Selectează o Pagină

STRATEGII COMUNICATIONALE INTERCULTURALE –

LITERARE SI LINGVISTICE*

(2010-2012)

Director de program: prof. dr. George Guţu

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

Locuri : 36 buget/90 taxă

Organizatori

iniţiat de Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice şi realizat împreună cu Catedra de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice, Catedra de Limba şi Literatura Italiană, Catedra de Slavistică, Catedra de Filologie Clasică şi Departamentul de Studii Canadiene.

MODULELE Programului pe discipline:

Descrierea succintă a programului

Masteratul intitulat Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice îşi propune să familiarizeze studenţii cu fenomenele multi-, trans- şi interculturalităţii, pe care le va aprofunda din perspectivă filologică, respectiv în domeniul literaturii şi al lingvisticii.

Astfel, conceptele teoretice şi abordările posibile vor fi însuşite în cursuri comune ţinute în limba română pentru studenţii tuturor specialităţilor afiliate, cu exemple din toate spaţiile culturale relevante, urmând ca materializarea lor în limbă şi literatură să fie studiată în funcţie de spaţiul cultural de specialitate a masteranzilor (german, canadian, francez, italian, sârb, polon, bulgar, ceh, maghiar), în limba fiecărui spaţiu specific.

Ideea de bază este construirea identităţii proprii, specifică fiecărui spaţiu cultural şi lingvistic, prin impactul percepţiei alterităţii.

Domenii prioritare: identitate culturală şi discurs, interculturalitate în acţiune, fenomenul migraţional, transculturalitatea înţelegerii alterităţii, pragmatică interacţională, stereotipiile în contactul intercultural, identificarea diferenţelor culturale, potenţialitatea unor conflicte etc.

Un accent deosebit se va pune pe capacitatea de a identifica şi analiza critic conexiunile multi-, trans- şi interculturale, de a se adapta şi identifica strategiile de optimizare a comunicării situaţionale atât din punct de vedere cultural (obiceiuri, tradiţii, mentalităţi) cât şi din punct de vedere al contactelor şi interferenţelor lingvistice.

Se urmăreşte astfel formarea unei competenţe interculturale complexe cu varii posibilităţi pentru viitorul profesional al absolvenţilor.

Toate facilităţile oferite de programele Erasmus şi alte oportunităţi pot fi fructificate prin mobilităţi de studenţi şi de cadre didactice şi de la celelalte departamente, în cadrul unor înţelegeri bilaterale pe care acestea le pot realiza cu colegii de specialitate din ţările/universităţile partenere.

Având deja o solidă bază interdisciplinară şi interculturală prin colaborarea celor patru catedre cu o bogată experienţă didactică şi de cercetare, prin interferarea spaţiilor culturale specifice specialităţilor acestora, precum şi prin colaborarea cu o serie de universităţi europene, Programul de masterat „Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice” va aprofunda şi suportul teoretic al discursurilor interculturale prin concluziile care se vor desprinde din dezbaterile realizate pe bază de materiale concrete, literare şi lingvistice, contribuind la o definire mai adecvată a instrumentarului noţional specific interculturalităţii şi al dinamicelor sale procese.

Publicul vizat:

Programul de master  „Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice“ se adresează absolvenţilor din domeniul filologic: limbi străine, litere, filozofie, istorie, sociologie, relaţii cu publicul, biblioteconomie etc., care doresc să se specializeze în domeniul comunicării profesionale în epoca interreferenţialităţii culturale şi economice.

Calificarea profesională:

Prin competenţele de acţiune interculturală în spaţii variate acumulate pe parcursul studiului absolvenţii pot lucra în următoarele domenii:

–         mediere culturală internaţională

–         iniţierea şi întreţinerea cooperărilor internaţionale la nivelul firmelor şi instituţiilor

–         didactică interculturală

–         mediere şi consultanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor de publicitate în funcţie de particularităţile culturale

–         instituţii educaţionale (învăţământ, mass media, management cultural)

–         departamentele  de comunicare din instituţii cu caracter cultural, literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri etc.

–         departamentele de resurse umane, marketing, relaţii publice,

–         societăţi de consultanţă în comunicare, de recrutare a resurselor umane, de relaţii publice

–         instituţii şi organisme europene şi internaţionale

–         cariere academice

–         arhive, muzee, biblioteci, centre de cercetare, edituri

Pedagogia programului:

Atât cursurile cât şi activităţile de seminar sunt concepute pe principiul interacţiunii profesor – cursant, o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării autonomiei cursantului în învăţare şi în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Întregul proces de predare-învăţare este  orientat asupra nevoilor cursanţilor şi se adaptează cerinţelor acestora, flexibilitatea programului fiind garantată prin evaluarea sa periodică de către cursanţi.

Formele de derulare a participării la cursuri:

De preferinţă, masteranzii vor frecventa direct cursurile oferite. În cazuri şi situaţii speciale, se vor conveni forme de achitare a obligaţiilor didactice prin forme moderne de comunicare: e-mail, bloguri, referate întocmite prin strategii puse de acord cu cadrele didactice.

Modalitatea de admitere: Examen de admitere scris (cf. bibliografiei anunţate) şi oral (prezenatrea proiectului tezei de masterat).

Data admiterii: 20 iulie, ora 10 (scris), 21 iulie, ora 10 (oral)

Locul de desfăşurare: catedrele de profil ale FLLS

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Str. Edgar Quinet 5 şi

Str. Pitar Moş 7-11

010451 Bucureşti

Secretariat:

Str. Edgar Quinet 5, et. II

Tel.: 021-314.89.64; 021-311.68.37

Fax: 021-312.13.13

E-mail: www.limbistraine.ro – www.ggr.ro

* In curs de acreditare.