Selectează o Pagină

Practică profesională

Practica profesională este o disciplină obligatorie la nivel de licență și de master, organizată intramural (în cadrul FLLS, UB) sau extramural (în colaborare cu parteneri de practică externi) în conformitate cu planurile de învățământ și cu Regulamentul intern privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

ATENȚIE: Practica se desfășoară exclusiv pe durata anului universitar în intervalul 1 octombrie – 1 septembrie (1 octombrie – 30 aprilie pentru anii terminali).

ACTIVITĂȚI RECUNOSCUTE
Se recunoaște drept practică profesională participarea la activități de traducere, interpretare, recenzare, de comunicare și relații cu publicul, de protocol, secretariat, prospectare a pieței, documentare, organizare evenimente, editare, procesare date, legătura cu clienți, înregistrare cărți etc.

NUMĂR DE ORE
Practica profesională se desfășoară pe parcursul studiilor în conformitate cu planul de învățământ al fiecărei specializări. În cuantificarea activităților de practică profesională se vor lua în calcul orele fizice de prezență ale studentului. În cazul proiectelor de cercetare și documentare, coordonatorul de practică va decide cuantumul de ore acordate studentului în funcție de dificultatea și anvergura proiectului respectiv.

Numărul necesar de ore de practică / semestru = numărul de credite din planul de învățământ / semestru x 25.

Practica profesională extramurală se desfășoară pe baza semnării protocolului de colaborare, care nu este necesar și pentru practica profesională intramurală.

Protocolul se completează cu toate datele necesare, se imprimă în patru exemplare, apoi se semnează și ștampilează de către directorul Departamentului corespunzător, Decanat și partenerul de practică, în această ordine. Pe durata desfășurării online a activității didactice, protocolul se poate semna și trimite în format electronic către Departamentul corespunzător și către Decanat (oanadana.balas@lls.unibuc.ro). Atenție! Semnăturile pentru protocol și anexe se obțin la începutul activității de practică.

La încheierea practicii, vei primi o adeverință de practică în care trebuie să figureze următoarele informații:

  • prenumele și numele studentului, specializarea și anul de studii;
  • perioada în care s-a efectuat practica;
  • denumirea partenerului extern de practică;
  • detalierea activităților desfășurate, cu precizarea numărului de ore;
  • semnătura și ștampila reprezentantului legal al partenerului extern de practică.

Studenții angajați și studenții care fac voluntariat nu sunt obligați să aducă un protocol de colaborare, este suficientă adeverința de angajat, respectiv adeverința de voluntariat.

În ultimele două săptămâni ale semestrului în care se desfăşoară practica sau până pe 1 septembrie, trebuie să predai coordonatorului de practică profesională de la Departamentul FLLS corespunzător specializării A următoarele:
1). adeverința de practică (intra sau extramurală);
2). protocolul-cadru și anexele la acesta (în cazul practicii extramurale).

FORMULARE PRACTICĂ INTRAMURALĂ
Adeverință de practică profesională intramurală

FORMULARE PRACTICĂ EXTRAMURALĂ
⁕ Protocol de colaborare și anexe (completează toate câmpurile cu atenție, documentele cu date lipsă sau greșeli vor fi returnate)
⁕ Adeverință de practică profesională extramurală
Adeverință de practică profesională extramurală exclusiv LMA
⁕ Adeverință de practică profesională extramurală exclusiv CLOE

Coordonatorul de practică profesională este un cadru didactic al Facultății de Limbi și Literaturi Străine care se ocupă de o specializare / mai multe la nivel de licență / master. Coordonatorul de practică îți poate oferi informații despre locurile de practică intra sau extramurală disponibile în anul universitar curent. De asemenea, centralizează adeverințele de practică profesională și trece notele în catalog.

Pentru mai multe informații, accesează lista coordonatorilor de practică profesională din anul universitar 2023-2024.

Partenerii de practică profesională intramurală pot fi Departamentele, Decanatul, Secretariatul FLLS, bibliotecile catedrelor etc. Pentru oferte de practică profesională intramurală poți lua legătura cu coordonatorii de practică din cadrul Departamentelor sau cu ASLS.

Partenerii de practică profesională extramurală pot fi companii multinaționale, firme de traduceri, firme de marketing research, firme de IT, firme de administrație publică, biblioteci, birouri juridice etc.

Pentru firmele/instituţiile care nu se află pe lista de parteneri a departamentelor, va trebui să intermediezi încheierea unui protocol de colaborare. Se acceptă parteneri de practică din orice localitate, cu alte cuvinte nu este obligatoriu ca practica profesională să se desfăşoare în București.

 

PRACTICA PROFESIONALĂ E OBLIGATORIE?
Da, practica profesională e obligatorie la nivel de licență și de master, așadar se va considera restanță în cazul neîndeplinirii la timp a obligațiilor prevăzute în regulament.

PRACTICA PEDAGOGICĂ POATE FI CONSIDERATĂ PRACTICĂ PROFESIONALĂ?
Practica pedagogică nu se consideră practică profesională, deoarece reprezintă o disciplină din planul de învățământ al Modulului psihopedagogic, organizat de Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

EFECTUEZ PRACTICA LA SPECIALIZAREA A SAU B?
Practica profesională se poate efectua atât la specializarea A, cât și la specializarea B. Dar atenție, numărul total de ore de practică profesională pe semestru figurează în planul de învățământ de la specializarea A.

CUM PRIMESC NOTĂ?
Acordarea unei note pentru practica profesională este condiționată de predarea la termen a adeverinței de practică (intra sau extramurală). Nota pentru practica profesională se va acorda în sistem binar (10 – admis; abs. – respins) și va fi consemnată în catalog de coordonatorul de practică din cadrul Departamentului FLLS corespunzător specializării A.

SUNT ANGAJAT: MAI AM NEVOIE DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ?
Conform deciziei Consiliului FLLS, în acest caz poți prezenta o adeverință de angajat în locul adeverinţei de practică, dacă locul de muncă respectă domeniile de activitate acceptate pentru practică. De asemenea, conform legii, voluntariatul este acceptat ca practică profesională.

BENEFICIEZ DE UN STAGIU DE MOBILITATE ACADEMICĂ: CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PRACTICA?
Dacă ești implicat într-un programe de mobilitate academică (de exemplu, ERASMUS) și acumulezi un minim de 30 SECT / fiecare semestru de stagiu, ți se va echivala practica profesională pentru semestrul / semestrele corespunzătoare stagiului de mobilitate.

NU AM FINALIZAT PRACTICA LA TIMP SAU NU AM PREDAT ADEVERINȚA LA TERMEN
Ia legătura cu profesorul coordonator de practică și explică-i situația ta.

AI ALTE ÎNTREBĂRI?
Pentru mai multe informaţii, îți recomandăm Regulamentul intern privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

De asemenea, poți contacta coordonatorii de practică din partea Decanatului, Departamentelor sau specializărilor:
⁕ Decanat: conf. dr. Oana-Dana Balaș (prodecan responsabil cu practica studenților)
⁕ Departamente și specializări: Coordonatori de practică profesională 2023-2024

DECANAT
Prodecan responsabil cu practica studenților, conf. dr. Oana-Dana Balaș

DEPARTAMENTE ȘI SPECIALIZĂRI
Coordonatori de practică profesională 2023-2024