit punct, romancierul utilizând formula romanului epistolar. Cu toate acestea, chiar și după dezvăluirea faptelor, încă persistă un mister, cel legat de singurătatea oricărei ființe umane și de strădania acesteia în căutarea iubirii.

Cuvinte cheie: roman epistolar, instanțe narative, punct de vedere, imagini vizuale, perspectivă feminină


THE INTERPLAY OF INTERTEXTUALITY AND HUMOUR IN JEANETTE WINTERSON’S BOATING FOR BEGINNERS

Ana-Maria Spânu[32] 

Abstract: The present essay attempts to thoroughly examine the dislocated chronology which appears in Jeanette Winterson’s 1985 novel Boating for Beginners. While the chief focus falls on the intermingling of comical relief and various literary and scriptural voices, the paper also provides a brief analysis of the ways in which Winterson combines postmodernist techniques with modernist tradition. This article explores the ways in which Winterson re-writes the Genesis flood mythos, focusing on themes of creation and re-creation in order to produce a highly-original novel. Parallels with James Joyce’s Ulysses, Orlando by Virginia Woolf and Shakespeare’s Macbeth are established, while the cosmic dimension of time is analysed from the perspective of the polytheistic precursor of Judaism, namely the Canaanite religion. The fact that the book in question has been mostly overlooked by critics speaks for the novelty of the present paper.

Key Words: intertextual humour, gender bias, re-inventing myths, deluge narrative


EROTISM ȘI MELANCOLIE ÎN LIRICA OVIDIANĂ: O ABORDARE ÎN OGLINDĂ

Cristian Ștefan Șimon[33]

Rezumat: Studiul de față se concentrează asupra celor două mari etape ale liricii ovidiene: poezia iubirii de la Roma și lirica exilului de la Tomis, având scopul de a ilustra faptul că între cele două etape de creație nu există și nu poate fi vorba de vreo „prăpastie” în ceea ce privește stilul poetic, temele și motivele abordate. Pentru a susține ipoteza noastră, ne vom opri asupra unor pasaje semnificative care, odată trecute printr-un filtru analitic, ne vor întări convingerea că între poetica iubirii și cea a exilului există nu doar o armonioasă reciprocitate, ci chiar o adevărată continuitate, ambele elemente dovedind că geniul poetic nu cunoaște limite în spațiu și timp.

Cuvinte cheie: lirică elegiacă, erotism, melancolie.


FIGURA MARGINALULUI ÎN VIZIUNEA LUI F.M. DOSTOIEVSKI ȘI VICTOR HUGO

TEODORESCU DELIA-VERONICA[34]

coordonator: conf. univ. dr. TETEAN-VINȚELER DIANA

Rezumat: Acest articol are scopul de a analiza în profunzime modurile complexe în care personajele Rodion Raskolnikov și Jean Valjean sunt afectate de eticheta de marginal al societății, și, în același timp, de a constitui o analiză a teoretizării lui Victor Hugo, respectiv a lui Fiodor Mihailovici Dostoiesvki asupra condiției crimei și a criminalului. De asemenea, aceste două teme, a marginalizării, respectiv a crimei, se reunesc în analiza relației dintre protagoniști cu aparatul statal de justiție, un factor prim al procesului de marginalizare. Totuși, în cadrul relației dintre protagoniști și faimoșii detectivi Javert, respectiv Porfiri Petrovici există o simbioză, deoarece ambii polițiști contribuie în același timp la marginalizarea protagoniștilor, cât și la aducerea acestora în centru.

Cuvinte cheie: marginal, centru, crimă, statut social, aparatul statal de justiție


IMAGINEA FEMEII MURIBUNDE ŞI LIMBAJUL MATERN DIN POVEŞTILE LUI EDGAR ALLAN POE – REMINISCENŢELE UNEI COPILǍRII DAMNATE

Alexandra Tomșa[35]

Rezumat: Acest articol urmǎreşte modul ȋn care Edgar Allan Poe a fost expus morţii ȋncǎ de la o vârstǎ fragedǎ, o datǎ cu trecerea ȋn nefiinţǎ a mamei sale, Elisabeth Arnold, bolnavǎ de tuberculozǎ. Imaginea mamei muribunde se va extinde cǎtre alte fiinţe dragi ale lui Poe, respectiv mama sa adoptivǎ, Frances Allan, prietena mamei sale, Jane Stanard, și soţia lui Poe, Virginia Clemm. Potrivit biografilor Daniel Hoffman şi Marie Bonaparte, Poe va imortaliza imaginea mamei sale muribunde ȋn personaje feminine supranaturale precum Ligeia, Morella, Madeline din Căderea casei Usher şi Berenice.În multe din poveştile sale, Poe ȋncearcǎ sǎ recreeze limbajul matern pe care acesta nu poate sǎ ȋl descifreze; cu fiecare ȋncercare de a ȋngropa imaginea mamei decedate sub forma unui alt personaj feminin, acest personaj va renaşte ȋnlocuind limbajul logos-ului cu cel al supranaturalului. Ȋn Filosofia compoziției Poe afirmǎ cǎ doreşte sǎ obţinǎ un efect artistic caracterizat printr-un ȋnţeles nelimitat, ȋnsǎ ȋn poveşti precum Eleonora, Ligeia, Morella povestitorul ȋnfruntǎ un limbaj inaccesibil, specific imaginii mamei muribunde. Poe se va ȋntoarce mereu ȋn pântecul-mormânt al mamei, atras mai mult de limbajul nonverbal decât de absenţa fizicǎ a acesteia.

Cuvinte cheie: muribund, imagine maternǎ, limbaj nonverbal, supranatural


LA QUERELLE DU CID (1636) OU L’APPARITION D’UNE NOUVELLE DOCTRINE LITTÉRAIRE

Ulea Anastasia[36]

Résumé : Historiquement parlant, le XVIIème siècle comporte une multitude de changements de paradigme culturel. L’infiltration des éléments du politique dans la sphère de la vie artistique laisse des traces notables dans les œuvres, traces qui ont influencé considérablement le destin de la littérature française ultérieure. Le but de cet article est de contribuer à une image d’ensemble sur les métamorphoses sociales et culturelles de la période en question, ce qui n’est pas possible sans étudier toutes les facettes d’un événement mémorable de l’époque que les critiques nomment « La Querelle du Cid ». Ample du point de vue de son étendue temporelle, La Querelle a pour épicentre l’une des pièces de Pierre Corneille, mais le facteur déclencheur est un vers contestable du poème  Excuse à Ariste, publié immédiatement après la représentation du Cid. Je me propose d’aborder objectivement le déroulement de cette dispute et les enjeux politiques et sociaux qui ont entretenu le conflit vif, sans omettre les œuvres qui ont influé son cours. Bien entendu, je veux souligner les directions principales que cette Querelle a engendrées sur le plan de la littérature française, tout en insistant sur les principes promus par la doctrine classique qui connaît une évolution appréciable à l’époque.

Mots-clés : Pierre Corneille, Querelle du Cid, règles, doctrine classique, Académie française.


PRECONCEPȚII ȘI STEREOTIPURI LEGATE DE FEMINITATE ȘI MASCULINITATE ÎN WHEN WE HAVE SUFFICIENTLY TORTURED EACH OTHER DE MARTIN CRIMP, O REINTERPRETARE MODERNĂ A ROMANULUI LUI SAMUEL RICHARDSON PAMELA

Irina Vasile[37]

Rezumat: Acestă lucrare își propune să discute preconcepțiile și stereotipurile legate de cele două sexe, având ca punct de referință piesa dramaturgului britanic contemporan Martin Crimp, When We Have Sufficiently Tortured Each Other, o adaptare a romanului lui Samuel Richardson din secolul XVIII, Pamela. În ilustrarea acestui subiect, vor fi prezentate următoarele aspecte: ideea de adaptare a unei opere literare; schimbările necesare în tranziția de la romanul lui Richardson la adaptarea realizată de Crimp; jocul de roluri, principiul pe care funcționează piesa; stereotipurile legate de feminitate și masculinitate, fetișizarea violenței, sexualitatea și lupta pentru dominanță și control. Astfel, va fi vizibil faptul că refuzul unei femei de a își dărui corpul a trecut de la a fi văzut ca o apărare a virtuții și o lecție de moralitate, la a reprezenta pur și simplu ideea că o femeie are alegerea de a face orice dorește cu corpul său.

Cuvinte-cheie: stereotip, feminitate, masculinitate, sexualitate


POETICA OCAZIONALĂ, ÎNTRE PUTERE POLITICĂ ȘI PUTERE DE CREAȚIE

Flavia Elena Silvana Vendetti[38]

Abstract: Articolul își propune, pornind de la poezia ocazională a lui Statius și a lui Lorezno de’ Medici, să analizeze modul în care puterea politică exercitată de Domitianus și de Lorenzo de’ Medici asupra societăților latină și renascentistă italiană au influențat nu doar crearea imaginii publice a celor două figuri istorice, dar și creația artistică a fiecărei perioade. Pornind de la modul în care poezia ocazională preia din imaginile, stările și contextele societății contemporane, creând în acest mod o oglindă a contemporaneității, analiza are în vedere extragerea acelor referințe de tip politic prezente în cele două poezii selectate, având ca scop determinarea modul în care relațiile politice, imaginea publică și contextul social determină creația literară. Eseul se încheie cu o scurtă reflecție cu privire la modul în care cele două poezii, cu toate că îndepărtate temporal și scrise de poeți în poziții sociale diverse, produc scrieri asemănătoare, cu finalități sociale asemănătoare.

Cuvinte cheie: Lorenzo de’ Medici, Statius, poezia ocazională, propagandă culturală


CODE-SWITCHING ÎN LIMBAJUL SUPORTERILOR SPORTIVI DIN CASABLANCA

Bianca Brandea[39]

Abstract: Prezenta lucrare are ca scop observarea contextelor și motivațiilor suporterilor sportivi din Casablanca în utilizarea procedeului lingvistic de code-switching. Suporterii sportivi asupra cărora s-a desfășurat studiul în cauză sunt tineri susținători ai clubului sportiv Raja Club Athletic din Casablanca. Aceștia utilizează varietatea de arabă marocană specifică zonei Casablanca în discursurile de zi cu zi, însă contactul lor cu alte limbi este favorizat de diverși factori precum emigrarea, studierea evenimentelor și manifestărilor sportive din Europa, accesul la internet, urmările istoriei coloniale etc. Alegerea codurilor este, de cele mai multe ori, motivată de scopul mesajului pe care suporterii sportivi intenționează să îl transmită. Limbile romanice predomină în exprimarea intenției de aderare la comunitatea ultra’ europeană, în timp ce limba engleză este cel mai des aleasă pentru exprimarea mesajelor de protest. 

Cuvinte-cheie: code-switching, multilingvism, sport, libertate de exprimare, arabă marocană.


FORME VERBALE NONFINITE ÎN VARIETATEA NOGAI DOBROGEANĂ

Leyla Cheamil[40]

Abstract: În această lucrare prezint formele verbale nonfinite existente în varietatea nogai dobrogeană: infinitivul, gerunziul și participiul. Scopul lucrării este descrierea celor trei forme nepredicative, cu prezentarea comportamentului fiecăruia și a gradului de asemănare cu cele din limbile înrudite. În varietatea nogai vorbită în Dobrogea, infinitivul nu prezintă flexiune de persoană și număr și nu ancorează acțiunea din punct de vedere situațional și temporal. Participiul are un comportament verbal și adjectival în grade diferite, iar gerunziul, care prezintă un comportament verbal și adverbial, exprimă acțiuni simultane sau non-simultane, oferind informații despre tipul de eveniment, scop, cauză, condiții, consecințe, moduri de realizare.

Cuvinte-cheie: nogai, infinitiv, gerunziu, participiu


1„hL’IMPLÉMENTATION DU CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LA LANGUE ARABE

Eduard Bogdan Cojanu[41]

Résumé : Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) est un instrument dont l’utilisation dépasse les frontières européennes. Le but de cet article est d’observer la situation pour la langue arabe quand on souhaite implémenter un tel instrument pour cette langue. Il y a beaucoup de motifs pour implémenter le Cadre pour la langue arabe comme le fait que celui-ci pourrait établir des buts et des objectifs clairs pour l’apprentissage de cette langue et aussi mettre en évidence les compétences nécessaires pour les atteindre. Le domaine de l’évaluation des étudiants pourrait aussi en profiter. Quand même, les essais entrepris jusqu’à présent pour rendre tout cela possible sont assez modestes et ne sont pas basés sur des recherches claires. C’est évident que le principal problème qui doit être dépassé est celui de la diglossie (phénomène qui caractérise la situation linguistique arabe) et qu’il s’agit plutôt de la création d’un cadre que d’une implémentation.

Mots clés : Cadre Européen, arabe littéraire, diglossie.


PREZENȚA VERBULUI „A MURI” ÎN CADRUL UNEI EXPRESII, INDICĂ ÎNTOTDEAUNA MOARTEA? STUDIU PARALEL ÎNTRE LIMBILE NEOGREACĂ, SPANIOLĂ ȘI ROMÂNĂ

Costea Iuliana[42]

Abstract: Pornind de la ideea că prin cuvânt înțelegem asocierea acestuia cu un anumit sens și că frazeologia cercetează unitățile sintagmatice care se opun grupurilor sintactice libere, având o natură semantică consacrată, în cele ce urmează vom cerceta natura semantică a unității lexicale /a muri/ în cadrul locuțiunilor și expresiilor în limbile română, neogreacă și spaniolă. Studiul nostru va porni de la identificarea grupurilor sintactice în care unitatea noastră lexicală își menține natura semantică, va continua cu identificarea cazurilor în care deși apare ca imagine declanșatoare în cadrul unei unități sintagmatice frazeologice, sensul ei nu are nici o legătură cu cel la care ne așteptam inițial și se va încheia cu paralelismul asupra echivalenței sau neechivalenței lexicale și semantice între cele trei limbi menționate. De pildă, expresiile a muri de râs, /pethéno sta ghélia/ și morir(se) de risa prezintă echivalență semantică și lexicală în cele trei limbi, contextul fiind metaforic.

Cuvinte cheie: /a muri/, frazeologie, română, neogreacă, spaniolă.


CONCEPTUL DE FRAZEOLOGISM BIBLIC, CU APLICAȚII LA LIMBILE ROMÂNĂ ȘI POLONĂ

Drd. Irina-Marinela Deftu

Rezumat: În cadrul acestei lucrări, ne propunem să analizăm din perspectivă interlingvistică conceptul de frazeologism biblic, cu aplicații la limbile română și polonă, având în vedere profilul cultural-cognitiv al conceptului de frazeologism în cele două culturi. Atât comunitatea lingvistică românească, cât și cea poloneză își creează un sistem conceptual propriu, pe care îl verbalizează. Având în vedere concepția humboldtiană asupra problemei cum se manifestă limbajul în formele specifice care ne stau la dispoziție ca limbi istorice (limba română și limba polonă, în cazul nostru), limba reprezintă mediul în care omul ca individ, dar și comunitatea însăși își configurează o concepție proprie despre lume. Conform concepției humboldtiene, fiecare limbă trebuie descrisă din propriul său punct de vedere, evidențiindu-se, astfel, atât diferențele dintre limbi, dar și analogiile de structură între sistemele lingvistice.

Cuvinte-cheie: analiză comparată, frazeologism, semasiologie, traducere, text biblic.


ASPECTE LINGVISTICE ȘI SOCIOLINGVISTICE ALE FEMINITIVELOR ÎN LIMBILE UCRAINEANĂ ȘI ROMÂNĂ

Sebastian-Virgil Dincă[43]

Rezumat: Scopul articolului este reprezentat de analizarea fenomenului cunoscut drept „nume feminine”, „cuvinte feminizate” sau feminitive (termen internațional regăsit și în limba română). Analiza în cauză este de natură atât lingvistică, cât și sociolingvistică, făcându-se adesea referire la statutul anumitor grupuri sociale (mai ales a celor minoritare) și a impactului pe care concepțiile patriarhale îl au asupra lor. Din articol reiese că feminitivele sunt tratate fie cu indiferență, fie cu reticență de cele mai multe ori; ele sunt o categorie de cuvinte „nou-introduse”, percepute drept invadatori ai unei limbi. Cel mai adesea, atitudinea față de feminism și liberalism este asemănătoare, dacă nu chiar aceeași, cu atitudinea față de clasa cuvintelor feminizate. În ciuda împotrivirilor, feminitivele au reușit să-și găsească calea și în câteva dintre țările est-europene și au devenit tot mai dezbătute în acest areal aflat la intersecția dintre Occident și Orient. Progresul social și tehnologic oferă multe avantaje celor care promovează adoptarea și utilizarea termenilor feminizanți, fapt care nu poate fi decât îmbucurător, întrucât un limbaj care să facă mai vizibilă prezența femeilor și a celor care se identifică astfel era necesar de foarte multă vreme.

Cuvinte cheie: incluziune, feminitive, sufixare, feminism, ortografie, vizibilizare


TRANSLATION ERRORS AND LINGUISTIC VALIDATION OF VOCABULARY RELATED TO COVID-19 FROM ENGLISH INTO ROMANIAN

DUMITRAN ANGELA-LILIANA[44]

Abstract: The COVID-19 pandemic has lead, among others, to a global translation challenge because of the dominance of English-centric mass communication. The aim of the present paper is to explore in greater details the vocabulary related to coronavirus, in order to contribute to the development of a conceptually and semantically valid Romanian version of English coronavirus-specific vocabulary. Medical information and mass-media content need to be processed and translated with accuracy, in short period of time, reason why Neural Machine Translation has become a crucial tool. The motivation behind the need to explore the vocabulary related to coronavirus that is translated from English into Romanian by Machine Translation is to address the paucity of linguistic resources used to translate the terms adequately. From the authorities’ declarations and national public health materials, over 50 terms were collected. They are translated from English into Romanian by Google Translate and analysed for translation errors.

Keywords: Machine Translation, translation errors, COVID-19 terminologies, multilingual crisis communication, vocabulary acquisition


CONCEPTUAL METAPHOR IN IDIOMS WITH CÉU / TERRA AND CER / PĂMÂNT A COMPARISON BETWEEN PORTUGUESE AND ROMANIAN

Iosif Mara Alexandra [45]

Abstract: This research is a is part of the investigation carried out in the degree thesis entitled Conceptual metaphor in idioms with céu and terra in Portuguese and Romanian. The main purpose is to highlight how conceptual metaphor can be identified in the structure of idioms in Portuguese and Romanian. Through this comparative research we seek to understand the similarities in the construction of idioms that occur due to embodiment, and also highlight the extralinguistic and cultural influences that affect the meanings of phrases. We will see how the compositionality trait supports the decoding of phrases and we will try to find the conceptual path that leads to the roots of the idioms under analysis. Through the comparative approach, we will illustrate how vertical orientation can structure the expression of abstract concepts via concrete objects in a similar way in the two romance languages.

Key words: compositionality, embodiment, conceptual mapping, extralinguistic influence, concrete concepts.


DEUTSCHE FERNSEHSPOTS – ANALYSE AUS INTERKULTURELLER PERSPEKTIVE –

Miruna Ivanov[46]

Der vorliegende Artikel bezieht sich auf die interkulturellen Aspekte deutschsprachiger Fernsehspots und darauf in welchem Maß diese Wertvorstellungen, Traditionen und Konventionen einer Kultur vermitteln können. Anhand der von mir durchgeführten pragmatischen Analyse des bekannten Fernsehspots Die Kytta Schmerzsalbe kann man bemerken, dass im Fall der  Fernsehspots die Werbebotschaft effektiver wahrgenommen wird, und, dass Stereotypen und Klischees nur als Orientierungsmerkmale angenommen werden sollten, um andere Kulturen zu verstehen und mögliche Kommunikationsbarrieren zu vermeiden. Vorurteilen, Ausdrucksschwierigkeiten, die Verwendung unklarer Termini oder die Entstehung von bestimmten Missverständnissen sind typische Beispiele von Sprachbarrieren.

Schlüsselwörter: Werbesprache, Fernsehspots, Stereotypen, Kommunikationsbarrieren, Interkulturalität


CAUSATIVE AND RESULTATIVE CONSTRUCTIONS IN ENGLISH AND ROMANIAN – AN INTRODUCTION

Nicoleta Manlup[47]

Rezumat: Lucrarea de față își propune să abordeze atât aspecte de ordin sintactic, cât și semantic în ceea ce privește construcțiile cauzative și rezultative în limbile engleză și română. Scopul principal este acela de a realiza un studiu comparativ, prin care să descoperim o serie de diferențe între modurile în care sunt realizate aceste construcții în cele două limbi menționate. Puse împreună, putem observa o asemănare între construcțiile cauzative, cel puțin cele analitice, și construcțiile rezultative la nivel sintactic, diferența, însă, fiind dată de semantica verbului prezent în fiecare context. Pe de altă parte, un aspect interesant poate fi observat și la nivel semantic, unde limitările de natură lexicală, aspectuală și, implicit, semantică sunt cele care evidențiază diferențele dintre cele două structuri. Așadar, acestea prezintă o interfață a aspectelor de ordin sintactic cu cele de ordin semantic.

Cuvinte cheie: cauzative, rezultative, bipropoziționalitate, small clauses.


CHINESE PIDGIN ENGLISH BELONG: HISTORICAL DEVELOPMENTS AND MAIN FUNCTIONS

Ioana Miron[48]

Abstract: The aim of the present paper is to analyze the historical evolution and the functions of belong in Chinese Pidgin English based on primary sources from the period 1762– 1944 Substrate influence and the relationships between Chinese Pidgin English (CPE) and Pacific Pidgin Englishes are also briefly discussed. The twenty-three primary sources which were selected for this analysis attest that belong is an instance of categorial multifunctionality: it is used predominantly as a lexical verb and a copula, and in a very small number of examples, it appears as a preposition and an irrealis marker. Moreover, Chinese and Western sources display different properties of Chinese Pidgin English, with the former closer to the substrate and the latter to the superstrate. In relation to other Pacific Pidgin Englishes, the grammatical features of belong support Baker’s (1987) conclusion that CPE did not have considerable influence in the area.

Keywords: Chinese Pidgin English, belong, copula


ȘAPTE ABORDĂRI MODERNE ÎN EDUCAȚIE

Cristina Sas (Sandor)[49]

Abstract: În această lucrare vor fi schițate șapte abordări moderne în vederea îmbunătațirii sistemului educațional. Aceste abordări sunt menite a fi utilizate nu neapărat în contextul pandemiei, ci ca suport pentru orele desfășurate față în față. Se urmărește racordarea procesului instructiv-educativ la noile cerințe didactice digitale de actualitate. Prezenta lucrare urmărește o descriere succintă a celor șapte abordări moderne în educația online care să îi facă pe toți factorii implicați în educație să conștientizeze necesitatea ralierii la noile exigențe cu scopul de a crește calitatea actului educativ și competitivitatea sistemului educațional.

Cuvinte cheie: Sisteme educaționale, modernitate, calitate, competitivitate


THE DISCOURSE MARKERS DECI AND SO IN PROFESSIONAL SPOKEN INTERACTION. A CONTRASTIVE ANALYSIS

Cristina Andreea STAN[50]

Abstract: În această lucrare ne propunem să analizăm ocurența, frecvența, distribuția, utilizările și funcțiile discursive ale mărcilor deci și so în interacțiunea verbală profesională. În cadrul aceastei analize, au fost utilizate metode nespecifice: observația, ipoteza, iducția, metode specifice ale Pragmaticii: analiza conversației, analiza discursului, lingvistica de corpus, metode analitice: analiza distribuțională și funcțională, metode matematice: statistica și nu în ultimul rând, metoda comparației. De asemenea, lucrarea își propune să analizeze alegerile lingvistice ale vorbitorilor, constrângerile la care sunt supuși și modul în care utilizează limba în mediul profesional. Astfel, în urma analizei atente a corpusurilor CIVMP și ITICMC, s-a putut observa că cele două mărci discursive sunt utilizare cu o frecvență foarte mare în acest tip de discurs, mai ales atunci când marchează necesitatea vorbitorului de a crea un timp suplimentar de gândire pentru exprimarea gândul următor, precum și necesitatea de a continua, în pofida intervențiilor altor vorbitori, ideea discursivă. Din punctul de vedere al orientării în enunț, conform analizei distribuționale, cel mai adesea so și deci apar la începutul aserțiilor, fiind de asemenea substituibile cu sintagme precum: concluzionez, în acest caz trebuie să, continuă! sau cu marca discursivă și.

Cuvinte cheie: Lingvistica de corpus, mărci discursive, interacțiunea verbală profesională, strategii discursive, statistică.


“WHAT DO YOU MEME?”– REPREZENTAREA VIZUALĂ A EXPRESIILOR IDIOMATICE ÎN MEMELE DE PE INTERNET

MARIA-DANIELA TUDOR[51] 

Rezumat: Expresiile idiomatice evocă imagini, trezesc imaginația, transmițând informații într-un mod succint, chiar ingenios. Însă cum le transpunem în comunicarea virtuală? În era digitală, utilizatorii de internet au dezvoltat pe rețelele sociale, forumuri sau bloguri noi sisteme comunicaționale. Acestea se bazează într-o mare măsură pe comunicarea prin elemente vizuale, precum emoticoanele sau memele. Memele reprezintă un tip de conținut ce constă în asocierea unei imagini și a unui text în vederea reprezentării unor idei, sentimente sau situații, în general într-o manieră ludică. Deși, în mod tradițional, imaginile nu fac parte din obiectul de studiu al lingvisticii, memele de pe internet devin relevante din punct de vedere lingvistic, întrucât constituie o nouă formă de comunicare. Prezentul articol va arăta modul în care frazeologismele sunt transpuse în meme de pe internet, în încercarea de a transmite gânduri, opinii și sentimente într-un mod eficient și creativ, adăugând totodată o notă de amuzament conversațiilor virtuale.

Cuvinte cheie: expresii idiomatice, meme, internet 

[1] Asistent universitar doctorand în cadrul Secției de Limba și Literatura Japoneză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București. Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București. beatrice-maria.alexandrescu@drd.unibuc.ro

[2] Doctorante en troisième année, Ecole Doctorale d’Etudes Littéraires, Faculté de Langues et Littératures Etrangères, Université de Bucarest, auraplaiasu@yahoo.com

[3] Cătălina Bălan, masterandă la Masteratul de Studii Est-Asiatice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București. Adresă de email: catalina.balan96@yahoo.com.

[4] Anul al III-lea, secția filologie clasică, FLLS, profesor îndrumător lect. dr. Ioana Munteanu, adresă e-mail: alexandramariabica@gmail.com.

[5] Master Studii Culturale Britanice, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; birlateodora03@gmail.com.

[6] Doctoral School for Literary and Cultural Studies (University of Bucharest), cristina.botilca@yahoo.com

[7] Student în anul I la Secția de Filologie Clasică, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, ioan.clinciu@s.unibuc.ro. Cercetarea s-a bucurat de coordonarea științifică a doamnei Lect. dr. Ioana Munteanu.

[8] École Doctorale d’Études Culturelles et Littéraires, Faculté de Langues et Littératures Étrangères, Université de Bucarest, email : ndiaconiuc@gmail.com.

[9] Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Vest Timişoara; e-mail: the_sky_had_claws@yahoo.com

[10] Doctorandă a Școlii de Studii Literare și Culturale, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București; ioanaclaraenescu@yahoo.com. Prezenta lucrare face parte din cercetarea doctorală.

[11] Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Filologie Rusă – Franceză, an III, ciclul licență, profesor coordonator lector dr. Dragoș Jipa; anafigher@gmail.com.

[12] Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cristina_fulop@yahoo.com

[13] Universitatea București, daniela.grecu@drd.unibuc.ro

[14] Școala doctorală de studii literare și culturale, anul I, e-mail: giorgiana-daniela.hangu@drd.unibuc.ro.

[15] Curs disponibil pe platforma The Artist Academy : https://www.the-artist-academy.fr/eric-emmanuel-schmitt/.

[16] Anul al II-lea, Licență, Departamentul de Engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, email: teodora_leon@yahoo.com

[17] Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, student masterand, Studii literare românești, adina.luca23@yahoo.com, Coordonator CS II dr. Ligia Tudurachi

[18] Universitatea din București, Facultatea de Litere, indra.iosef@s.unibuc.ro, flaviaiosef@gmail.com.

[19] Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, iordache.loredana01@gmail.com.

[20] Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, specializarea Română-Latină, e-mail: veronicaisaila@gmail.com.

[21] Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea de Vest din Timișoara, emilia_merce@yahoo.com, gabriela.merce96@e-uvt.ro.

[22] University of Bucharest. andreeagmoise@gmail.com

[23] Student doctorand al Școlii Doctorale de Studii Lingvistice și Literare, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Cluj, an III, Membru al Centrului de Cercetare în Filologie Modernă (FiM).

[24] Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Filologie Rusă-Engleză, munteanumihaela28@gmail.com. Lucrarea a fost coordonată de lect. dr. Gabriel-Andrei Stan, departamentul de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București.

[25] Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București; vlad-eugen.neagu@drd.unibuc.ro

[26]École Doctorale d’Études Littéraires et Culturelles, Faculté de Langues et Littératures Étrangères, Université de Bucarest, email : alexandra.oancea@lls.unibuc.ro.

[27] Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Filologie, Japoneză (A)- Latină (B), Anul I, Licență, Profesori îndrumători: Prof. dr. Ioana Munteanu și Conf. univ. dr. Valy Ceia. Adresă de email: denisacovacigrig@gmail.com.

[28] University of Bucharest. radulescu.rebeca@yahoo.ro

[29] Doctorante en IIème année à l’Ecole d’Etudes Littéraires et Culturelles, Université de Bucarest et en cotutelle avec l’Ecole Doctorale Humanités, Université de Poitiers. Adresse mail : alexandra.rizoiu@lls.unibuc.ro.

[30] Anul III, secția Limbă și Literatură Română – Limbă și Literatură Spaniolă, Facultatea de Litere, Universitatea din București; luciana.alexandra99@yahoo.com

[31] Masterul de Studii Est Asiatice. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București sabina.sava@s.unibuc.ro

[32] 1st Year MA Student, British Cultural Studies, “Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca; ana_m_spanu@yahoo.ro

[33] Student în anul al II-lea de licență al secției de Filologie Clasică din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București; simoncristian9@gmail.com.

[34] TEODORESCU DELIA-VERONICA, studentă în anul III la specializarea Limbă și literatură Rusă, Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai, deliateodorescu30@gmail.com .

[35] MA; student PhD, Universitatea București, Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale, an V; București, România; tomsa.alexandra@ichb.ro. Această lucrare face parte din cercetarea doctorală.

[36] Étudiante, I ère  année, Faculté de Langues et Littératures Étrangères, Langue et Littérature, Philologie, français – suedois, Université de Bucarest, adresse électronique : anastasiaulea@gmail.com, coordonnateur : Lect. Dr. Dragoș Jipa.

[37] Anul II, Licență, Filologie Engleză-Română, email: irina.vasile9@s.unibuc.ro

[38]Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale, Universitatea din București, e-mail: flavia-elena.vendetti@drd.unibuc.ro

[39] Școala doctorală „Limbi și identități culturale”, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București. bianca.brandea@drd.unibuc.ro Coordonator științific: prof. dr. habil. George Grigore.

[40] Scoala doctorală de Limbi și Identități Culturale, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, leyla17@gmail.com

[41] Școala Doctorală Limbi și Identități Culturale, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București; bogdan.cojanu@lls.unibuc.ro

[42] Universitatea din București. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Școala Doctorală: Limbi și Identintăți Culturale. E-mail: iulia.costea@ymail.com

[43] Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă; sebastian.dinca16@gmail.com / sebastian.dinca@s.unibuc.ro (lucrarea de față reprezintă o parte din cercetarea pentru lucrarea de licență)

[44] Ph’D student, Doctoral School “Limbi şi identităţi culturale”, angela-liliana.stamatie@drd.unibuc.ro.

[45] Master’s student at University of Bucharest, Romance Languages Translations, mara.iosif@s.unibuc.ro

[46] Miruna Ivanov: miruna.ivanov@lls.unibuc.ro

[47] Școala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. E-mail: nicoleta.manlup@ubbcluj.ro.

[48] University of Bucharest, ioanam1595@live.com.

[49] Universitatea de Vest din Timișoara, Doctorat, Anul I, cristina.sas93@e-uvt.ro

[50] Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași; e-mail: stancristina33@yahoo.com.

[51] Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala doctorală „Limbi și Identități culturale”, maria-daniela.tudor@drd.unibuc.ro, coordonator științific Prof. dr. habil. Sonia Berbinski

Numărul 3

Numărul poate fi consultat integral AICI.


BOOK OF ABSTRACTS

Lingvistica: 

Aelenei Ioana Andreea

Dificultăți de pronunție în limba franceză întâmpinate de elevii români

Résumé : Cette étude se propose d’analyser les difficultés phonétiques auxquelles sont confrontés les élèves roumains à partir d’une série d’enregistrements lors desquels nous avons demandé aux participants de lire un texte à première vue et de répondre spontanément à quelques questions en français. L’analyse s’arrête non seulement sur les phonèmes proprement-dits, mais aussi sur leur succession dans le discours et sur la correspondance phonème-graphème. À partir des résultats de l’étude, il est possible de proposer quelques solutions didactiques visant à améliorer la prononciation des apprenants, solutions parmi lesquelles l’emploi des documents authentiques en classe présenterait finalement le plus d’avantages.

Mots-clés : FLE, phonétique, interlangue, erreur.


Albu Iarina

De ce am inventat cuvinte interzise? Un studiu al tabuurilor lingvistice legate de forțele malefice în spațiul lingvistic român și francez

Rezumat: Analiza de față a pornit de la observația că limba este produsă și formată (chiar dacă nu conștient și asumat) de om, dar, cu toate acestea, există cuvinte pe care, deși le-am „inventat”, fie nu le folosim, fie ne referim la ele „pe ocolite”. Identificând acest punct de tensiune, am observat că acest lucru se întâmplă și în spațiul lingvistic român și francez. Pornind de aici, am ridicat ipoteza că acest fenomen se petrece și în cazul denumirilor diavolului. Astfel, cercetarea va defini tabuul lingvistic și manifestările lui și modurile prin care sunt evitate expresiile tabuizate, pentru a stabili un cadru teoretic pe care se va baza cercetarea punctuală a manifestării tabuului legat de forțele răului în spațiul socio-lingvistic românesc și francez.

Cuvinte cheie: lingvistică, tabuuri lingvistice, sociolingvistică, diavol, eufemism.


Bezea Cristina

„Specialistul român”: ipostaze

Rezumat:. Nemulțumit de comportamentul și rezultatele științifice ale învățaților români, profesorul ieșean Alexandru Philippide încearcă să impună în viața publică și culturală a țării modelul unui savant desăvârșit. Astfel, polemica amplă inițiată de acesta pe terenul lingvisticii diacronice, în prima parte a secolului al XX-lea, este orientată cu precădere asupra condiției intelectualului atât în cultura română, cât și în cea universală. Lucrarea de față vizează critica științifică a lui Alexandru Philippide, având drept scop prezentarea categoriei pe care savantul a stigmatizat-o sub numele generic: „specialistul român” și a diferitelor ipostaze ale acesteia.

 Cuvinte-cheie: critică științifică, diacronie, istoria limbii, polemică


Brandea Bianca

Limbajul suporterilor sportivi din Casablanca

Abstract: Prezenta lucrare are ca scop caracterizarea actelor de vorbire care constituie fundamentul teoretic al analizei limbajului suporterilor sportivi din Casablanca. Manifestările acestora sunt examinabile din punct de vedere pragmatic, iar mijloacele pe care le aleg ei pentru a-și transmite mesajele lingvistice, non-lingvistice, dar și paralingvistice. Dat fiind faptul că suporterii sportivi din Casablanca își exprimă diversele mesaje în medii variate (respectiv pe stadion, în diferite locuri din Casablanca prin intermediul formelor artistice, în cadrul altor tipuri de întâlniri sau în mediul online), este amintită importanța preocupării necesare din partea emițătorilor pentru a facilita înțelegerea mesajelor sau intențiilor și a produce un impact asupra receptorilor.

Cuvinte cheie: acte de limbaj, comunicare, discurs polemic, insultă, arabă marocană.


Catalan Matei

„Așa grăit-a Darius” – Originile antice ale sistemului verbal person

Rezumat
Lucrarea de față analizează originile sistemului verbal al persanei contemporane pornind de la inscripțiile persanei vechi, limba imperiului ahemenid (550-330 î.Chr.). Noutatea acestui demers constă în faptul că majoritatea studiilor din literatura de specialitate abordează doar limba veche, fără a face trimitere la persana modernă, sau se axează pe o singură caracteristică sau o particulă gramaticală specifică. Ca atare, observațiile acestui studiu pot contribui la o mai bună înțelegere a sistemului verbal persan actual, evidențiind procesele fundamentale care au dus la constituirea sa. Lucrarea prezintă mai întâi pe scurt evoluția limbii persane și categoria verbului în persana contemporană, analizând apoi sistemul verbal al persanei vechi și evoluțiile semantice și morfologice prin care anumite verbe reprezentative trec în decursul istoriei limbii. Sursa bibliografică primară o constituie corpusul scrierilor cuneiforme în persana veche însoțit de transcriere, glose și traducere, a căror redactare reprezintă de asemenea o contribuție personală a autorului.

Cuvinte cheie: inscripții ahemenide, sistemul verbal persan, lingvistică indo-europeană.


Costea Iuliana

Prezența substantivului  „moarte” în cadrul unei expresii denotă întotdeauna un sens propriu? Studiu paralel între limbile neogreacă, spaniolă și română

Abstract

Pornind de la ideea că prin cuvânt înțelegem asocierea acestuia cu un anumit sens și că frazeologia cercetează unitățile sintagmatice care se opun grupurilor sintactice libere, având o natură semantică consacrată, în cele ce urmează vom cerceta natura semantică a unității lexicale /moarte/ în cadrul locuțiunilor și expresiilor în limbile română, neogreacă și spaniolă. Studiul nostru va porni de la identificarea grupurilor sintactice în care unitatea noastră lexicală își menține natura semantică, va continua cu identificarea cazurilor în care deși apare ca imagine declanșatoare în cadrul unei unități sintagmatice frazeologice, sensul ei nu are nici o legătură cu cel la care ne așteptam inițial și se va încheia cu paralelismul asupra echivalenței sau neechivalenței lexicale și semantice între cele trei limbi menționate. Studiul de față este continuarea cercetării anterioare, privind natura semantică a unității lexicale /a muri/ în limbile menționate anterior, publicată în cadrul aceleiași reviste, numărul 2, anul 2021.

Cuvinte cheie: /moarte/, frazeologie, română, neogreacă, spaniolă.


Drăgan Nicoleta Raluca

Analiză a traducerii culturemelor din romanul brazilian Macunaíma de Mário de Andrade în limbile engleză și spaniolă

Rezumat: Acest articol are ca scop analiza traducerii termenilor purtători de informație culturală din romanul modernist brazilian Macunaíma în două versiuni, una în limba engleză și o alta în limba spaniolă. Cercetarea de față își propune să examineze 40 de termeni, ce descriu elemente specifice realității din America de Sud și fac parte din diferite câmpuri semantice. Termenii vor fi examinați pornind de la modelele de clasificare a culturemelor și  având în vedere diferitele procedee de traducere utilizate. Analiza traducerii acestor termeni diverși, care fac referire la plante, animale, părți ale corpului, casă și obiecte de uz casnic, ritualuri și denumiri ale membrilor comunității și ale personajelor mitologice, evidențiază atât diferențele, cât și asemănările dintre cultura braziliană și cea engleză, respectiv spaniolă, prin diversitatea modalităților de traducere utilizate de către cei doi traducători.

Cuvinte cheie: modernism brazilian, culturem, traducere, engleză, spaniolă


Făinaru Andreea Elena

Globalizarea lingvistică și efectele sale asupra arabei mesopotamiene

Rezumat: Globalizarea este un fenomen în continuă dezvoltare, care facilitează contactul dintre limbi și culturi. Secolul XXI, o perioadă a digitalizării și tehnologizării, creează un cadru propice expansiunii influenței limbii engleze asupra altor limbi, cum ar fi limba arabă. Două culturi aparent opuse, dar care conviețuiesc de câteva secole, sunt aduse tot mai aproape prin intermediul internetului, iar efectele se manifestă la nivel lingvistic.

Cuvinte-cheie: globalizare, arabă bagdadiană, Irak.


Gavriliu Delia

Pluralizarea substantivelor care denotă sentimente

RÉSUMÉ

Le présent article s’intéresse à la sémantique des noms psychologiques dénotant des sentiments, à partir de la distinction concret/abstrait. L’étude de cette dichotomie nous a amenée à conclure que les noms retenus ne gardent pas leur statut abstrait au pluriel, mais subissent un changement de sens devenant concrets au moyen de la métonymie. L’illustration d’un tel processus est fournie par deux lectures que les noms de sentiments acquièrent au pluriel : sous la première lecture appelée « la multiplication par l’objet », ceux-ci renvoient aux objets ou aux personnes vers lesquels le sentiment est dirigé ; sous la deuxième lecture, ils expriment des manifestations des sentiments par des gestes, des actes ou des paroles. Nous avons montré que le pluriel concret se caractérise plutôt par la multiplication par l’objet que par les manifestations des sentiments. 

Mots clés : pluriel, concret, abstrait, multiplication par l’objet, manifestation des sentiments


Iosef Indra Flavia Elena

Alternanța dintre perfectul simplu (pretérito indefinido) și perfectul compus (pretérito perfecto compuesto) în presa digitală din Tenerife și din Madrid 

Resumen:

En el presente trabajo nos proponemos averiguar en qué grado se realiza la alternancia entre el pretérito indefinido y el pretérito perfecto compuesto en la prensa digital de Tenerife y de Madrid. El objetivo de este análisis comparativo es el de realizar una estadística para comprobar cuál de las dos variedades regionales atiende más a la norma del castellano y en qué se diferencian los usos de los dos tiempos que nos interesan en el análisis: el pretérito indefinido y el pretérito perfecto compuesto. Teniendo en cuenta este tema, el presente trabajo contiene un análisis sintáctico con una marcada dimensión geolectal, ya que lo que nos interesa es destacar las diferencias que se dan entre las hablas de dos regiones geográficas de España: Tenerife y Madrid.

Palabras clave: variación lingüística española, Madrid, Tenerife, pretérito indefinido, pretérito perfecto.


Istrate Marius Fabian, Anne Abeillé, Gabriela Bîlbîie, Barbara Hemforth

Ipoteza poziției antecedentului în română și în limbile romanice

 

Abstract: The Position of Antecedent Hypothesis (Carminati 2002, 2005) is assumed to be one of the main factors accounting for null / overt subject alternation. According to this hypothesis, null subjects favour a Csubject antecedent while overt subjects favour a non-subject antecedent (usually an object). We aim to experimentally test this hypothesis on Romanian in order to have a comparative view on Romance pro-drop languages. Our experiment reveals gradient preferences across Romance, as tendencies in Romanian, like in Spanish or Catalan, seem not to be as categorical as it was observed for Italian (Carminati 2002, 2005). The less robust preferences displayed by Romanian speakers might be linked to less wide use of null subjects in Romanian, compared to Italian.

Keywords: pro-drop, overt subject, anaphora resolution, experimental syntax, Romance languages


Lăncrănjan (Mila) Camelia

Limbajul vestimentar – distincții saussuriene și valențe semiostilistice, în romanul românesc al secolului al xix-lea (1855-1900)

 Abstract: Scopul articolului este de a cerceta modul cum se constituie limbajul vestimentar în romanul românesc al secolului al XIX-lea (1855-1900), de la etimonul veșminte până la articole și piese specifice ale costumului. Noutatea metodologiei de cercetare constă în folosirea tehnicilor computaționale și a analizei digitale, lucrând cu corpusul Muzeul Digital al Romanului Românesc din Secolul al XIX-leaASTRA Data Mining, al revistei TRANSILVANIA.

Teoriile de la care am pornit investigația sunt echivalențele taxonomice ale lui Roland Barthes – F. de Saussure aduse din planul lingvistic în planul vestimentației scrise, precizate în The Language of Fashion langue-parole, dress-dressing. Am completat taxonomia saussuriană creată în analogie cu limbajul vestimentar, anume langue – veștminte, parole – articole și piese vestimentare (cu toate detaliile referitoare la aspect, culoare, material, proveniență, gen, categorie identitară) cu conceptul de semiostilistică al Ilenei Oancea, deoarece credem că limbajul vestimentar are o limită deschisă interpretării, iar vestimentația discursului descriptiv în romanul românesc al secolului al XIX-lea este purtătoare de semnificații semiostilistice. Rezultatul cercetării este că am identificat peste 250 de denominări din câmpul lexical-semantic al vestimentației, cu concluzia generală că limbajul vestimentar specific de tip parole/dress este descris în detaliu, construit cantitativ direct proporțional cu statutul social al personajelor: cu cât mai înalt este statutul social, cu atât mai multe  denominări ale pieselor vestimentare apar în discurs.

Cuvinte-cheie: semiostilistica, limbaj vestimentar, romanul românesc al secolului al XIX-lea.


Lozinschi Sergiu

Romȃni ȋn cǎutarea identitǎţii: los rumañoles. Studiu de caz

 

Rezumat: Emigrarea românească a fost un fenomen constant de-a lungul ultimelor trei decenii. În prezent, în Spania trăiesc mai mult de un milion de români, iar studiile socio-lingvistice consacrate acestei comunități descriu cu acuratețe fenomenul migraţionist și consecinţele acestuia. Cercetarea pornește de la un studiu de caz și formulează o serie de observații referitoare la integrarea românilor în societatea spaniolă, perspectivele celei de-a doua generații de conaționali stabiliți aici, amploarea și calitatea legăturilor cu țara mamă, consecințele contactului între cele două limbi, dinamica limbii române în diaspora din Spania. Concluziile analizei noastre pot să completeze sau să nuanțeze informațiile aduse de lucrările în domeniu și evidențiază câteva dintre problemele cu care se vor confrunta, pe termen mediu și lung, diaspora și societatea românească.

Cuvinte-cheie: română; rumañol; aculturaţie; interferenţe lingvistice; identitate naţională.


Manlup Nicoleta

Construcții cauzative și rezultative în limba română

Rezumat: Scopul studiului de față este acela de a pune la un loc o serie de date care vizează construcțiile cauzative și rezultative în limba română. Dacă într-un studiu anterior am lucrat și cu exemple din limba engleză, de această dată, datele se referă numai la limba română dintr-o perspectivă comparativă a celor două tipuri de construcții. După o analiză succintă, putem observa diferențe, în primă fază, la nivel morfosintactic, în ceea ce privește selecția tipului de verb (cauzativ sau rezultativ). Derivând din această dihotomie, putem merge și la nivel semantic, unde, din perspectiva participanților la studiu, diferența nu primează la acest nivel. Așadar, pentru a avea în vedere o analiză și mai detaliată, am conchis că rezultatele la care am ajuns reprezintă doar o piesă din întregul de posibile metodologii pe care le-am putea avea în vedere pentru un studiu viitor.

Cuvinte cheie: cauzative, rezultative, limba română, nivel semantic


Moldovan Alexandra

Utilizarea de către nevăzători a programelor de traducere asistată de calculator

Abstract: This paper aims to examine the way CAT tools are employed by visually impaired translators to facilitate their translation process. It focuses on issues such as CAT tool accessibility, as well as the double impact of CAT tools and assistive technology on visually impaired translators and their final translation. The very detailed research shows that visual impairment considerably influences the visually impaired translators’ work by enabling them to gain some skills sighted translators lack. Furthermore, CAT tools used with assistive technology dramatically reduce the time spent on translation and increase the speed of the entire process, thus minimizing the differences between visually impaired and sighted translators regarding quality and speed.

Keywords: visually impaired translators, assistive technology, CAT tool.


Moruzan Andreea

O examinare a etichetei slang în dicționarele pentru învățarea limbii engleze

Abstract: The following paper is conducted to investigate the metalexicographical label slang, considering monolingual dictionaries for learning English, as these dictionaries are often taken as a reference point in the compilation of bilingual ones. The aim of the analysis is to investigate if there is any consistency in the labelling policy (on usage labels) of these dictionaries. To achieve this goal, a corpus consisting of a series of twenty slang terms will be taken into consideration and will be examined to see whether the label slang fluctuates in these dictionaries for learning English. The results of the comparative analysis of labelling systems in dictionaries are relevant because they provide an overview of attitudes towards slang and an answer to the question if the current labelling system in lexicography is appropriate.

Key words: labelling system, the label slang, slang terms, English Learner’s Dictionaries.


Munteanu Paula

Tristano Riccardiano. Aspecte ale traducerii structurii verbale

Rezumat: Realizarea traducerii parțiale a textului italian vechi Tristano Riccardiano[1] în limba română a condus la un studiu de traducere a verbului din limba italiană veche în limba română, o analiză a formelor verbale din ambele limbi, remarcând structura – sintetică versus analitică și o analiză fonetică cu privire la formele verbale din limba italiană, întrucât textul italian înregistrează mai multe uzuri, ezitări, cu precădere la nivel fonetic și morfologic. Aceste alternanțe sunt perfect compatibile cu evoluțiile pe care le-a cunoscut limba italiană, dar care, din perspectiva unei norme literare, nu pot coexista. În norma literară este necesară o stabilitate, care s-a dobândit în timp. Aceste fluctuații nu se reflectă în traducerea din limba română, pentru că receptorul traducerii este cititorul actual, astfel că nu am recurs la forme învechite din punct de vedere fonetic, dar ne-am permis să întrebuințăm fenomene de limbă veche de altă natură.     

Cuvinte cheie: traducere, text vechi, analiză comparată.


Petrov Aleksandra

Formele de adresare din Portugalia și Brazilia. Studiu comparative

Rezumat: Acest articol își propune să analizeze formele de adresare utilizate în două varietăți ale limbii portugheze contemporane, cea europeană și cea braziliană. Analiza se concentrează pe utilizarea lor în situații concrete de comunicare, așa cum apar în două filme seriale de televiziune, unul portughez, Pôr do Sol (2021), și altul brazilian, Doce de Mãe (2014), evidențiind asemănările și diferențele dintre cele două varietăți ale limbii portugheze. În prima parte a lucrării sunt prezentate perspectivele teoretice pe baza cărora se pot clasifica formele de adresare. În partea a doua sunt prezentate și analizate formele de adresare care apar în cele două seriale. Articolul își propune să evidențieze folosirea comună a formelor de adresare, dar și utilizarea exclusivă a anumitor forme în una sau cealaltă dintre varietățile limbii.

Cuvinte cheie: forme de adresare, portugheză, varietăți, Portugalia, Brazilia.


Purec (Surugiu) Ana Maria

Intelligence– de la date la informații și intelligence –

Abstract: Beginning with the twentieth century, the Romanian specialized literature in the intelligence field has recorded an accelerated evolution, embracing the Western cultural understanding of intelligence terminology. At the same time, the Romanian lexicography has also seen a continuous adaptation, permanently borrowing English words and concepts, nevertheless still being reluctant to fully accept terminology that is widely used by theorists and experts alike. Besides the extensive research surrounding the definition of the word intelligence in the NATO-EU landscape, we shall analyze the Romanian and English dictionary entries of the words data, information, and intelligence, alongside the frequency of the word intelligence in the Romanian academic environment and specialized literature. Our findings indicate that the lack of translation landmarks and lexicographic convergence of norms and custom may lead to translation gaps and communication issues.

Keywords: data, intelligence, information, intelligence terminology, dictionary entries


Rațu Lavinia

Limba și conceptualizarea lumii. Exemple și analize ale unor cuvinte din limba română

Rezumat: Scopul acestui articol este de a prezenta câteva particularități lingvistice și semantice ale limbii române pe care le reflectă în modul cum percepe Lumea în care trăim. Astfel, vom analiza cuvintele dor, ins, sine, întru, infinitivele lungi trecere, petrecere, rostire și expresiile pastorale a (se) închega o societate/un gând, a (-i) da drumul, a (te) paște gândul/dorul/necazul. Totodată, vom demonstra felul în care factorul geografic, activitățile pe care oamenii le desfășoară de-a lungul vieții și spiritul național al unui popor influențează limba pe care acesta o vorbește. Așadar, prin aceste cuvinte și expresii,  se remarcă viziunea despre lume a spiritului poporului român, mai ales, modul în care lumea este (re)organizată și (re)interpretată de către fiecare vorbitor al limbii române.

Cuvinte-cheie: identitate   lingvistică,   identitate   culturală,   viziune   despre   lume, metaforă lingvistică


Tănase Andreea Codrina

Pseudo-Coordination. Levels of Semantic bleaching in Romanian

 Abstract: The following paper classifies the distinctive semantic and morphosyntactic features of Pseudo-Coordination (PCo) as they result from examples in Romanian. Moreover, the paper aims to further develop the discussion surrounding the semantic bleaching of the first constituent in the case of PCo and by observing constituents employed in Romanian PCo, such as: s-a apucat și… , s-a dus și… , s-a pus și… , stă și …, a luat și… in different contexts, to note whether they negate or retain their initial semantic content. Results look at the differences in the level of semantic bleaching between various V1 in Romanian PCo.

Keywords: Pseudo-Coordination ; Coordination ; Semantic bleaching.


Tudor Rodica-Elena

Compunerea în limba rromani. Studiu de corpus

 Rezumat: Articolul tratează formarea cuvintelor în limba rromani din spațiul geografic românesc, și anume Compunerea în limba rromani.Studiu de corpus. Obiectul lucrării îl reprezintă modul în care compunerea a influențat limba rromani, gradul de productivitate a acesteia, cât și contribuția ei la dezvoltarea vocabularului rrom.  Ca sursă de material, am optat pentru diverse texte beletristice din perioada 2001-2018, care reflectă variația diacronică și variația dialectală. Corpusul analizat este alcătuit din snoave populare, cărți, broșuri, povești. Am selectat aceste texte, deoarece reflectă dialectele rromilor ursari, căldărari, spoitori și carpatici din România. În cadrul acestui articol metoda utilizată este cea a analizei comparative şi a analizei de corpus. Studiul nostru constă în analiza procedeelor de formare a cuvintelor prin intermediul compunerii. Deși în limba rromani compunerea nu este atât de frecventă precum sunt celelalte mijloace interne de îmbogățire a vocabularului, aceasta are un grad de productivitate care a ajutat la dezvoltarea limbii rromani, mai ales prin intermediul elementelor moderne care au contribuit la producerea de compuse.  

Cuvinte cheie: formarea cuvintelor, rromani, compunere, dialect, lexic.


Tomescu Ioana Ecaterina

Mitologie florală

Rezumat: Reflecțiile noastre încolțesc în jurul glăsuirii corolelor și naturii mitologice străjuite de nimfe cu nume de flori. Peisajul operei ovidiene Metamorphoses reunește numeroase mituri lămuritoare despre zămislirea primordială a viețuitoarelor și astrelor, precum și a omului, autorul mitograf înrădăcinând adeseori chipurile zeilor în natura unui fir de iarbă, unei flori sau unei rămurele cu frunze perene și strălucitoare. Întrebările care se ivesc necontenit în mintea noastră se îndreaptă spre sectorul legăturii spirituale a omului roman cu lumea florilor. Ce simțăminte se nășteau în sufletul anticului ,,oțios” (lat. otiosus, „care are timp liber”) când privea o floare?  Ne vom strădui să înțelegem în ce fel receptaculul mitologic susține petalele unei culturi a imaginilor, culorilor, formelor, rezonanțelor, metaforelor prilejuite de simpla întâlnire cu o floare: în ce chip divinul și umanul se încuibează tainic în potirul naturii. Vom căuta cununi etimologice eline sau latinești, împletite în sensuri revelatoare pentru orizontul românesc. Scrierile ovidiene și cele homerice vor pune în lumină peisajul textual spre care ne îndreptăm privirile, culegând din icoana acelor vremuri răspunsurile căutate de noi.

Cuvinte cheie: flori, metamorfoză, mitologie, etimologie, antichitate, zei, cultura română

[1] PARODI, E. G., Il Tristano Riccardiano, Romagnoli-Dall’Acqua, Bologna, 1896.